Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • IT (Markus Bylund, 20 min)
  • Miljöavdelningen (Susanna Andersson, 20 min)
  • Fastighetsdirektören informerar (Bengt Persson, 20 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Hus 01 på Gävle sjukhus ventileras i huvudsak av åtta stora separata till- och frånluftsaggregat (4+4), som betjänar 13 av husets 14 plan på totalt 38 000 m². Tillufts- och frånluftsfläktarna installerades 2003, och fläktarnas livslängd bedöms generellt uppgå till 15-20 år, beroende på hur hårt dessa måste arbeta. Den tekniska livslängden är nu uppnådd och ett haveri har inträffat på en av de fyra frånluftsfläktarna.

   

  Ett programarbete har utförts för att utreda ventilationssystemet och dess återvinningssystem. För att undvika fler akuta haverier i till- och frånluftsaggregaten rivs fläkten som är placerad i varje aggregat och en fläktvägg med flera fläktar per aggregat byggs, med inbyggd frekvensomformare. Detta ger en god redundans.

 • Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal krav kopplade till bl a avfallshantering.

   

  Programarbete har utförts i syfte att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav. Nästa steg utgörs av framtagande av systemhandlingar i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering, liksom handlingar på de tekniska installationer och funktioner som krävs och som ligger till grund för ett komplett förfrågningsunderlag inklusive bygghandlingar.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin har under en längre tid uttryckt behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten samt en mer sammanhållen verksamhet. Flera översyner har gjorts av Fastighetsavdelningen under åren, i syfte att skapa förutsättningar för en helhetslösning för de olika verksamheter som ingår. Den lösning som bedöms vara möjlig, är att ersätta befintligt hus 07 (Treklövern) på Södertull, med en ny byggnad där flera verksamheter inom barn-/ungdoms-/familjehälsa- och sjukvård ges förutsättningar att samlas. Den nya byggnaden kommer dock att stå klar tidigast 2026.

   

  Nuvarande lokalsituation för verksamheten i hus 56 är dock pressad, och bromsar förutsättningarna för verksamheten att utveckla samverkan med verksamheten på Södertull samt utökningar i takt med patienttillströmningen.

   

  I samband med genomförande av Framtidsbygget på Gävle sjukhus, kommer behov av evakueringslokaler att föreligga under flera år framåt. Evakueringar ska i första hand genomföras med regionens egna lokaler som resurs, vilket dock kan kräva vissa ombyggnationer av befintliga lokaler för att kunna fungera för evakuerade verksamheter.

   

  Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler. Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i Gävle.

   

  Genom att samverka runt barn- och ungdomspsykiatrins lokalbehov; behovet av evakueringslokaler i samband med genomförande av Framtidsbygget samt ökad lokaleffektivitet för administrativ personal, har en plan utarbetats som möjliggör för alla tre perspektiven att få de förutsättningar som behövs. Ett steg i det möjliggörandet är upprustning av lokalerna i hus 13 plan 3 Södertull.

 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 •   11

  Övriga frågor

 • § 42

  Val av justerare

 • § 43

  Fastställande av dagordningen

 • § 44

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 • IT-avdelningen

   

  Markus Bylund informerar om IT-avdelningens uppdrag, mål och ansvar.

   

  IT-avdelningen är Region Gävleborgs centrala och gemensamma organisation för att leverera IT och digitala tjänster. De ansvarar för att skapa, anskaffa och upprätthålla IT-system och digitala lösningar för alla verksamheter. Deras mål och uppdrag handlar om att möjliggöra för effektiva arbetssätt, en sammanhållen och behovsdriven leverans av IT och digitala tjänster. IT-miljön ska vara ändamålsenlig, säker, stabil och kostnadseffektiv. Avdelningen har ungefär 155 medarbetare och hanterar drygt 600 IT-system. Vidare finns tre (3) datahallar för servrar och lagring.

   

  IT-förvaltningen erbjuder metodstöd och resurser till verksamheter som önskar stöd i den digitala omställningen, en omställning som syftar på de verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av användning av digitala resurser. Den digitala omställningen sker i verksamheten och utgår ifrån dess behov, mål och önskade effekter. Insatser som leder till ökad nytta genom effektivisering eller förbättrad kvalitet prioriteras.

   

  Miljöavdelningen

   

  Susanna Andersson informerar om Miljöavdelningens uppdrag, mål och ansvar.

   

  En stor del av avdelningens arbete är lagstyrt utifrån exempelvis Miljöbalken samt ett stort antal föreskrifter och förordningar. Regionen har en lista med de miljölagar som omfattar våra verksamheter, och för varje lag finns en rutin kopplad för att säkerställa lagefterlevnad. Ansvaret för att leva upp till lagar och regler och driva regionens miljöarbete följer linjeorganisationen, med stöd från Miljöavdelningen samt specialister på övriga förvaltningar inom området. 

   

  Det finns 6,5 tjänster på avdelningen och Folktandvården köper 0,5 tjänst. Medarbetare finns stationerade i Gävle och Hudiksvall.

