Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Information från Fastighetsavdelningen (Helena Ribacke, 15 min)

 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Verksamhetens behov

  Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

  Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

   

  Fastighetens behov

  En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

  Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

   

  Solcellsanläggning

  Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

   

 • Mottagandet av akut sjuka barn behöver förbättras. Före pandemin identifierades behovet av separat barnflöde för att råda bot på brister i patientsäkerheten. Det ledde till att man justerade lokalerna för att anpassas såväl patientsäkerhetsmässigt som för att möta behovet av ett särskilt mottagande av barn i enlighet med FN’s barnkonvention.

   

  I samband med pandemin blev behovet av separata smittflöden för vuxna och barn vid akutmottagningen en fråga som skyndsamt behövde hanteras. Konsekvensen blev att barnflödet delvis separerades. I kombination med att antalet barn som söker vård med infektionssymtom har ökat, framförallt barn med misstänkt eller konstaterad RS-smitta finns det idag ett stort behov att skyndsamt lösa frågan om separerade flöden.

   

  Akutmottagningen planeras byggas om och utökas, inom ramen för Framtidsbygget, och stå klar under 2028, enligt nuvarande tidplan. I avvaktan på planerade ombyggnationer (ovan), har en interimslösning tagits fram, som innebär att lokaler för ett nytt barnflöde byggs mellan hus 29 och hus 4 på innergården, med hjälp av sjukvårdsmoduler.

   

  Genomförande av interimslösningen planeras ske i två etapper, som beslutas var för sig, men som tillsammans behövs för ett komplett genomförande av ett separat barnflöde på akutmottagningen.

  Uppdelningen i två etapper i varsitt ärende utgår från hälso- och sjukvårdens höga prioritering att få en lösning på plats.

   

  Etapp 2 avser markarbeten inför etablering, anslutningar, om- och tillbyggnationer av sjukvårdsmodulerna, samt yttre miljö.

   

  Etapp 1 avser de sjukvårdsmoduler som köps in, och som behöver transporteras innan kyla, slask och vägsalt riskerar att skada de begagnade modulerna. Inköp och transport av modulerna utgör därför ett inledande ärende (etapp 1) som faller inom regiondirektörens beslutsdelegation. Modulerna kommer att ställas upp på annan plats på området i avvaktan på markarbeten och förberedande av anslutningar (sker inom ramen för etapp 2).

   

  Detta ärende avser genomförande av etapp 2. Etapp 1 utgör separat ärende.

   

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.