Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Logistik och service

   

  • Kommande upphandlingar (Fredrik Björk, 10 min)
  • Logistikcenter, Hudiksvall (Fredrik Björk, 10 min)
  • Fyndplatsen (Fredrik Björk, 10 min)

   

  Information från Förvaltningen

   

  • Elstöd (Bengt Persson, 5 min)
  • Rivning av likboden (Bengt Persson, 5 min)
  • Projektekonomi och kalkylnivåer (Bengt Persson, 15 min)
  • FTMUs ansvar i relation till regionstyrelsen (Bengt Persson, 10 min)
  • Greencon - Energisystem (NN, 15 min)
  • Region Gävleborgs fastighetsportfölj (Helena Ribacke, 20 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Inväntar underlag

 • Laboratoriemedicin har upphandlat ny utrustning för verksamheten i hus 03 plan 3 och 4. Den nya utrustningen kräver större ytor, samtidigt som verksamheten behöver optimala förutsättningar för sina flöden ur ett lokalperspektiv. Därmed behöver vissa lokaler och utrymmen anpassas och byggas om.

   

  Utrustningen levereras i två etapper, och lokalförutsättningarna påverkas i olika grad av respektive delleverans. Ombyggnationer och anpassningar planeras och genomförs därför också i två etapper. Etapp 1 har beslutats tidigare, och omfattar ombyggnation och anpassningar för den utrustning som levereras under våren 2023.

   

  Detta ärende avser genomförande av programarbete inför etapp 2. Lokalerna i hus 03 plan 3 anpassas för att ge plats för den helautomatiserade analysutrustningen. Resterande maskiner till laboratoriemedicin ska installeras och förutsätter en översyn av framför allt VVS, el, styr, säkerhet och brand. I samband med i hopslagning av rum i etapp 1 försvann vissa laboratorieadministrativa ytor på plan 4. Nya laboratoriearbetsplatser tillskapas i nya lägen.

   

 • Hus 01 på Gävle sjukhus ventileras i huvudsak av åtta stora separata till- och frånluftsaggregat (4+4), som betjänar 13 av husets 14 plan på totalt 38 000 m². Tillufts- och frånluftsfläktarna installerades 2003, och fläktarnas livslängd bedöms generellt uppgå till 15-20 år, beroende på hur hårt dessa måste arbeta. Den tekniska livslängden är nu uppnådd och ett haveri har inträffat på en av de fyra frånluftsfläktarna.

   

  Ett programarbete har utförts för att utreda ventilationssystemet och dess återvinningssystem. För att undvika fler akuta haverier i till- och frånluftsaggregaten rivs fläkten som är placerad i varje aggregat och en fläktvägg med flera fläktar per aggregat byggs, med inbyggd frekvensomformare. Detta ger en god redundans.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin har under en längre tid uttryckt behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten samt en mer sammanhållen verksamhet. Flera översyner har gjorts av Fastighetsavdelningen under åren, i syfte att skapa förutsättningar för en helhetslösning för de olika verksamheter som ingår. Den lösning som bedöms vara möjlig, är att ersätta befintligt hus 07 (Treklövern) på Södertull, med en ny byggnad där flera verksamheter inom barn-/ungdoms-/familjehälsa- och sjukvård ges förutsättningar att samlas. Den nya byggnaden kommer dock att stå klar tidigast 2026.

   

  Nuvarande lokalsituation för verksamheten i hus 56 är dock pressad, och bromsar förutsättningarna för verksamheten att utveckla samverkan med verksamheten på Södertull samt utökningar i takt med patienttillströmningen.

   

  I samband med genomförande av Framtidsbygget på Gävle sjukhus, kommer behov av evakueringslokaler att föreligga under flera år framåt. Evakueringar ska i första hand genomföras med regionens egna lokaler som resurs, vilket dock kan kräva vissa ombyggnationer av befintliga lokaler för att kunna fungera för evakuerade verksamheter.

   

  Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler. Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i Gävle.

   

  Genom att samverka runt barn- och ungdomspsykiatrins lokalbehov; behovet av evakueringslokaler i samband med genomförande av Framtidsbygget samt ökad lokaleffektivitet för administrativ personal, har en plan utarbetats som möjliggör för alla tre perspektiven att få de förutsättningar som behövs. Ett steg i det möjliggörandet är upprustning av lokalerna i hus 13 plan 3 Södertull.

 •   11

  Övriga frågor

 • § 53

  Val av justerare

 • § 54

  Fastställande av dagordningen

 • § 55

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Logistik och service

   

  Fredrik Björk informerar om avdelningens uppdrag, organisation och därefter fyra fokusområden.

   

  Måltider

  Nytt kontrakt är nyligen tecknat med NR-Driftbolag AB och avtalstiden är 2024-02-01 -- 2028-01-31, med möjlighet till förlängning. 

