Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Energieffektiviseringar (Bengt Persson, 30 min)
  • Robusthet (Ronny Stjernlöf, 30 min)
 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   6

  Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2024

 • Inom Gävle sjukhusområde gäller Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om skyddsområde för grundvattentäkt längs Gävle-Valboåsen i Gävle kommun.

   

  På sjukhusområdet härrör avlopps- och dagvattenledningar i marken till stor del från 60-talet, och har uppnått sin tekniska livslängd. Detta innebär att myndighetskrav gällande genomströmning, täthet, etc, inte kan säkerställas. Ledningsnätet omfattar rör för olika typer av genomströmmande flöden, och ett övergripande arbete för att återställa långsiktig funktionalitet är nödvändigt. Detta ärende avser avloppsledningar, vilket bedöms vara prioriterat. Omfattningen avser enbart de avloppsledningar som konstaterats ha akuta åtgärdsbehov.

 • Hissarna i hus 08 på Hudiksvalls sjukhus tillhandahåller en vital funktion för verksamheterna i huset, och nyttjas för patienttransporter, gående patienter, besökare och medarbetare. Två av hissarna är sänghissar, som är underdimensionerade avseende motor och linhjul, vilket orsakar driftstörningar, som i sin tur innebär ökade kostnader för underhåll och ökad risk för driftstopp. För att säkerställa tillräckligt god funktionalitet behöver de två sänghissarna bytas ut i sin helhet.

 • På den plats där utbyggnaden (29X) av akuten planeras att genomföras, finns idag en paviljongetablering som kompenserat för den platsbrist som råder på akutmottagningen. För att kunna starta tillbyggnaden Q2 2025 av det nya huset 29X, måste paviljongen tas bort och motsvarande ytor flyttas till ett annat läge.

   

  En lösning i flera led har tagits fram och förankrats med hälso- och sjukvården, som innebär att flera verksamheter byter lokaler. En av dessa är medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) som behandlar patienter med akuta medicinska besvär. För att MAVA ska kunna genomföra verksamhet i nya lokaler krävs vissa ombyggnationer, ledningsdragningar och tekniska installationer. Övriga flyttar kräver vissa mindre anpassningar som genomförs inom ramen för Framtidsbyggets driftbudget.

 • Region Gävleborgs fastighetspolicy ska säkerställa att regionens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva fastigheter och lokaler med en god nivå av service som bidrar till att verksamheten kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med fastigheter avses både fysiska byggnader och markytor. Regionen ska stå välrustad för att hantera samhällsförändringar, ha god ekonomisk hushållning med stor respekt för de skattemedel regionen hanterar där vi bygger kostnadseffektivt ur ett livscykelperspektiv.

   

  Vidare klargör fastighetspolicyn det övergripande syftet och målet för regionens fastighetsägande på kort och lång sikt.

   

 • Våren 2023 (230503) beslutade hälso- och sjukvården att en intermediärvårdsavdelning (vidare benämnt som IMA) skulle inrättas på Gävle sjukhus. Under genomförandet av Framtidsbygget kommer verksamheten att starta med en mindre avdelning med 5 vårdplatser. IMA planeras att inrymmas i de lokaler som idag nyttjas av hjärtintensivavdelningen (HIA), som i sin tur flyttas till före detta administrativa lokaler i anslutning till kardiologiskt interventionscentrum (KIC).

   

  På IMA kommer patienter med svikt av vitala funktioner att vårdas, och den medicinsk-tekniska utrustningen är central för att uppnå syftet med vård och övervakning av patienten. Lokalerna i sig kräver anpassningar med nya dörrar, inredning, belysning, ytskikt samt byte av undertak. På HIA vårdas vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och eftervård vid olika typer av hjärtoperationer.

 • Hus 61, plan 4 och hus 4, plan 5 på Gävle sjukhus har styrsystem som sköter klimat och rumsfunktioner i operationssalarna och styrsystem i ventilationsrum i hus 4 på plan 6 och i hus 61 på plan 7. Styrsystemen i operationssalar och ventilationsrum är sammansatta och kommunicerar med varandra för att styra klimatet i operationssalarna. Livslängden på dessa styrsystem är uppnådd och det tillverkas inte nya komponenter som reservdel. Nuvarande system är felkonstruerade då detta är beroende av att Regionens IT nätverk måste fungera för att kunna styra salarna. Ett utbyte av systemen görs för att säkra upp den tekniska livslängden, och på så sätt vara kan man säkerställa att ha rätt kompetens för support och att kunna bygga systemen autonoma/självständiga och inte beroende som idag av IT funktioner för att fungera.

 • Enligt planerade om- och tillbyggnationer av hus 29 ska en ny permanent ingång 19 byggas på västra sidan plan 4 av hus 29, invid gångstråket till huvudentrén. Ingången kommer att ha direktaccess till hiss och trapphus till förlossningen som ligger på våningen ovanför (plan 5). Den nya ingången är en nödvändighet för att senare kunna genomföra planerad tillbyggnad kallad 29X (som är en tillbyggnad till hus 29).

