Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Evakueringslokaler - Ambulansen, Gävle sjukhus (Helena Ribacke, 10 min)
 • Politiken uppdrog till förvaltningen att ta fram förslag fram förslag på ett miljöprogram. Målen i Region Gävleborgs nya miljöprogram ska ses som fortsättning av Hållbarhetsstrategin och vara en del av styrningen av den miljömässiga hållbarheten med effektmål och mål-indikatorer.

   

  Förslaget är framtaget i en inkluderande arbetsprocesser med en bred grupp representanter för att fånga alla verksamheters perspektiv och pågående tangerande arbete inom organisationen. Därefter har det varit ute på remiss i samtliga nämnder och bolag för synpunkter.


  Dessa processer ligger till grund för det förslag som nu är framtaget.

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   8

  Statusrapport - Översyn av Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   9

  Uppföljning av beslut 2022

 • I samband med genomförande av Framtidsbygget ska en moduletablering (hus 32) genomföras på nuvarande parkeringsyta, norr om hus 31. Modulerna utgör evakueringslokaler för verksamheter som behöver utrymma sina nuvarande lokaler inför planerade ombyggnationer, för att därefter flytta tillbaka. I modulerna ingår inte omklädningsutrymmen för de medarbetare som kommer att ha sin arbetsplats i där.

   

  Befintliga omklädningsrum i hus 31 är i mycket dåligt skick och i behov av en total renovering ur ett arbetsmiljöperspektiv, och saknar förutsättningar för att ytterligare medarbetare ska kunna byta om i lokalerna.

   

  En förstudie har genomförts som visar att det finns förutsättningar för att genomföra nödvändiga renoveringar och samtidigt skapa förutsättningar för den kapacitetsutökning av omklädningslokaler som moduletableringen kräver.

 • Säkerhet- och beredskapsavdelningen i Region Gävleborg har bedömt att behov föreligger i form av lokaler för krisledning inom Regionen. Syftet är att möjliggöra att från moderna och för ändamålet anpassade lokaler vid en särskild händelse, kris/katastrof samt under höjd beredskap och ytterst krig.

   

  Efter genomförd förstudie och programarbete föreslås ombyggnad av lokaler som Regionen har till sitt förfogande.

 • Helikopterplattan på Hudiksvalls sjukhus ska få ny beläggning, samtidigt installeras ny vindvisning och ny belysning enligt rådande lagkrav.

   

  För att förebygga halkolyckor under vinterhalvåret på den tidvis hala helikopterplattan installeras även värmeslingor som ger ökad friktion för helikoptern och för personal som vistas på plattan i samband med i- och urlastning av patienter, samt för driftpersonal.

 • Hälso- och sjukvården ska byta ut en röntgenapparat till en modernare sådan på Bollnäs sjukhus. Den nya apparaten har större svängradie och kräver över lag större utrymme vilket innebär att nuvarande lokal är för liten. Den nuvarande lokalen på Bollnäs sjukhus kan inte utökas då installationer begränsar rummets yttre mått.

   

  Efter genomförd förstudie har ett förslag tagits fram som möjliggör ett nytt rum för röntgenapparaten, som innebär ombyggnad av ultraljudsrum och intilliggande expedition för röntgenapparaten, samt anpassningar av det före detta röntgenrummet för ultraljud och flytt av expeditionsplatser till det gamla manöverrummet.

 • I samband med genomförande av Framtidsbygget ska en moduletablering genomföras på nuvarande parkeringsyta, norr om hus 31. Modulerna utgör evakueringslokaler för verksamheter som behöver utrymma nuvarande lokaler i samband med genomförande av om- och nybyggnationer.

   

  Den aktuella parkeringsytan är en av flera ytor som är reserverad för personal. Parkeringsytorna för personal är tidvis på dygnet hårt ansträngda, och de parkeringsplatser som utgår på grund av moduletableringen behöver ersättas. Av den anledningen planeras anläggning av ny parkeringsyta, norr om moduletableringen, med infart från Sköterskevägen. Den nya markparkeringen kommer, i kombination med viss förtätning på andra ytor, att motsvara det antal parkeringsplatser som utgår.

 • § 44

  Val av justerare

 • § 45

  Fastställande av dagordning

 • § 46

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Evakueringslokaler - Ambulansen, Gävle sjukhus

   

  Helena Ribacke informerar om planerna inför evakuering av ambulansen, Gävle sjukhus. 

   

  Inom ramen för Framtidsbygget och kommande års arbete på sjukhusområdet, kommer ambulansens utryckningsvägar att påverkas. Det föranleder ett behov av se över lämpliga evakueringslokaler. 

   

  En riskanalys har genomförts tillsammans med verksamheten. Resultatet visar att de primära riskerna är en begränsad framkomlighet och negativ påverkan på arbetsmiljön då många aktörer verkar efter utryckningsvägarna. Vidare finns det viktiga parametrar att ta hänsyn till, exempelvis får inte utryckningstider öka och närhet till de större vägarna. 

   

  Processen sker i nära samverkan mellan Fastighetsavdelningen, verksamheten, hälso- och sjukvårdens lokalråd och avdelningen för Framtidsbygget. 

 • Politiken uppdrog till förvaltningen att ta fram förslag fram förslag på ett miljöprogram. Målen i Region Gävleborgs nya miljöprogram ska ses som fortsättning av Hållbarhetsstrategin och vara en del av styrningen av den miljömässiga hållbarheten med effektmål och mål-indikatorer.

   

  Förslaget är framtaget i en inkluderande arbetsprocesser med en bred grupp representanter för att fånga alla verksamheters perspektiv och pågående tangerande arbete inom organisationen. Därefter har det varit ute på remiss i samtliga nämnder och bolag för synpunkter.