   

  Det finns tre produktionskök och ett mottagningskök som årligen tillsammans står för ca 400 000 patientmåltider och närmare 100 000 restaurangportioner. 

   

  Inom avtalet finns det bland annat krav på att maten ska vara egenproducerad och tillagas från grunden i produktionsköken. Patientmåltider ska levereras nylagad och varm till avdelning, dock ska det finnas kalla måltider att värma upp på avdelningen vid behov.

   

  Ett nytt måltidskoncept ska implementeras som tar ökad hänsyn till behov och önskemål från patient. När det gäller restaurangverksamheten ska minst fyra alternativ erbjudas. Vidare finns det tydliga krav gällande miljöaspekten samt beredskap och kontinuitet.

   

  Lokalvård

   

  Dagens avtal med Coor och Samhall stäcker sig till 2024-10-31 och omfattar lokalvård och servicetjänster i de lokaler som Region Gävleborg bedriver verksamhet. Avtalstiden påbörjades 2019-11-01 och har förlängts två gånger á ett år. Avtalet grundar sig i nordisk respektive dansk städ- respektive hygienstandarder. Sedan följer särskilda instruktioner (lagkrav), rutiner samt olika handlingsprogram och regler.

   

  För att möjliggöra start av nytt avtal 2024-11-01, beräknas en ny upphandling publiceras 2023-10-06. Det kommer fortsatt vara uppdelat i två upphandlingar och målet är att tilldelning ska ske innan utgången av 2023. Fokus ligger på standardisering, flexibilitet och behovsanpassat efter vården och patientsäkerhet. 

   

   

   

  Logistikcenter, Hudiksvalls sjukhus

   

  I dag hanterar nuvarande logistikcenter bland annat 98% av inkommande- respektive 99% utgående gods. Därtill sker en stor mängd avfallshantering och tillsammans är inte dagens byggnad anpassad för den verksamheten och arbetsmiljön är undermålig. 

   

  Situationen är inte hållbar och behovet av ett nytt logistikcenter i Hudiksvall är stort. Programarbete har genomförts med syfte att undersöka omfattning, form och yta som krävs för att dels uppfylla krav och regler, dels arbetsmiljöförbättringar för de som arbetar inom verksamheten. Vidare kommer det framtida logistikcentret att ges möjlighet till säkrare och jämnare logistikflöden och öka säkerheten runt läkemedelshantering. I samband med kommande nybyggnation kommer även det gamla gravkapellet (även kallad likboden) att rivas. 

   

  Fyndplatsen

   

  Fyndplatsen handlar om omfördelning av material inom Region Gävleborg. Återbruk och återanvändning för ett mer hållbart samhälle och onödiga inköp av material kan undvikas. Största andelen material som finns på Fyndplatsen är möbler och därefter kategorin "Övrigt" där bland annat whiteboards och nyckelskåp ingår. I vissa fall används även auktionsföretaget Klaravik för att sälja vidare material som kan vara svårt internt.

   

  Fastighetsdirektören informerar 

   

  Elstöd till Region Gävleborg

   

  Region Gävleborg har tidigare sökt och nu beviljats statliga medel i form av elstöd med närmare 10 mnkr. 

   

  Projektekonomi och kalkylnivåer - Bygg- och fastighetsprocess

   

  Bengt Persson föredrar bygg- och fastighetsprocessen utifrån ett projektstyrningsperspektiv inklusive tillhörande projektfaser.

   

  FTMUs ansvar i relation till regionstyrelsen

   

  Informationen utgår och flyttas till nästkommande utskottssammanträde (2023-11-22).

   

  Folktandvårdens lokaler i Bollnäs


  Markus Gard (S) har lyft frågan om vad som händer i ärendet gällande Folktandvårdens lokaler i Bollnäs med anledning av att Folktandvårdens styrelse föregående år (2022) beslutade att inleda en upphandlingsprocess för nya lokaler. 

   

  Bengt Persson informerar att det har förts samtal med Bollnäs kommun och regionen har blivit anvisade två möjliga tomter. I dagsläget hyr regionen in fyra verksamheter i Bollnäs och en översyn om möjlig samlokalisering samt fortsatta diskussioner pågår.

   

  Fastighetsavdelningen

   

  Helena Ribacke informerar om fastighetsförvaltningens uppdrag och arbete med energisystem för optimering av energiförbrukning.

   

  Region Gävleborgs Miljöprogram innehåller tydliga, konkreta och mätbara mål för energioptimering. I rollen som fastighetsägare är Region Gävleborg bland annat proaktiv inom energiområdet och i arbetet inför energideklarationer. Som en del i att nå mål för energioptimering kommer en mätarsturktur att implementeras i verksamheterna och på så vis effektivisera och öka kvalitet och produktivitet.

