Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Översyn av byggprojektet Framtidsbygget - statusrapport behandling i RS

 •   5

  Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •  

  - Covid-19 - Statsbidrag (Helena Ribacke)

  - Cykelparkering vid Gävle sjukhus  (Helena Ribacke)

  - Markförvärv, Hudiksvalls sjukhus  (Helena Ribacke)

  - Statusrapport - Vindkraftverk  (Helena Ribacke)

  - Statusrapport - Installation av laddstolpar  (Helena Ribacke)

 • På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning inom området fastighetsförvaltning med särskilt fokus på fastighetsunderhåll. Granskningen inkluderar översiktligt även intern hyressättning för verksamhetslokaler. Den sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen bedriver fastighetsförvaltning, med i första hand fokus på fastighetsunderhållet, i begränsad utsträckning på ett ändamålsenligt sätt och med i begränsad utsträckning tillräcklig intern kontroll.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av regionstyrelsens styrning, interna kontroll och uppföljning av fastighetsinvesteringar. Revisorerna har uppdragit till PwC att genomföra granskningen och i den besvara om regionstyrelsens styrning och uppföljning av investeringar är tillräcklig. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att styrning och uppföljning av investeringar är tillräcklig.

 • De befintliga ventilationsaggregaten på Södertull, hus 1, plan 5, har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut. Det nuvarande luftflödet är inte tillräckligt för att tillgodose behovet för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Arbetsgivaren har huvudansvaret att se till att klimatet i arbetslokalerna följer de regler som arbetsmiljöverket hänvisar till, (AFS 2001:1), och för att uppfylla en godkänd arbetsmiljö behöver nya ventilationsaggregat installeras.

 • Taket på hus 1, Södertulls sjukhus, har nått sin tekniska livslängd. Genomförd statusundersökning påvisar tydliga skador på takplåten som rostat sönder, takpappen som spruckit och undertaket som murknat.

  Taket på Södertull är i dagsläget av äldre typ (före 1920-talet), och det är önskvärt att taket behåller sitt utseende, efter utlåtande av Gävle kommuns kommunantikvarie. Nuvarande skivtäckning byts ut mot ett bandtäckt plåttak, där fotrännorna finns kvar för att utseendet på fastigheten ska behållas. Det nya taket är tätt och kostnadseffektivt och har en äldre karaktär.

 • Syftet med lokalförsörjningsstrategin är att fungera som Region Gävleborgs verktyg för att på ett långsiktigt, strategiskt och hållbart sätt kunna möta den samlade verksamhetens behov av lokaler och fysiska miljöer.

  Strategin ska vara ett planeringsstöd som i ett lokal- och fastighetsperspektiv stöder regionens vision och strategi samt bidrar till att uppnå dess operativa mål.

  Lokalförsörjningsstrategin slår fast riktlinjer och strategiska beslut för långsiktig utveckling av lokaler och fastigheter inom Region Gävleborg.

 •   12

  Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus - återremitterat ärende i regionfullmäktige - INFORMATION

 •   13

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.