  Dessa processer ligger till grund för det förslag som nu är framtaget.

 • Björn Ersson föredrar det ekonomiska utfallet per april 2022 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per april 2022 224 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per april 2022 242 mnkr av beslutade 1555,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Hus 07/08: Arbete med nytt fläktrum pågår. 
  H22/25/98: Efter beslut i regionfullmäktige i maj sker byggstart i juni.

   

  Gävle sjukhus
  Hus 60: Arbetet med systemhandling pågår.
  Hus 32 (evakueringsmoduler): Planering inför starten av markarbete vecka 23.
  Hus 29/29X (akuten): Pågår en uppdatering av förstudie tillsammans med företrädare för
  hälso- och sjukvården.

 • Annica Johansson ger en statusrapport med anledning av tidigare genomförd översyn av Framtidsbygget och dess rekommendationer.

   

  Rekommendation 1 - Fastställ vilka krav på robusthet och beredskap som ska gälla för Framtidsbygget

  Avdelningen för Säkerhet- och beredskap har tagit fram ett förslag till riktlinje och avdelningen för Framtidsbygget arbetar med en konsekvens- och kostnadsberäkning.

   

  Rekommendation 2 - Miljöavdelningen ansvarar för att följa upp Framtidsbyggets arbete med miljökraven

  På avdelningen för Framtidsbygget arbetar en miljösamordnare med uppföljningen. Fastighetsavdelningens frågor av mer organisatorisk karaktär har pausats i väntan på att ny fastighetsdirektör tillträder. 

   

  Rekommendation 3 - Konsekvenser av God och nära vård som påverkar Framtidsbygget

  Arbete och analyser inom God och nära vård sker kontinuerligt. 

   

  Rekommendation 4 - Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga

  Tidigare inlämnad bygglovsansökan har vunnit laga kraft (hösten 2021).

   

  Rekommendation 5 - Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras

  Ett första arbetsmaterial ska faktagranskas.

   

  Rekommendation 6 - Uppdatera tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin

  Det genomfördes en uppdatering under hösten 2021. För närvarande råder stor osäkerhet både kring materialpriser och leveranstider. 

 • Helena Ribacke presenterar en uppföljning av beslutade investeringar för innevarande mandatperiod. 

 • I samband med genomförande av Framtidsbygget ska en moduletablering (hus 32) genomföras på nuvarande parkeringsyta, norr om hus 31. Modulerna utgör evakueringslokaler för verksamheter som behöver utrymma sina nuvarande lokaler inför planerade ombyggnationer, för att därefter flytta tillbaka. I modulerna ingår inte omklädningsutrymmen för de medarbetare som kommer att ha sin arbetsplats i där.

   

  Befintliga omklädningsrum i hus 31 är i mycket dåligt skick och i behov av en total renovering ur ett arbetsmiljöperspektiv, och saknar förutsättningar för att ytterligare medarbetare ska kunna byta om i lokalerna.

   

  En förstudie har genomförts som visar att det finns förutsättningar för att genomföra nödvändiga renoveringar och samtidigt skapa förutsättningar för den kapacitetsutökning av omklädningslokaler som moduletableringen kräver.

 • Säkerhet- och beredskapsavdelningen i Region Gävleborg har bedömt att behov föreligger i form av lokaler för krisledning inom Regionen. Syftet är att möjliggöra att från moderna och för ändamålet anpassade lokaler vid en särskild händelse, kris/katastrof samt under höjd beredskap och ytterst krig.

   

  Efter genomförd förstudie och programarbete föreslås ombyggnad av lokaler som Regionen har till sitt förfogande.

 • Helikopterplattan på Hudiksvalls sjukhus ska få ny beläggning, samtidigt installeras ny vindvisning och ny belysning enligt rådande lagkrav.

   

  För att förebygga halkolyckor under vinterhalvåret på den tidvis hala helikopterplattan installeras även värmeslingor som ger ökad friktion för helikoptern och för personal som vistas på plattan i samband med i- och urlastning av patienter, samt för driftpersonal.

 • Hälso- och sjukvården ska byta ut en röntgenapparat till en modernare sådan på Bollnäs sjukhus. Den nya apparaten har större svängradie och kräver över lag större utrymme vilket innebär att nuvarande lokal är för liten. Den nuvarande lokalen på Bollnäs sjukhus kan inte utökas då installationer begränsar rummets yttre mått.

   

  Efter genomförd förstudie har ett förslag tagits fram som möjliggör ett nytt rum för röntgenapparaten, som innebär ombyggnad av ultraljudsrum och intilliggande expedition för röntgenapparaten, samt anpassningar av det före detta röntgenrummet för ultraljud och flytt av expeditionsplatser till det gamla manöverrummet.

 • I samband med genomförande av Framtidsbygget ska en moduletablering genomföras på nuvarande parkeringsyta, norr om hus 31. Modulerna utgör evakueringslokaler för verksamheter som behöver utrymma nuvarande lokaler i samband med genomförande av om- och nybyggnationer.

   

  Den aktuella parkeringsytan är en av flera ytor som är reserverad för personal. Parkeringsytorna för personal är tidvis på dygnet hårt ansträngda, och de parkeringsplatser som utgår på grund av moduletableringen behöver ersättas. Av den anledningen planeras anläggning av ny parkeringsyta, norr om moduletableringen, med infart från Sköterskevägen. Den nya markparkeringen kommer, i kombination med viss förtätning på andra ytor, att motsvara det antal parkeringsplatser som utgår.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.