Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

  • Hyresportfölj (Bengt Persson och Helena Ribacke, 30 min)
  • Statusrapport - Projektportfölj (Bengt Persson och Magnus Busk, 30 min)
  • Svar på fråga (19/12) från Kristina Sjöström (V) (Magnus Busk, 15 min)

   

  Med bakgrund av de tragiska arbetsplatsolyckor som det rapporterats om i media önskar jag att vi får på nästa FTMU får redovisat hur vi säkerställer att entreprenörer och deras underentreprenörer arbetar med säkerheten.

   

  Jag vet att det ofta är långa kedjor av underentreprenörer för det svårt att ha kontroll,. Men med den den situation som råder på byggmarknaden där ofta oseriösa entreprenörer härjar behöver vi öka kontrollen, allt för att det som nu har skett inte kommer att hända även på byggen där Regionen har ansvaret. 

 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • En översyn av fastighetens behov och verksamhetens behov genomfördes 2022, och ett programarbete genomfördes och resulterade i programhandlingar, vilka låg till grund för kalkylering av ombyggnationer ur både fastighetsperspektiv och verksamhetsperspektiv, samt installation av solcellsanläggning på byggnadens tak.

   

  Genomförandebeslut på totalt 19 500 tkr (inklusive solcellsanläggning 700 tkr) fattades av regionfullmäktige i april, 2023 (RS 2022/2846).

   

  Efter marknadsutsättning av ombyggnationerna har framkommit att kostnaderna för ombyggnationerna överstiger beslutet. För att inte överskrida det beslutade beloppet har fastighetsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt arbetat igenom ursprungliga behovsanalyser, och gemensamt prioriterat nya förutsättningar som ligger till grund för ett reviderat ärende.

   

 •   7

  Tilläggsinvestering - Separat barnflöde akutmottagningen, Gävle sjukhus

 •   8

  Byggnadsinvestering - Spot check, Gävle sjukhus

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp. På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige.

   

  Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr.

   

  För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

 •   10

  Övriga frågor

 • § 11

  Val av justerare

 • Ordförande (SD) informerar om följande ändringar i dagordningen:

   

  • Information Statusrapport - Barnflöden, Gävle sjukhus har delats upp i två ärenden och föredras under §§ 17-18.
  • Inkommen fråga från Marcus Gard (S) kommer att besvaras under §20 Övriga frågor.
 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Hyresportfölj

   

  Bengt Persson och Helena Ribacke informerar om de lokaler som Region Gävleborg hyr externt idag.

   

  Förvaltningen genomför en översyn av samtliga hyreskontrakt med syftet att se över vilka lokaler som är möjliga att säga upp. Genom översynen ges möjlighet till en mer långsiktig planering samt att arbeta proaktivt och föra dialog med eventuellt berörda verksamheter.

   

  Idag är Region Gävleborgs hyreskostnad cirka 65 mnkr och genom att optimera våra egna lokaler kan den kostnaden minska på sikt. 

   

  Statusrapport - Projektportfölj

   

  Bengt Persson och Magnus Busk informerar om Region Gävleborgs projektportfölj för projekt som överstiger 20 mnkr. 

   

  Det finns sammanställningar för Gästriklands respektive Hälsinglands projektplaner och ger en övergripande bild över hur projekt ligger fördelade över tid, pågående och kommande. Vidare samarbetar avdelningen med hälso- och sjukvården (HoS) inom projektplaneringen som innebär att andra lösningar och projekt kan komma att bli aktuella utifrån HoS behov. 

   

  Fråga från Kristina Sjöström (V) 

   

  Med bakgrund av de tragiska arbetsplatsolyckor som det rapporterats om i media önskar jag att vi får på nästa FTMU får redovisat hur vi säkerställer att entreprenörer och deras underentreprenörer arbetar med säkerheten.

   

  Jag vet att det ofta är långa kedjor av underentreprenörer för det svårt att ha kontroll,. Men med den den situation som råder på byggmarknaden där ofta oseriösa entreprenörer härjar behöver vi öka kontrollen, allt för att det som nu har skett inte kommer att hända även på byggen där Regionen har ansvaret. 

   

  Magnus Busk svarar: 

   

  Region Gävleborg arbetar för att förhindra illegal arbetskraft inom byggprojekt. Arbetet initieras redan vid inköpsfasen inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU), villkor i administrativa föreskrifter (AF-del), arbetsrättsliga villkor för byggarbetare samt uppförandekoder för entreprenörer.  

   

  Exempelvis har PEAB en obligatorisk introduktion för samtliga som vistas på deras arbetsplatser, dels för att alla ska känna till PEABs arbetssätt, dels för att motverka arbetslivskriminalitet på deras arbetsplatser. De kontrollerar även person- och företagsuppgifter på ID06-kort. Arbetssättet Säkra affärer handlar just om att arbetsplatser ska vara säkra, samtliga varor och tjänster som de köper från andra leverantörer ska vara kvalitetssäkrade samt en hållbarhetsaspekt och ansvarstagande företagande. 