 •   14

  Övriga frågor

 • § 37

  Val av justerare

 • § 38

  Fastställande av dagordningen

 • § 39

  Anmälningar för kännedom

 • Energieffektiviseringar

   

  Bengt Persson ger en statusrapport kring Region Gävleborgs arbete med energianvändning- och effektiviseringar.

   

  Med anledning av bland annat den relativt kalla vintern, har en ökning skett av inköp av energi jämfört med föregående år. Även köpt el har ökat och ligger på en något högre nivå än planerat. Dock har trenden vänt när det gäller inköp av kallvatten som minskar med närmare 4%. 

   

  Som ett led i förbättra styrning och ledning inom energiområdet, införskaffades ett nytt energisystem under hösten år 2023, som även underlättar att följa regionens energiutveckling. Genom att nyttja mätdata i systemet tillsammans med olika parametrar och filter, kan avdelningen följa utvecklingen och se vilka byggnader och fastigheter som förbrukat stora mängder av exempelvis el. Det ges även möjlighet att laborera i systemet för att se förändringar mellan olika tidsintervall som i sin tur kan bidra till analyser som kan visa var det finns behov av åtgärder och underhåll. 

   

  Åtgärder som har genomförts under år 2024 handlar bland annat om drifttider för ventilation, återställning av driftfall av elslingor vid helikopterplatta samt uppkoppling av blinda komponenter. 

   

  Robusthet

   

  Ronny Stjernlöf informerar om varför Region Gävleborg värnar om robusthet i vår infrastruktur.

   

  Utgångspunkten handlar om att omvärlden förändras och att det är viktigt att vi följer med i den utvecklingen. Sveriges roll som allierad sedan inträde i NATO har i sig inneburit en förändring i form av gränser har "ändrats" gentemot exempelvis Ryssland. Vidare har även en militär hotbild reviderats samt Sveriges roll som värdlandsstöd. Region Gävleborgs ansvar handlar främst om de samhällsviktiga verksamheterna inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. 

   

  Kommande ingångsvärden för framtiden utgörs av NATO artikel 3 och 5, försörjning, läkemedel och förbrukningsmaterial, försvarsbeslut 2025, masskadeplan samt FOI beräkningsmodell för skadeutfall. Vitala tekniska försörjningssystem handlar om exempelvis el, IT, värme, ventilation, vatten och medicinsk gas. Arbetet med att skapa robusthet är resurskrävande och innebär ett stort behov av prioriteringar.

   

  I vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden beskrivs robusthet relaterat till sjukhusbyggnader och fastighetstekniska system. Begreppet robusthet består av tre (3) olika nivåer; guld, silver och brons. Olika verksamheter inom ett sjukhus behöver inte vara lika robusta eller på samma sätt, utan avgörs exempelvis av vilken vård som bedrivs, hotbild och kritiska beroenden. Inom säkerhet och beredskap finns även ytterligare hänsynstaganden för regionen i form av styrande lagar och förordningar. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per mars 2024 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per mars 2024 284 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per mars 2024 1141 mnkr av beslutade 2104,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Fortsatt arbete med etapp 3 för akuten och ambulanshall (klar maj respektive juni). Slutbesiktning av centraloperation är genomförd och överlämnad till verksamheten.

  Hus 22/25/98: invändigt bygg har påbörjats (H22) samt installationsarbete, förberedelser för ny tillfällig huvudentré samt kulvert C.

   

  Gävle sjukhus

  Hus 60: Kranetablering och start för stomresning vecka 16.

  Hus 29: Programhandlingsarbete pågår och fortsatt fokus på NFS-flöde (nyfödd-sammanhållenfamilj)

  Hus 62: Fokus rivning Hus 13, upphandling under hösten år 2024 och rivning under år 2025.

 • Anders Wallin redogör för första kvartalets år 2024 byggnadsinvesteringar inom Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget. 

   

  Den totala investeringsramen i byggnader (specifika investeringar) för år 2024 är 2 929 mnkr, fördelat på 519 mnkr för Fastighetsavdelningen respektive 2 410 mnkr inom Framtidsbygget. Utfall för perioden jan-mars 2024 är 153 mnkr. 

   

  För Fastighetsavdelningens del pågår fortsatt projektet med regionens folkhögskolor. Framtidsbyggets specifika byggnadsinvesteringar relaterar till Hus 07/08 (Hudiksvalls sjukhus), byggnader för teknisk försörjning och drift samt och program- och systemarbete. 

 • Inom Gävle sjukhusområde gäller Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om skyddsområde för grundvattentäkt längs Gävle-Valboåsen i Gävle kommun.

