Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Fastighetspolicy

 • Våren 2023 (230503) beslutade hälso- och sjukvården att en intermediärvårdsavdelning (vidare benämnt som IMA) skulle inrättas på Gävle sjukhus. Under genomförandet av Framtidsbygget kommer verksamheten att starta med en mindre avdelning med 5 vårdplatser. IMA planeras att inrymmas i de lokaler som idag nyttjas av hjärtintensivavdelningen (HIA), som i sin tur flyttas till före detta administrativa lokaler i anslutning till kardiologiskt interventionscentrum (KIC).

   

  På IMA kommer patienter med svikt av vitala funktioner att vårdas, och den medicinsk-tekniska utrustningen är central för att uppnå syftet med vård och övervakning av patienten. Lokalerna i sig kräver anpassningar med nya dörrar, inredning, belysning, ytskikt samt byte av undertak. På HIA vårdas vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och eftervård vid olika typer av hjärtoperationer.

 • Hus 61, plan 4 och hus 4, plan 5 på Gävle sjukhus har styrsystem som sköter klimat och rumsfunktioner i operationssalarna och styrsystem i ventilationsrum i hus 4 på plan 6 och i hus 61 på plan 7. Styrsystemen i operationssalar och ventilationsrum är sammansatta och kommunicerar med varandra för att styra klimatet i operationssalarna. Livslängden på dessa styrsystem är uppnådd och det tillverkas inte nya komponenter som reservdel. Nuvarande system är felkonstruerade då detta är beroende av att Regionens IT nätverk måste fungera för att kunna styra salarna. Ett utbyte av systemen görs för att säkra upp den tekniska livslängden, och på så sätt vara kan man säkerställa att ha rätt kompetens för support och att kunna bygga systemen autonoma/självständiga och inte beroende som idag av IT funktioner för att fungera.

 • Enligt planerade om- och tillbyggnationer av hus 29 ska en ny permanent ingång 19 byggas på västra sidan plan 4 av hus 29, invid gångstråket till huvudentrén. Ingången kommer att ha direktaccess till hiss och trapphus till förlossningen som ligger på våningen ovanför (plan 5). Den nya ingången är en nödvändighet för att senare kunna genomföra planerad tillbyggnad kallad 29X (som är en tillbyggnad till hus 29).

 • § 29

  Val av justerare

 • Ordförande (SD) informerar om ett nytt ärende gällande ökad trygghet på Region Gävleborgs sjukhusområden (RS 2024/1030) som tillkommer på dagordningen (§35).

   

  Marcus Gard (S) inkommer med en fråga gällande parkeringen på Andersbergs hälsocentral. 

   

  Ordförande informerar att frågan läggs till sist på dagordning under §36 Övriga frågor.

 • Bengt Persson informerar om Region Gävleborgs fastighetspolicy.

   

  Policyn ska säkerställa att samtliga Region Gävleborgs verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva fastigheter och lokaler. I rollen som fastighetsägare ska Region Gävleborg bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och dess fastigheter ska vara robusta, resurseffektiva och hälsofrämjande. Vid byggnationer och underhåll ska hållbarhet och långsiktighet beaktas. Vidare ska systematisk uppföljning av fastighetsarbete ske för att säkerställa rätt kvalitet och funktion till överenskommen kostnad och tidpunkt.

 • Våren 2023 (230503) beslutade hälso- och sjukvården att en intermediärvårdsavdelning (vidare benämnt som IMA) skulle inrättas på Gävle sjukhus. Under genomförandet av Framtidsbygget kommer verksamheten att starta med en mindre avdelning med 5 vårdplatser. IMA planeras att inrymmas i de lokaler som idag nyttjas av hjärtintensivavdelningen (HIA), som i sin tur flyttas till före detta administrativa lokaler i anslutning till kardiologiskt interventionscentrum (KIC).

   

  På IMA kommer patienter med svikt av vitala funktioner att vårdas, och den medicinsk-tekniska utrustningen är central för att uppnå syftet med vård och övervakning av patienten. Lokalerna i sig kräver anpassningar med nya dörrar, inredning, belysning, ytskikt samt byte av undertak. På HIA vårdas vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och eftervård vid olika typer av hjärtoperationer.

 • Hus 61, plan 4 och hus 4, plan 5 på Gävle sjukhus har styrsystem som sköter klimat och rumsfunktioner i operationssalarna och styrsystem i ventilationsrum i hus 4 på plan 6 och i hus 61 på plan 7. Styrsystemen i operationssalar och ventilationsrum är sammansatta och kommunicerar med varandra för att styra klimatet i operationssalarna. Livslängden på dessa styrsystem är uppnådd och det tillverkas inte nya komponenter som reservdel.

   

  Nuvarande system är felkonstruerade då detta är beroende av att Regionens IT nätverk måste fungera för att kunna styra salarna. Ett utbyte av systemen görs för att säkra upp den tekniska livslängden, och på så sätt vara kan man säkerställa att ha rätt kompetens för support och att kunna bygga systemen autonoma/självständiga och inte beroende som idag av IT funktioner för att fungera.

 • Enligt planerade om- och tillbyggnationer av hus 29 ska en ny permanent ingång 19 byggas på västra sidan plan 4 av hus 29, invid gångstråket till huvudentrén. Ingången kommer att ha direktaccess till hiss och trapphus till förlossningen som ligger på våningen ovanför (plan 5). Den nya ingången är en nödvändighet för att senare kunna genomföra planerad tillbyggnad kallad 29X (som är en tillbyggnad till hus 29).

 • Stölden vid Gävle sjukhus av ett högt värderat konstföremål sätter fokus på tryggheten kring Region Gävleborgs fastigheter. Det handlar dels om den generella tryggheten för att förebygga brott men likväl också den upplevda tryggheten för att medborgare, besökare och personal ska kunna röra sig fritt.

   

  Fastighetsavdelning får i ett första steg uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för ökad trygghet kring sjukhusen i vårt län. Uppdraget ska redovisas vid utskottets sammanträde i september där åtgärder som föreslås även kompletteras med en uppskattad kostnad/investering för respektive åtgärd.

   

 • Marcus Gard (S) inkommer med en fråga gällande översynen av parkering och hur information och återkoppling till personal sker.  

   

  Ordförande (SD) svarar att utredningen pågår och den beräknas vara klar och redovisas under andra halvåret 2024. Vidare kommer fastighetsförvaltare att kontakta berörda med lägesrapport. 

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.