Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Juridikavdelningen

   

  • Fastighets-, teknik- och miljöutskottets uppdrag och ansvar (Stéphanie Forsmark, 20 min)
   

  Fastighetsavdelningen

   

  • Region Gävleborgs fastighetsportfölj (Helena Ribacke, 15 min)

   

  Framtidsbygget

   

  • Övergripande information om Framtidsbygget (Magnus Busk, 20 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

 • Gävle sjukhus huvudledningar för gas (oxygen, andningsluft och instrumentluft) är föråldrade och i behov av utbyte och åtgärder. Huvudledningarna går horisontellt i teknikkulvertar och från dessa vertikalt upp i de aktuella byggnaderna, och säkerställer att gasförsörjning finns i ett antal fastigheter. Från huvudledningarna utgår sedan mindre ledningar som för vidare gas in på specifika avdelningar och vårdrum, och som kommer att bytas ut löpande, i samband med planerade ombyggnationer i verksamheterna.

   

  De nya huvudledningarna kommer att ha en större dimensionering än de nuvarande, eftersom genomförandet av Framtidsbygget innebär behov av ytterligare gasflöden till de nya/utbyggda/ombyggda fastigheter och lokaler som ingår i Framtidsbygget.

   

  I investeringen ingår även permanent placering av oxygentank nr 2 samt ombyggnad av kompressorcentral och tömningscentral.

 • Verksamhetens behov

  Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

  Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

   

  Fastighetens behov

  En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

  Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

   

  Solcellsanläggning

  Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

   

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottets uppdrag och ansvar

   

  Stéphanie Forsmark informerar om utskottets uppdrag och ansvar ur ett juridiskt perspektiv. Enligt kommunallagen (KL kap. 3) är det är fullmäktige som bestämmer om en nämnd ska ha ett eller flera utskott. I det fall som fullmäktige ej fattat beslut i frågan, äger nämnden själv frågan och kan besluta att utskott ska inrättas. Vidare kan nämnden uppdra till ett utskott att besluta på nämndens vägnar (KL kap. 6). FTMU:s beslutanderätt klargörs i en delegationsordning. 

   

  Uppdrag

   

  • Beslutanderätt för byggnadsinvesteringar under 200 x prisbasbeloppet för varje objekt.
  • Utskottet skall följa verksamheten avseende fastigheter och försörjning.
  • Bereda och följa upp gällande långsiktig lokalförsörjnings/ lokalresursplan, vilken fastställs årligen på tre + två års sikt.
  • Utskottet skall verka för samordning och enhetlighet vad gäller IT.
  • Miljöfrågor som ligger under regionstyrelsen.
  • Utskottet skall bereda remisser inom sitt verksamhetsområde.
  • Motioner som remitterats till utskottet.

   

  Region Gävleborgs fastighetsportfölj

   

  Helena Ribacke informerar om avdelningens uppdrag samt Regionens fastighetsportfölj.

   

  Uppdraget är att förvalta och utveckla fastigheter och lokaler, för att förse våra verksamheter med funktionella och långsiktigt hållbara lokallösningar. På avdelningen arbetar drygt 30 medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden. Vidare finns tre driftavtal tecknade med aktörer inom fastighet, mark respektive parkering. 

   

  En stor del av avdelningens uppdrag styrs av lagar och förordningar, exempelvis Plan- och bygglagen (PBL). De medverkar i olika nationella och regionala nätverk och samarbeten. 

   

  Av det totala fastighetsbeståndet på 447 000 m2 kvm äger Region Gävleborgs drygt 400 000 m2 och innehar 748 000 m2 markyta. Lokaler för hälso- och sjukvården utgör en stor del av Regionens fastigheter, men även de tre folkhögskolorna och rent administrativa lokaler. 

   

  Investeringar sker löpande inom ramen för avdelningens uppdrag och ramen beslutad i samband med budget. Byggnadsinvesteringar beslutas enligt investeringsdirektiv samt delegationsordning. 

   

  Framtidsbygget

   

  Magnus Busk ger en övergripande information om Framtidsbygget, ett samlingsnamn för de omfattande om- och nybyggnationer som sker på Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Sammanlagt är det nio (9) stora byggprojekt som alla befinner sig i olika skeden. Regionfullmäktige är ytterst beslutande organ.

   

  Framtidsbyggets vision och syfte är att skapa vårdmiljöer för framtiden genom moderniserande om- och nybyggnationer för länets två akutsjukhus. Det övergripande målet är att leverera moderna, hållbara och kostnadseffektiva lokaler. 

   

  Framtidsbyggets programledningen har sitt kontor i Gävle med lokala projektledningar inom sjukhusområdena i Gävle och Hudiksvall.

   

  Byggprocessen utgörs av sju (7) skeden:

  • Analys - behovsanalys och alternativ
  • Förstudie - flöden och funktioner
  • Programhandling - utveckling och omfattning
  • Systemhandling - principlösning för tekniska system
  • Bygghandling - detaljering av tekniska system
  • Genomförande - byggnation
  • Överlämning - avslut och överlämning till ordinarie fastighetsförvaltning
 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet år 2022 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per december 2022 256 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per december 2022 413 mnkr av beslutade 1555,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Pågående arbete med dels nya operationsavdelningen, dels akuten (etapp 2) inklusive provisorisk entré och ambulanshall.

  Hus 22/25/98: En första gjutning av kulvert B samt arbete med nya teknikhuset samt parkering.

   

  Gävle sjukhus

  Hus 32: Markarbeten klara under vecka 7 och moduler anländer v. 10-12.

  Hus 29: Tilldelning till entreprenör. 

  Hus 62: Förberedande arbete pågår. 

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

 • Gävle sjukhus huvudledningar för gas (oxygen, andningsluft och instrumentluft) är föråldrade och i behov av utbyte och åtgärder. Huvudledningarna går horisontellt i teknikkulvertar och från dessa vertikalt upp i de aktuella byggnaderna, och säkerställer att gasförsörjning finns i ett antal fastigheter. Från huvudledningarna utgår sedan mindre ledningar som för vidare gas in på specifika avdelningar och vårdrum, och som kommer att bytas ut löpande, i samband med planerade ombyggnationer i verksamheterna.

   

  De nya huvudledningarna kommer att ha en större dimensionering än de nuvarande, eftersom genomförandet av Framtidsbygget innebär behov av ytterligare gasflöden till de nya/utbyggda/ombyggda fastigheter och lokaler som ingår i Framtidsbygget.

   

  I investeringen ingår även permanent placering av oxygentank nr 2 samt ombyggnad av kompressorcentral och tömningscentral.

 • Verksamhetens behov

  Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

  Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

   

  Fastighetens behov

  En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

  Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

   

  Solcellsanläggning

  Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.