   

  På sjukhusområdet härrör avlopps- och dagvattenledningar i marken till stor del från 60-talet, och har uppnått sin tekniska livslängd. Detta innebär att myndighetskrav gällande genomströmning, täthet, etc, inte kan säkerställas. Ledningsnätet omfattar rör för olika typer av genomströmmande flöden, och ett övergripande arbete för att återställa långsiktig funktionalitet är nödvändigt. Detta ärende avser avloppsledningar, vilket bedöms vara prioriterat. Omfattningen avser enbart de avloppsledningar som konstaterats ha akuta åtgärdsbehov.

   

  Regionstyrelsen kommer att fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2024-05-23.

 • Hissarna i hus 08 på Hudiksvalls sjukhus tillhandahåller en vital funktion för verksamheterna i huset, och nyttjas för patienttransporter, gående patienter, besökare och medarbetare. Två av hissarna är sänghissar, som är underdimensionerade avseende motor och linhjul, vilket orsakar driftstörningar, som i sin tur innebär ökade kostnader för underhåll och ökad risk för driftstopp. För att säkerställa tillräckligt god funktionalitet behöver de två sänghissarna bytas ut i sin helhet.

   

  Regionstyrelsen kommer att fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2024-05-23.

 • På den plats där utbyggnaden (29X) av akuten planeras att genomföras, finns idag en paviljongetablering som kompenserat för den platsbrist som råder på akutmottagningen. För att kunna starta tillbyggnaden Q2 2025 av det nya huset 29X, måste paviljongen tas bort och motsvarande ytor flyttas till ett annat läge.

   

  En lösning i flera led har tagits fram och förankrats med hälso- och sjukvården, som innebär att flera verksamheter byter lokaler. En av dessa är medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) som behandlar patienter med akuta medicinska besvär. För att MAVA ska kunna genomföra verksamhet i nya lokaler krävs vissa ombyggnationer, ledningsdragningar och tekniska installationer. Övriga flyttar kräver vissa mindre anpassningar som genomförs inom ramen för Framtidsbyggets driftbudget.

   

  Regionstyrelsen kommer att fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2024-05-23.

 • Region Gävleborgs fastighetspolicy ska säkerställa att regionens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva fastigheter och lokaler med en god nivå av service som bidrar till att verksamheten kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med fastigheter avses både fysiska byggnader och markytor. Regionen ska stå välrustad för att hantera samhällsförändringar, ha god ekonomisk hushållning med stor respekt för de skattemedel regionen hanterar där vi bygger kostnadseffektivt ur ett livscykelperspektiv.

   

  Vidare klargör fastighetspolicyn det övergripande syftet och målet för regionens fastighetsägande på kort och lång sikt.

   

 • Våren 2023 (230503) beslutade hälso- och sjukvården att en intermediärvårdsavdelning (vidare benämnt som IMA) skulle inrättas på Gävle sjukhus. Under genomförandet av Framtidsbygget kommer verksamheten att starta med en mindre avdelning med 5 vårdplatser. IMA planeras att inrymmas i de lokaler som idag nyttjas av hjärtintensivavdelningen (HIA), som i sin tur flyttas till före detta administrativa lokaler i anslutning till kardiologiskt interventionscentrum (KIC).

   

  På IMA kommer patienter med svikt av vitala funktioner att vårdas, och den medicinsk-tekniska utrustningen är central för att uppnå syftet med vård och övervakning av patienten. Lokalerna i sig kräver anpassningar med nya dörrar, inredning, belysning, ytskikt samt byte av undertak. På HIA vårdas vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och eftervård vid olika typer av hjärtoperationer.

 • Hus 61, plan 4 och hus 4, plan 5 på Gävle sjukhus har styrsystem som sköter klimat och rumsfunktioner i operationssalarna och styrsystem i ventilationsrum i hus 4 på plan 6 och i hus 61 på plan 7. Styrsystemen i operationssalar och ventilationsrum är sammansatta och kommunicerar med varandra för att styra klimatet i operationssalarna. Livslängden på dessa styrsystem är uppnådd och det tillverkas inte nya komponenter som reservdel. Nuvarande system är felkonstruerade då detta är beroende av att Regionens IT nätverk måste fungera för att kunna styra salarna. Ett utbyte av systemen görs för att säkra upp den tekniska livslängden, och på så sätt vara kan man säkerställa att ha rätt kompetens för support och att kunna bygga systemen autonoma/självständiga och inte beroende som idag av IT funktioner för att fungera.

 • Enligt planerade om- och tillbyggnationer av hus 29 ska en ny permanent ingång 19 byggas på västra sidan plan 4 av hus 29, invid gångstråket till huvudentrén. Ingången kommer att ha direktaccess till hiss och trapphus till förlossningen som ligger på våningen ovanför (plan 5). Den nya ingången är en nödvändighet för att senare kunna genomföra planerad tillbyggnad kallad 29X (som är en tillbyggnad till hus 29).

 • Inga övriga frågor inkommer vid dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.