Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Prognos - Investeringar (Bengt Persson och Anders Wallin, 40 min)
  • Region Gävleborgs hyresmodell (Helena Ribacke, 20 min)

   

  PAUS

   

  • Information om hyreskostnader (Helena Ribacke, 30 min)
  • Information om kommande omorganisation (Bengt Persson, 10 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Röntgen och hudmottagningen på Söderhamns sjukhus bedriver respektive verksamhet i lokaler intill varandra. Vardera verksamheten har inkommit med behov av förändringar i lokalerna, och ett programarbete har genomförts som visar att verksamheternas behov av förändrade lokaler kan lösas i ett gemensamt projekt. Resultatet av ombyggnationen ger ett bättre flöde i lokalerna för både patienter och personal, och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

 • I hus 10 på Hudiksvalls sjukhus kommer plan 7, 8 och 9 samt plan 10 (ventilationsplan) att byggas om och anpassas för ögonmottagning, ögonoperation och synrehabilitering.

  När ögonverksamheten flyttar in kommer patientflödet att öka avsevärt i kulverten. Där kommer både gående och transporterade patienter att vistas, samtidigt med ökade truckflöden för transport av material, tvätt och sopor. Befintlig kulvert är dock så smal att patienttransporter och trucktransporter inte kan mötas på ett säkert sätt i kulverten.

  Befintlig kulvert behöver därför kompletteras med en bredare och ändamålsenlig kulvert. Efter genomförande kommer befintlig kulvert att nyttjas av patienter, besökare och personal, och den nya kulverten användas för trucktransporter, inklusive liggande patienttransporter.

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

 • Gävle sjukhus huvudledningar för gas (oxygen, andningsluft och instrumentluft) är föråldrade och i behov av utbyte och åtgärder. Huvudledningarna går horisontellt i teknikkulvertar och från dessa vertikalt upp i de aktuella byggnaderna, och säkerställer att gasförsörjning finns i ett antal fastigheter. Från huvudledningarna utgår sedan mindre ledningar som för vidare gas in på specifika avdelningar och vårdrum, och som kommer att bytas ut löpande, i samband med planerade ombyggnationer i verksamheterna. 

   

  De nya huvudledningarna kommer att ha en större dimensionering än de nuvarande, eftersom genomförandet av Framtidsbygget innebär behov av ytterligare gasflöden till de nya/utbyggda/ombyggda fastigheter och lokaler som ingår i Framtidsbygget.

   

  I investeringen ingår även permanent placering av oxygentank nr 2 samt ombyggnad av kompressorcentral och tömningscentral.

 • § 10

  Val av justerare

 • Marcus Gard (S) önskar lyfta en övrig fråga gällande tidigare genomförd sourcingutredning.

   

   

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Region Gävleborgs byggnadsinvesteringar och avskrivningsmodell

   

  Ur ett fastighetsperspektiv redovisar Bengt Persson och Anders Wallin för Region Gävleborgs dels beslutade- dels kommande byggnadsinvesteringar samt avskrivningsmodell. 

   

  I enlighet med fastställd rutin ska fastighetsinvesteringar som överstiger 450 prisbasbelopp (bbp) komponentredovisas. Komponenterna utgörs av stomme, yttre skal, ventilation, installationer, byggnadsinventarier och övrigt. Det råder en viss skillnad mellan typ av byggnad samt ny- eller ombyggnation, och respektive komponent har även en procentuell fördelning utifrån nyttjandeperiod i relation till avskrivningstiden. 

   

  Vidare redovisas vilka projekt som Region Gävleborg har i dagsläget och hur dessa kan komma att behöva prioriteras i framtiden med anledning av beslutade investeringsramar. I vissa fall kan investeringar utgöra en större kostnad än vad innevarande års ramar medger, men noteras bör då att projekt inte följer kalenderår, vilket innebär att kostnaden kan fördelas under en längre tid.

   

  Region Gävleborgs hyresmodell

  Helena Ribacke föredrar hyresmodellens principer; tydlighet till beställaren, styrning och effektivisering av lokalnyttjande samt möjliggörandet av styrning av lokalkostnad i varje processteg. Modellens förutsättningar handlar om att investeringsbesluten bereds lokalt, men beslutas centralt och det sker kontinuerlig dialog och informationsutbyte mellan aktuell förvaltning och fastighetsavdelningar. Vidare är modellen uppdelad i 17 prisnivåer utifrån exempelvis lokal- och rumstyp och typ av yta (våtrum/grovyta). 