   

  NCC har ett motsvarande arbetssätt via Subcontractor control, en programvara som används i deras inköpsarbete för att motverka illegal arbetskraft. Programvaran används bland annat för olika former av mätningar av företag, systematisk kontroll av underentreprenörer (UE-kedja) samt process för omedelbar reaktion vid avvikelse. I deras inköpsarbete granskas entreprenörer och kravställer att personal ska kunna legitimera sig och uppvisa ett giltigt ID06-kort. Vidare sker det löpande uppföljning av alla företag på arbetsplatsen månadsvis. 

   

  För Region Gävleborgs del som beställare (byggherre) krävs det även att löpande genomföra stickprover för att minimera risken för illegal arbetskraft samt följa upp avtalen och de ställda kraven i upphandlingen. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per helår 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport. 

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per helår 2023 281 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per helår 2023 1023 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Fortsatt arbete med etapp 3 för akuten och ambulanshall. Arbete med operationssalarna fortgår enligt plan, det tidigare rapporterade vattenläckaget är åtgärdat och operationsmoduleran beräknas vara i bruk vecka 8.

  Hus 22/25/98: Gjutning för H22 samt arbete med besöksparkering och förberedelser för den tillfälliga huvudentrén.

   

  Gävle sjukhus

  Hus 60: Tomställning av plan 6-7 inför rivning fortsätter och påbörjad sprinkling av bland annat kök.

  Hus 29: Programhandlingsarbete pågår. Planerar byggstart Q2 2025.

  Hus 62: Framtagande av projektbeställning fortgår. 

 • En översyn av fastighetens behov och verksamhetens behov genomfördes 2022, och ett programarbete genomfördes och resulterade i programhandlingar, vilka låg till grund för kalkylering av ombyggnationer ur både fastighetsperspektiv och verksamhetsperspektiv, samt installation av solcellsanläggning på byggnadens tak.

   

  Genomförandebeslut på totalt 19 500 tkr (inklusive solcellsanläggning 700 tkr) fattades av regionfullmäktige i april, 2023 (RS 2022/2846).

   

  Efter marknadsutsättning av ombyggnationerna har framkommit att kostnaderna för ombyggnationerna överstiger beslutet. För att inte överskrida det beslutade beloppet har fastighetsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt arbetat igenom ursprungliga behovsanalyser, och gemensamt prioriterat nya förutsättningar som ligger till grund för ett reviderat ärende.

   

 • Redan innan pandemin identifierades ett behov av ett separat barnflöde vid akutmottagningen i Gävle, ett behov som förstärktes ytterligare under pandemin och som behövde hanteras skyndsamt. År 2022 beslutades därför att etablera en tillfällig barnakut med hjälp av moduler och på så vis skapa ett separat barnflöde och planen var att den nya barnakuten skulle vara klar i oktober 2023. På grund av stormen Hans under sommaren år 2023 och de skador som uppstod både på moduler och byggnationer försenades projektet. Förseningen har inneburit ökade kostnader på grund av förlängd projekttid, framför allt ökade byggherrekostnader och projekteringskostnader, jämfört med ursprunglig kalkyl. Därtill har även läget på världsmarknaden inneburit att materialkostnader har ökat jämfört med tidpunkten för tidigare kalkylarbete och projektering. Konsekvensen är att ett tillägg till den ursprungliga investeringen krävs. 

   

  Den reviderade utgiften och tilläggsinvesteringen beräknas uppgå till 3 mnkr. 

 • Byggnadsinvesteringen för en spot check på akuten i Gävle är ett tillägg till ärendet gällande tilläggsinvestering för ett separat barnflöde på akuten i Gävle (RS 2024/405). Bakgrunden är densamma och har sitt ursprung i det akuta behov av separata smittflöden som uppstod i samband med pandemin. En tillfällig modullösning för spot check etablerades för att snabbt lösa nya lokalbehov på grund av att patientflöden måste separeras med perspektiv på ett särskilt smittflöde. 

   

  Under försommaren år 2023 identifierades brister avseende arbetsmiljö och patientsäkerhet i flöden kopplade till spot checkens modullösning. Det var i samband med genomförandet av en skyddsrond som risker och konsekvenser kopplade till inomhus- och yttre miljö framkom. I samverkan mellan fastighetsförvaltningen och de berörda verksamheterna har därför ett förslag till ny spot check arbetats fram för att säkerställa arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

   

  Byggnadsinvesteringen beräknas uppgå till 6 mnkr och färdigställande efter beslut planeras till Q2 2024. 

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp. På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige.

   

  Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr.

   

  För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

 • Marcus Gard (S) har inkommit med en fråga gällande parkeringsplatser vid Andersbergs HC. Bakgrunden är ett mail från personalen som anser att det råder orättvisa gällande parkeringsavgifter och att Region Gävleborg behandlar personal olika beroende på var arbetsplatsen är belägen. 

   

  Ordförande (SD) informerar att personalen vid Andersbergs HC har fått ett svar från den politiska ledningen. De är medvetna om den problematik som personalparkeringar är och har varit för våra medarbetare. Med anledning av detta återfinns ett uppdrag i Budget 2024 som handlar om att en genomlysning av parkeringsbehov ska ske. Ansvariga för uppdraget har påbörjat en inventering och en lägesrapport ska presenteras under våren 2024. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.