Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Riktlinje - Konstnärlig miljögestaltning (Jan-Olof Friman, 30 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •  

  • Fastighetsavdelningens investerings- och driftbudget 
 • Takduken på hus 11 har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. Under årens lopp har takduken torkat och slitits av väder och vind, som i sin tur lett till att läckage har uppstått.

   

  Takbrunnar har för många år sedan satts igen, vilket medför stora vattensamlingar på taket som ökar risken för läckage inne i byggnaden.

   

  Förutsättningar för etablering av solcellsanläggning har utretts, i samband med förstudie för utbyte av takduk, och befintlig takkonstruktion klarar av de extra laster som en sådan anläggning innebär.

 • Region Gävleborg äger två vindkraftverk. Beslut om investering fattades 2012 efter att två utredningar visat på både lönsamhet och möjlighet att som en aktiv part bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energi genom att äga vindkraftverk.

   

  Sedan beslut har de två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna försvunnit eller kraftigt minskat – energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat. Verken har sedan dess heller inte producerat de volymer som beräknats och som ligger till grund för den ursprungliga lönsamhetskalkylen. De tekniska problemen kan lösas genom att helt byta ut de vitala delarna i verken. Detta är förknippat med stora investeringar. I investeringsbeslutet från 2012 beslutades även att en översyn av ägandet skulle göras om förutsättningarna ändras.

   

  Förutsättningarna har ändrats väsentligt och en försäljning av verken föreslås framför att Region Gävleborg själva investerar. Efter att ha varit med och bidragit till att vindkraft blivit en etablerad del av den svenska energiproduktionen föreslås Region Gävleborg låta en annan aktör ta över och utveckla vindkraftverken. Då kan Region Gävleborg gå vidare och satsa på bl.a. solenergi i regionens eget fastighetsbestånd.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande

   

  1. att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att sälja de två vindkraftverken
  2. att regionstyrelsen får i uppdrag att bilda en personalfond
  3. att de intäkter som försäljningen ger avsätts i denna personalfond
  4. att regionstyrelsen får i uppdrag att årligen till fullmäktige redovisa vilka projekt som fått ta del av denna personalfond
 • § 9

  Val av justerare

 • § 10

  Fastställande av dagordning

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Jan-Olof Friman föredrar den reviderade och fastställda rutinen för konstnärlig miljögestaltning och hantering av konst i Region Gävleborg. Rutinen syftar till att tydliggöra roller och ansvar för hanteringen av konst i regionens lokaler. 

   

  Det är regionfullmäktige och fastighets-, teknik- och miljöutskottet som fattar beslut när det gäller om-, till- och nybyggnationer där 1%- regeln tillämpas för konstnärlig miljögestaltning och trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen ansvarar för verkställande av beslutet.

   

  Vidare innehåller rutinen en tydlig process för arbetsgången efter beslut har fattats. Kultur Gävleborg ansvarar för skapandet av en konstgrupp, bestående av olika kompetenser, som kopplas till de projekt som uppstår för konstnärlig gestaltning. 

   

  Inför placering av konst ska berörd verksamhet, exempelvis hälso- och sjukvården, informeras och möjlighet ges till dialog med Kultur Gävleborg möjliggörs utifrån lokalens funktion och målgrupp. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per januari 2022 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport. 

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per januari 2022 210 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per januari 2022 205 mnkr av beslutade 747,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Påbörjad leverans av operationsmoduler.

  H22/98/25: Leverans av systemhandlingskalkyl för Teknikhus samt kulvertar under vecka 10 2022.  

   

  Gävle sjukhus

  Hus 60: Ett upphandlingsarbete gällande konsulter och underentreprenörer för systemhandling pågår.

  Hus 32: Anbudsutvärdering pågår.

   

 • Annica Johansson föredrar årsbokslut 2021 för fastighetsavdelningens och Framtidsbyggets investerings- och driftbudget. 

   

  Utfallet 2021 för specifika investeringar i byggnader för fastighetsavdelningen och Framtidsbygget är 109 mnkr och 157 mnkr av den totala investeringsramen på 152 mnkr respektive 201 mnkr.

   

  För fastighetsavdelningens del är det främst investeringar i Bollnäs folkhögskola och Hälsans Hus i Hudiksvall. Inom Framtidsbygget är det Hus 07/08 i Hudiksvall samt program- och systemarbete som utgör de största investeringarna. 

 • Takduken på hus 11 har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. Under årens lopp har takduken torkat och slitits av väder och vind, som i sin tur lett till att läckage har uppstått.

   

  Takbrunnar har för många år sedan satts igen, vilket medför stora vattensamlingar på taket som ökar risken för läckage inne i byggnaden.

   

  Förutsättningar för etablering av solcellsanläggning har utretts, i samband med förstudie för utbyte av takduk, och befintlig takkonstruktion klarar av de extra laster som en sådan anläggning innebär.

 • Region Gävleborg äger två vindkraftverk. Beslut om investering fattades 2012 efter att två utredningar visat på både lönsamhet och möjlighet att som en aktiv part bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energi genom att äga vindkraftverk.

   

  Sedan beslut har de två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna försvunnit eller kraftigt minskat – energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat. Verken har sedan dess heller inte producerat de volymer som beräknats och som ligger till grund för den ursprungliga lönsamhetskalkylen. De tekniska problemen kan lösas genom att helt byta ut de vitala delarna i verken. Detta är förknippat med stora investeringar. I investeringsbeslutet från 2012 beslutades även att en översyn av ägandet skulle göras om förutsättningarna ändras.

   

  Förutsättningarna har ändrats väsentligt och en försäljning av verken föreslås framför att Region Gävleborg själva investerar. Efter att ha varit med och bidragit till att vindkraft blivit en etablerad del av den svenska energiproduktionen föreslås Region Gävleborg låta en annan aktör ta över och utveckla vindkraftverken. Då kan Region Gävleborg gå vidare och satsa på bl.a. solenergi i regionens eget fastighetsbestånd.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande

   

  1. att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att sälja de två vindkraftverken
  2. att regionstyrelsen får i uppdrag att bilda en personalfond
  3. att de intäkter som försäljningen ger avsätts i denna personalfond
  4. att regionstyrelsen får i uppdrag att årligen till fullmäktige redovisa vilka projekt som fått ta del av denna personalfond
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.