   

  Information om hyreskostnader

  Helena Ribacke informerar om regionens hyreskostnader och förutsättningar. Förutom den interna uthyrningen, så hyrs även lokaler ut till externa aktörer som har anknytning till Regionens egen verksamhet. Hyrorna ska vara marknadsmässiga och kostnadstäckande. 

   

  Information om genomförd omorganisation

  Bengt Persson informerar om den genomförda omorganisationen inom Fastighetsförvaltningen som började gälla 13 mars 2023. Omorganisationen syftar till en ökad tydlighet för förvaltningen, transparens och resurseffektivisering. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per februari 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per februari 2023 260 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per februari 2023 515 mnkr av beslutade 1555,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Fortsatt arbete med akuten (etapp 2) samt ska slutbesiktning av sterilcentralen ske för att senare tas i bruk under april 2023.

  Hus 22/25/98: Pågår fortsatt bergsprängning för den nya teknikbyggnaden och en första gjutning av kulvert B.

   

  Gävle sjukhus

  Hus 32: De sista modulerna anländer under innevarande vecka och verksamheterna kommer att flytta in september/oktober. 

  Hus 60: Granskningsperiod för systemhandling.

  Hus 29: Efter tilldelning ska uppstart ske av entreprenör.

  Hus 62: Fortsatt förberedande arbete och studiebesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med rivningar av byggnader. Besökets syfte är även dialog och kunskapsutbyte med anledning av att nybyggnation på sjukhusområdet kommer att ske på en vattentäkt.

 • Röntgen och hudmottagningen på Söderhamns sjukhus bedriver respektive verksamhet i lokaler intill varandra. Vardera verksamheten har inkommit med behov av förändringar i lokalerna, och ett programarbete har genomförts som visar att verksamheternas behov av förändrade lokaler kan lösas i ett gemensamt projekt. Resultatet av ombyggnationen ger ett bättre flöde i lokalerna för både patienter och personal, och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

   

  Tidplanen för leverans av den nya lungröntgenmaskinen har förändrats sedan ärendet påbörjades. Det innebär ett önskemål från förvaltningen att fastighets-, teknik- och miljöutskottet fattar beslut vid dagens sammanträde och ej inväntar nästkommande. 

   

 • I hus 10 på Hudiksvalls sjukhus kommer plan 7, 8 och 9 samt plan 10 (ventilationsplan) att byggas om och anpassas för ögonmottagning, ögonoperation och synrehabilitering.

  När ögonverksamheten flyttar in kommer patientflödet att öka avsevärt i kulverten. Där kommer både gående och transporterade patienter att vistas, samtidigt med ökade truckflöden för transport av material, tvätt och sopor. Befintlig kulvert är dock så smal att patienttransporter och trucktransporter inte kan mötas på ett säkert sätt i kulverten.

  Befintlig kulvert behöver därför kompletteras med en bredare och ändamålsenlig kulvert. Efter genomförande kommer befintlig kulvert att nyttjas av patienter, besökare och personal, och den nya kulverten användas för trucktransporter, inklusive liggande patienttransporter.

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har informerats om ärendet vid sammanträdet 2023-03-15 §34.

 • Gävle sjukhus huvudledningar för gas (oxygen, andningsluft och instrumentluft) är föråldrade och i behov av utbyte och åtgärder. Huvudledningarna går horisontellt i teknikkulvertar och från dessa vertikalt upp i de aktuella byggnaderna, och säkerställer att gasförsörjning finns i ett antal fastigheter. Från huvudledningarna utgår sedan mindre ledningar som för vidare gas in på specifika avdelningar och vårdrum, och som kommer att bytas ut löpande, i samband med planerade ombyggnationer i verksamheterna. 

   

  De nya huvudledningarna kommer att ha en större dimensionering än de nuvarande, eftersom genomförandet av Framtidsbygget innebär behov av ytterligare gasflöden till de nya/utbyggda/ombyggda fastigheter och lokaler som ingår i Framtidsbygget.

   

  I investeringen ingår även permanent placering av oxygentank nr 2 samt ombyggnad av kompressorcentral och tömningscentral.

 • Under våren 2022 beslutade regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för verksamhet i egen regi, istället för att upphandla tjänster av externa leverantörer. Ett av de fyra verksamhetsområden som därefter framkom i utredningen är fastighetsförvaltning- och service. 

   

  Med anledning av ovan önskar Marcus Gard (S) att utredarna bjuds in och föredrar den för fastighets-, teknik- och miljöutskottet relevanta verksamheten och resultat. 

   

  Ordförande (SD) tar med sig önskemålet och återkommer i frågan om möjligheten att bjuda in utredarna till något av fastighets-, teknik- och miljöutskottets sammanträden under året. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.