Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Driftstörningar kyla, Gävle sjukhus (Helena Ribacke, 20 min)
  • Återrapportering - Investeringsdirektivet (Annica Johansson, 10min)
 •   6

  Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Södertulls hälsocentral i Gävle har ett behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö. Lokalerna har slitna ytskikt, dålig belysning och har ett allmänt behov av en bredare uppfräschning samt en översyn över säkerhet och bättre lösningar för besökare och medarbetare.

 • Två av de hissar i Hus 11 Hudiksvalls sjukhus som installerades 1971, har uppnått sin tekniska ålder. Kostnader för felavhjälpande insatser har ökat under en lägre tid, och reservdelar finns inte längre att tillgå. Hissarna fyller en viktig funktion för personal, patienter och besökare till huset då hissarna är placerade i huvudentrén.

   

  För att säkerställa fortsätt tillgänglighet i den omfattning som verksamheterna kräver, byts de två hissarna ut till nya hissar.

 • § 58

  Val av justerare

 • § 59

  Fastställande av dagordning

 • § 60

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit. 

 • Driftstörningar kyllevereans, Gävle sjukhus

   

  Helena Ribacke informerar om sommarens driftstörningar av kylleverans till Gävle sjukhus.

   

  I enlighet med avtal levererar Gävle Energi (GEAB) kyla till sjukhuset (<2,4MW). Under de senaste årens varma somrar har emellertid behovet av kyla ökat, och dagens kylsystem är inte dimensionerade för den utvecklingen. 

   

  Den 22 juni meddelar GEAB ett driftavbrott i kylleveransen. Några dagar senare förvärras situationen, och hälso- och sjukvården måste prioritera vilka verksamheter som är i störst behov av kylleverans. GEAB har hyrt in reservmaskiner som installeras löpande, samtidigt som reparationsarbete pågår och inom några veckor förväntas återgång till en normalnivå.

   

  Händelsen har belyst behovet av att se över dels sjukhusets kylsystem, dels avtalet med GEAB och utökade kylleveranser. 

   

  Återrapportering - Investeringsdirektivet

   

  Vid utskottets sammanträde 3 maj 2022 (§38) informerade Annica Johansson om uppdraget att se över investeringsprocessen. En fråga som lyftes handlade om de rekommendationer som revisorerna angivit i revisionsrapporten om fastighetsinvesteringar (RS 2020/74), och om hänsyn tagits till dessa i arbetet med direktivet. 

   

  Annica Johansson svarar att efter genomgång av rekommendationerna är det endast en (1) punkt som berörs, och att den är omhändertagen i arbetet med det nya direktivet.

 • Södertulls hälsocentral i Gävle har ett behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö. Lokalerna har slitna ytskikt, dålig belysning och har ett allmänt behov av en bredare uppfräschning samt en översyn över säkerhet och bättre lösningar för besökare och medarbetare.

 • Två av de hissar i Hus 11 Hudiksvalls sjukhus som installerades 1971, har uppnått sin tekniska ålder. Kostnader för felavhjälpande insatser har ökat under en lägre tid, och reservdelar finns inte längre att tillgå. Hissarna fyller en viktig funktion för personal, patienter och besökare till huset då hissarna är placerade i huvudentrén.

   

  För att säkerställa fortsätt tillgänglighet i den omfattning som verksamheterna kräver, byts de två hissarna ut till nya hissar.

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per juli 2022 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per juli 2022 231 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per juli 2022 285 mnkr av beslutade 1555,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Hus 07/08: Arbete med nytt fläktrum pågår och rivning av gamla operationsdelen. 
  H22/25/98: Markarbeten inklusive byggväg, samt bergrensning har påbörjats för teknikhuset.

   

  Gävle sjukhus
  Hus 32 (evakueringsmoduler): Markarbete pågår sedan vecka 32.
  Hus 60: Systemhandling pågår.
  Hus 29 (akuten): Pågår en uppdatering av förstudie tillsammans med företrädare för
  hälso- och sjukvården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.