   

  Genom mätarstrukturen kommer all information att finnas på ett ställe att inhämta för behöriga, kvaliteten kommer att öka genom användandet av ett system och ett arbetssätt samt att systemlösningen kommer skapa förutsättningar för att arbeta än mer proaktivt med fastighetsrelaterade energifrågor. 

   

  Region Gävleborgs fastighetsportfölj

   

  Informationen utgår och flyttas till nästkommande utskottssammanträde (2023-11-22).

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per augusti 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per augusti 2023 272 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per augusti 2023 799 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus 
  Hus 07/08: Pågående arbete med isolerrum och ambulansintag. Arbetet med operationssalar går enligt plan.
  Hus 22/25/98: Gjutning för H22 och förberedelser för den nya kulverten.
  Veckobrev med aktuell bygginformation varje fredag. 

   

  Gävle sjukhus
  Hus 32: Inflytt av kirurgmottagning vecka 42.
  Hus 60: Bygglov beviljat och spadtagsceremoni har genomförts.
  Hus 29: Arbete med programhandling och 3D-skanning
  Hus 62: Teknisk försörjning och rivningar
  Veckobrev med aktuell bygginformation varje fredag.

 • Ärendet utgår och flyttas till nästkommande utskottssammanträde (2023-11-22).

 • Laboratoriemedicin har upphandlat ny utrustning för verksamheten i hus 03 plan 3 och 4. Den nya utrustningen kräver större ytor, samtidigt som verksamheten behöver optimala förutsättningar för sina flöden ur ett lokalperspektiv. Därmed behöver vissa lokaler och utrymmen anpassas och byggas om.

   

  Utrustningen levereras i två etapper, och lokalförutsättningarna påverkas i olika grad av respektive delleverans. Ombyggnationer och anpassningar planeras och genomförs därför också i två etapper. Etapp 1 har beslutats tidigare, och omfattar ombyggnation och anpassningar för den utrustning som levereras under våren 2023.

   

  Detta ärende avser genomförande av programarbete inför etapp 2. Lokalerna i hus 03 plan 3 anpassas för att ge plats för den helautomatiserade analysutrustningen. Resterande maskiner till laboratoriemedicin ska installeras och förutsätter en översyn av framför allt VVS, el, styr, säkerhet och brand. I samband med i hopslagning av rum i etapp 1 försvann vissa laboratorieadministrativa ytor på plan 4. Nya laboratoriearbetsplatser tillskapas i nya lägen.

   

 • Hus 01 på Gävle sjukhus ventileras i huvudsak av åtta stora separata till- och frånluftsaggregat (4+4), som betjänar 13 av husets 14 plan på totalt 38 000 m². Tillufts- och frånluftsfläktarna installerades 2003, och fläktarnas livslängd bedöms generellt uppgå till 15-20 år, beroende på hur hårt dessa måste arbeta. Den tekniska livslängden är nu uppnådd och ett haveri har inträffat på en av de fyra frånluftsfläktarna.

   

  Ett programarbete har utförts för att utreda ventilationssystemet och dess återvinningssystem. För att undvika fler akuta haverier i till- och frånluftsaggregaten rivs fläkten som är placerad i varje aggregat och en fläktvägg med flera fläktar per aggregat byggs, med inbyggd frekvensomformare. Detta ger en god redundans.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin har under en längre tid uttryckt behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten samt en mer sammanhållen verksamhet. Flera översyner har gjorts av Fastighetsavdelningen under åren, i syfte att skapa förutsättningar för en helhetslösning för de olika verksamheter som ingår. Den lösning som bedöms vara möjlig, är att ersätta befintligt hus 07 (Treklövern) på Södertull, med en ny byggnad där flera verksamheter inom barn-/ungdoms-/familjehälsa- och sjukvård ges förutsättningar att samlas. Den nya byggnaden kommer dock att stå klar tidigast 2026.

   

  Nuvarande lokalsituation för verksamheten i hus 56 är dock pressad, och bromsar förutsättningarna för verksamheten att utveckla samverkan med verksamheten på Södertull samt utökningar i takt med patienttillströmningen.

   

  I samband med genomförande av Framtidsbygget på Gävle sjukhus, kommer behov av evakueringslokaler att föreligga under flera år framåt. Evakueringar ska i första hand genomföras med regionens egna lokaler som resurs, vilket dock kan kräva vissa ombyggnationer av befintliga lokaler för att kunna fungera för evakuerade verksamheter.

   

  Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler. Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i Gävle.

   

  Genom att samverka runt barn- och ungdomspsykiatrins lokalbehov; behovet av evakueringslokaler i samband med genomförande av Framtidsbygget samt ökad lokaleffektivitet för administrativ personal, har en plan utarbetats som möjliggör för alla tre perspektiven att få de förutsättningar som behövs. Ett steg i det möjliggörandet är upprustning av lokalerna i hus 13 plan 3 Södertull.

 • Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.