Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Avveckling av materiel (Birgitta Sjölund, 15 min)
  • Avtal om förmånscyklar (Johan Welander, 10 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Hiss 1, 2 och 3 i hus 13 (huvudentrén) på Södertull installerades på 80-talet, och har uppnått sin tekniska livslängd. Hissarna tillhandahåller en vital funktion för patienter, besökare och medarbetare till verksamheterna på Södertull, och det är av vikt att stillestånd kan undvikas. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll ökar stadigt, och utbytesdelar blir allt svårare att anskaffa.

   

 •   8

  Statusrapport - Gemensam underhållsdepå för tåg, Region Gävleborg och Tåg i Bergslagen

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit. 

 • Projekt - Avveckling av materiel 

   

  Birgitta Sjölund informerar om projektet som startade i juni 2021, och som har sin bakgrund i att Region Gävleborg idag saknar ett regelverk (direktiv) för avveckling av materiel. Vidare arbetar Regionen dels för en minskning av onödiga inköp, dels för en ökad återanvändning tillika materialåtervinning. Direktivets syfte är att säkra avvecklingen och samtidigt stödja arbetet för cirkulär ekonomi. 

   

  Prioriteringsordningen för avvecklingen startar med en intern omfördelning inom Regionen. Därefter sparas reservdelar som ersättningsutrustning och materiel kan även användas som inbyte eller säljas. Det kan även finnas en möjlighet att skänka utrustning till godkända organisationer. Slutligen skrotning enligt nuvarande hantering. 

   

  För att skapa förutsättningar för arbetet med direktivet har ett samarbete inletts med supportfunktioner, exempelvis Fastighetsavdelningen, IT och Logistik och service och respektive funktions ansvar. Utöver supportfunktionerna finns även stödfunktioner i form av bland annat avdelningarna för ekonomi, inköp och juridik. 

   

  Avtal om förmånscyklar

   

  Johan Welander informerar om genomförd upphandling och tilldelning gällande leverantör av förmånscyklar till Region Gävleborgs tillsvidareanställda. I upphandlingen kravställdes bland annat att leverantören åtog sig att erbjuda alternativ godkända som löneväxling, möjlighet att prova utbudet inför beställningsperiod (två gånger årligen) och tillhandahållandet av en digital beställningsportal. Vidare fanns även krav på lokala samarbetspartners i länet. 

   

  Avtalet omfattar en helhetslösning som innebär leverans av nyttjanderätt genom hyresavtal (36 månader) med bruttolöneavdrag. Efter avtalsperiod ska den anställde erbjudas att köpa cykeln alternativt återlämning till leverantör. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet helår 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport. 

   

  Större noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på närmare 8 mnkr, och är fortsatt främst kopplat till evakueringskostnader.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall helår 2021 209 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall helår 2021 204 mnkr av beslutade 747,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Start etapp Akuten januari 2022.

  H22/98/25: Leverans av systemhandlingskalkyl för Teknikhus samt kulvertar under februari/mars 2022. Planerar för ett genomförandebeslut i regionfullmäktige innan sommaren. 

   

  Gävle sjukhus

  Hus 60: Tre (3) inkomna anbud, och tilldelningen klar.

  Hus 32: På grund av pandemin har anbudstiden förlängts till 16 februari 2022 och planering sker inför markarbeten under maj 2022.

  Det pågår ett planeringsarbete, inklusive flertalet riskanalyser, gällande genomförande av etapp 1 och byggstart för Hus 60. 

 • Hiss 1, 2 och 3 i hus 13 (huvudentrén) på Södertull installerades på 80-talet, och har uppnått sin tekniska livslängd. Hissarna tillhandahåller en vital funktion för patienter, besökare och medarbetare till verksamheterna på Södertull, och det är av vikt att stillestånd kan undvikas. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll ökar stadigt, och utbytesdelar blir allt svårare att anskaffa.

   

 • Linda Landström ger en statusrapport gällande arbetet med en gemensam underhållsdepå för Region Gävleborgs (X-tåg) och Tåg i Bergslagens (TiB) tåg. 

   

  Idag sker underhåll på två platser i Gävle, X-tågen på Näringen och TiBs fordon på Sörby Urfjäll. Emellertid planeras området på Näringen omvandlas till bostäder, och på Sörby Urfjäll råder kapacitetsbrist men även kapacitet att underhålla TiBs nya tåg som förväntas levereras under 2022/2023.

   

  Vidare anses tillhandahållandet av underhållsdepå fördelaktigt i trafikupphandlingar. TiB befinner sig i en pågående upphandling, så deras behov av en lösning är något mer brådskande än X-tåg i dagsläget. Dock är det inte möjligt att genomföra anpassningar av underhållsdepån i ett senare skede, vilket innebär att frågan är viktigt även ur Region Gävleborgs perspektiv inför kommande upphandling. 

   

  En gemensam underhållsdepå kan dels innebära en långsiktig tillgång till depå för fordonen i anslutning till trafiksystemen, men även möjliga synergieffekter. 

   

  Förslaget är att utöka den befintliga depån i Sörby Urfjäll med bland annat ny 3-spårshall och kombihall för tvätt och sanering. Vidare kommer det är finnas uppställningskapacitet för fordon framför hallarna. 

   

  Genomförande och tidplan för projektet utgår ifrån att samtliga delägare i TiB och Region Gävleborg fattar likalydande beslut i respektive fullmäktige, senast i april 2022. Under maj månad sker projektstart. Efter upphandling och tilldelning sker byggstart och beräknad inflytt i den nya depån beräknas påbörjas under våren 2024. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.