Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport januari – augusti 2021

 •  

  Fastighetsavdelningen

   

  • Avtal och Regionens hyressättning (Malin Wiklund, 15 min)
  • Byggmarknaden i Hälsingland (Malin Wiklund, 15 min)
 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. Rådande materialpriser har stor påverkan til kalkylen för tilläggsinvesteringen, då materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång.

   

 •   8

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

 •  

  • Rekommendation 3: Konsekvenser av God och nära vård  som påverkar Framtidsbygget (20 min)

   

   

  Regionstyrelsen beslutade 2020-06-16 (§118) att arbetet med att hantera översynens sex (6) rekommendationer av Framtidsbygget ska följas upp i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU);

   

  Rekommendation 1: Fastställ vilka krav på robusthet och beredskap som ska gälla för Framtidsbygget (FTMU 210531)

  Rekommendation 2: Ansvar för att följa upp Framtidsbyggets arbete med miljökraven (FTMU 210505)

  Rekommendation 4: Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga (FTMU 210303)

  Rekommendation 5: Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras (FTMU 210303)

  Rekommendation 6: Uppdatera tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin (FTMU 210505)

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) att

   

  • Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya kvinnovårdshuset, hus 23.
 • § 71

  Val av justerare

 • § 72

  Fastställande av dagordning

 • Inga anmälningar för kännedom har inkommit.

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit.

 • Anders Wallin föredrar byggnadsinvesteringar januari - augusti 2021 utifrån redovisad delårsrapport. 


  Den totala investeringsramen för 2021 är 204 mnkr för Fastighetsavdelningen och 215 mnkr för Framtidsbygget, varav utfall för perioden januari-augusti 2021 är 62 mnkr respektive 114 mnkr. 

 •  

  Avtal och Regionens hyressättning samt byggmarknaden i Hälsingland

   

  Malin Wiklund redogör för Region Gävleborgs interna- respektive externa hyressättning. Inför varje års budgetprocess så lägger controller in kostnader som ska fördelas på hyran (inklusive yta) för den interna uthyrningen. Därefter sker en förhandling inom gruppen för interna affärer. För de externa hyresgästerna baseras hyressättning på Skatteverkets jämförelsehyror i området. Eventuella anpassningar och/eller ombyggnationer bidrar till ett tillägg i hyran. 

   

  Avtal (kontrakt) med hyresgäster regleras i Jordabalken (JB). I enlighet med JB 12 kap §§57-60 har hyresgästen besittningsskydd och för att bryta ett kontrakt krävs ett medgivande från hyresgästen. I det fall som medgivande saknas ska hyresvärden, i detta fall Region Gävleborg, ersätta hyresgästen. 

   

  I dagsläget är det flertalet omfattande byggprojekt som pågår i Hälsingland, vilket leder till en överhettad byggmarknad. Endast en av de tre upphandlingarna för Regionens folkhögskolor (Bollnäs, Forsa och Västerberg) har resulterat i att arbete har kunnat påbörjats (Bollnäs Folkhögskola). Det anbud som kom in för Forsa Folkhögskola låg över projektets kostnadskalkyl. Underlagen för Forsa ska ses över och ny upphandling kommer att ske när trycket på marknaden har lättat. 

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. Rådande materialpriser har stor påverkan til kalkylen för tilläggsinvesteringen, då materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång.

   

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per september 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.


  Noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på närmare 5,0 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till evakueringskostnader. 

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per september 2021 191 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per september 2021 153 mnkr av beslutade 512 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Arbeten i etapp 2 för Hus 07/08 och det nya Teknikhuset och kulvertar (H22/98) pågår fortsatt enligt plan.

   

  Gävle sjukhus

  Uppstart av etapp 2 i evakueringsprojektet för Hus 11-14 och 16 pågår, samt planering för genomförande av etapp 1 för Hus 60. 

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

 • Annica Johansson föredrar arbetet med beslutad (RS §118 2020-06-16) översyn av Framtidsbygget. I översynen presenteras sex rekommendationer, varav en som Hälso- och sjukvården ansvarar för;

   

  • Rekommendation 3: Konsekvenser av God och nära vård  som påverkar Framtidsbygget

   

  Som en del av det nationella uppdraget för God och Nära vård, vars målbild sträcker sig till år 2030, är det svårt i dagsläget att fastställa konkreta konsekvenser för- och hur Framtidsbygget kan komma att påverkas. Uppdraget har dessutom främst en koppling till primärvården, och inte slutenvården. Region Gävleborg och projektet för Framtidsbygget arbetar parallellt med den nationella processen och kommer att följas kontinuerligt under en lång tid framöver. 

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) att

   

  • Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya kvinnovårdshuset, hus 23.
 • Från Patrik Stenvard (M) väcks ett initiativärende att på nästa sammanträde redovisas processen och hantering av konstnärlig miljögestaltning vid nybyggnation.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.