   

  Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt kraven i ISO 14001:2015, som syftar till att exempelvis förebygga miljörisker och förenkla miljöarbetet i vardagen. Vidare arbetar avdelningen med lag- och omvärldsbevakning, uppföljning och kommunikation till linjeverksamheten. Det finns sex (6) övergripande effektmål som avdelningen har kopplat till olika aktiviteter, bland annat utbildningar, undersökningar och samverkan med andra avdelningar inom regionen. Som ett led i miljöarbetet har Region Gävleborg, tillsammans med övriga regioner i landet, ett nationellt samarbete inom hållbar upphandling med en gemensam uppförandekod för leverantörer. 

   

  Fastighetsdirektören informerar

   

  Bengt Persson ger en övergripande statusrapport för sommaren och aktuellt från förvaltningen.

   

  Det har varit en bra sommar för verksamheterna och inga större incidenter har rapporterats, dock har de extrema vattenflödena föranlett viss problematik. Gavleåns höga vattennivå innebar att arbetet med erosionsskyddet fick stoppas en en period, då det inte ansågs vara säker arbetsmiljö.

   

  Arbete relaterat till utflytt från lokalen på Teknikparken nästa år fortskrider och statusrapporter kommer att ges vid utskottets sammanträden. Vidare ser förvaltningen över bygg- och fastighetsprocesser samt en ny ekonomimodell.

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per juli 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per juli 2023 270 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per juli 2023 779 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Hus 07/08: Omprojektering av etapp 3 (3) akuten (nya krav från hälso- och sjukvården) vilket innebär en försening och fördyring av projektet. Arbete med operationssalar pågår enligt plan.
  Hus 22/25/98: Nya p-platser, merparten av bergarbetet för Hus 22 och 25 är klart samt pågår det förberedelser för den nya tillfälliga huvudentrén.

   

  Gävle sjukhus
  Hus 32: Invändiga arbeten är i slutfas och det sker fortlöpande besiktningar. Planerad inflytt av kirurgen vecka 42 och ögon vecka 46-47.
  Hus 60: Beviljad bygglovsansökan (2 av 3) och byggstart ingång 25.
  Hus 29: Programhandlingsarbete.
  Hus 62: Teknisk försörjning.

 • Hus 01 på Gävle sjukhus ventileras i huvudsak av åtta stora separata till- och frånluftsaggregat (4+4), som betjänar 13 av husets 14 plan på totalt 38 000 m². Tillufts- och frånluftsfläktarna installerades 2003, och fläktarnas livslängd bedöms generellt uppgå till 15-20 år, beroende på hur hårt dessa måste arbeta. Den tekniska livslängden är nu uppnådd och ett haveri har inträffat på en av de fyra frånluftsfläktarna.

   

  Ett programarbete har utförts för att utreda ventilationssystemet och dess återvinningssystem. För att undvika fler akuta haverier i till- och frånluftsaggregaten rivs fläkten som är placerad i varje aggregat och en fläktvägg med flera fläktar per aggregat byggs, med inbyggd frekvensomformare. Detta ger en god redundans.

 • Bengt Persson informerar att ärendet ska omarbetas och därefter återkommer förvaltningen med nytt beslutsunderlag i ärendet vid nästkommande sammanträde.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin har under en längre tid uttryckt behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten samt en mer sammanhållen verksamhet. Flera översyner har gjorts av Fastighetsavdelningen under åren, i syfte att skapa förutsättningar för en helhetslösning för de olika verksamheter som ingår. Den lösning som bedöms vara möjlig, är att ersätta befintligt hus 07 (Treklövern) på Södertull, med en ny byggnad där flera verksamheter inom barn-/ungdoms-/familjehälsa- och sjukvård ges förutsättningar att samlas. Den nya byggnaden kommer dock att stå klar tidigast 2026.

   

  Nuvarande lokalsituation för verksamheten i hus 56 är dock pressad, och bromsar förutsättningarna för verksamheten att utveckla samverkan med verksamheten på Södertull samt utökningar i takt med patienttillströmningen.

   

  I samband med genomförande av Framtidsbygget på Gävle sjukhus, kommer behov av evakueringslokaler att föreligga under flera år framåt. Evakueringar ska i första hand genomföras med regionens egna lokaler som resurs, vilket dock kan kräva vissa ombyggnationer av befintliga lokaler för att kunna fungera för evakuerade verksamheter.

   

  Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler. Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i Gävle.

   

  Genom att samverka runt barn- och ungdomspsykiatrins lokalbehov; behovet av evakueringslokaler i samband med genomförande av Framtidsbygget samt ökad lokaleffektivitet för administrativ personal, har en plan utarbetats som möjliggör för alla tre perspektiven att få de förutsättningar som behövs. Ett steg i det möjliggörandet är upprustning av lokalerna i hus 13 plan 3 Södertull.

 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 • Bengt Persson ger en kortfattad information om projektekonomi och olika kalkylnivåer inom byggprojekt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.