Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Juridikavdelningen

   

  • Fastighets-, teknik- och miljöutskottets uppdrag och ansvar (Stéphanie Forsmark, 20 min)
   

  Fastighetsavdelningen

   

  • Region Gävleborgs fastighetsportfölj (Helena Ribacke, 15 min)

   

  Framtidsbygget

   

  • Övergripande information om Framtidsbygget (Magnus Busk, 20 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

 • Gävle sjukhus huvudledningar för gas (oxygen, andningsluft och instrumentluft) är föråldrade och i behov av utbyte och åtgärder. Huvudledningarna går horisontellt i teknikkulvertar och från dessa vertikalt upp i de aktuella byggnaderna, och säkerställer att gasförsörjning finns i ett antal fastigheter. Från huvudledningarna utgår sedan mindre ledningar som för vidare gas in på specifika avdelningar och vårdrum, och som kommer att bytas ut löpande, i samband med planerade ombyggnationer i verksamheterna.

   

  De nya huvudledningarna kommer att ha en större dimensionering än de nuvarande, eftersom genomförandet av Framtidsbygget innebär behov av ytterligare gasflöden till de nya/utbyggda/ombyggda fastigheter och lokaler som ingår i Framtidsbygget.

   

  I investeringen ingår även permanent placering av oxygentank nr 2 samt ombyggnad av kompressorcentral och tömningscentral.

 • Verksamhetens behov

  Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

  Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

   

  Fastighetens behov

  En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

  Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

   

  Solcellsanläggning

  Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

   

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.