Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Delgivningar 2020

 •  

  • Statusrapport - Lokalvård: Etableringen av det nya avtalet - nuläge och vad som händer framöver (Madelene Lindh, 15 min)

  • Statusrapport - Vindkraftverk (Helena Ribacke, 5 min)

  • Lägesrapport - Hudiksvalls sjukhus Hus 09 (Helena Ribacke och Malin Wiklund, 15  min)

  • Prel. investeringsplan 2021 (Bo Svedberg och Helena Ribacke, 15 min)

  • Strömavbrott, Gävle sjukhus (Helena Ribacke, 10 min)

  • IT - Ansvarsfördelning och åtgärder gällande system och appar (Staffan Johnson och Johan Sørensson, 20 min)

 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2020

 •   6

  INFO/BESLUT - Remiss - Vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden - 2020

 •   7

  Övriga frågor

 • § 19

  Val av justerare/justeringstid

 • § 20

  Fastställande av dagordning

 • Inga delgivningar har inkommit till dagens sammanträde.

 •  

  Statusrapport - Lokalvård


  Madelene Lindh ger en lägesbeskrivning samt information om verksamhetens arbetet med anledning av Coronaviruset. Avdelningen arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvården, vårdhygien och smittskyddsenheten, och avstämningar sker kontinuerligt. Utbildning för lokalvårdare gällande skyddsutrustning sker i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer.


  Vidare informeras om genomförd avtalskontroll där endast ett objekt ej var godkänt. En bakomliggande orsak till avvikelsen kan vara den dubblering av arbetsordrar för slutstädning som skedde från oktober till november 2019 vilket innebar en stor belastning för verksamheten. Resultat av den nya bemanningslösningen på plats kommer att redovisas i samband med Q2 2020.  


  Statusrapport - Vindkraftverk


  Helena Ribacke redovisar status för vindkraftverken Kvilla 1 och 2. Den senaste mätningen visar att verken producerar 635 MWh respektive 548 MWh vilket motsvarar ca. 44 % av Region Gävleborgs förbrukning i egna fastigheter. Region Gävleborg inväntar fortfarande slutbevis från kommunen.  


  Lägesrapport - Hudiksvalls sjukhus Hus 09


  Som tidigare beslutats ska vissa verksamheter evakueras från Hus 09 på grund av återkommande problem med vattenläckor. Verksamhet som berörs är bl.a. kvinnosjukvården som ska flyttas till en anpassad modullösning. Upphandling av modulerna är nu genomförd och kommer att finnas på plats 1 november 2020.


  Strömavbrott, Gävle sjukhus


  Under natten 16 februari 2020 inträffade ett större strömavbrott på sjukhusområdet. Dock var det inga patientnära byggnader som påverkades, utan de utsatta områdena bestod av administrativa byggnader. Utifrån händelseförloppet, dvs. från det att strömavbrottet inträffade till dess att elen var tillbaka i byggnaderna, hade närmare fyra timmar passerat. En avvikelserapport har därför upprättats då det framkommit tydliga brister i driftansvarigs hantering av situationen. Händelsen visar att uppdrag ej fullföljts och krav enligt avtal heller ej uppfyllts.


  Prognos - Byggnadsinvesteringar 2020-2023


  Bo Svedberg, Helena Ribacke och Magnus Busk föredrar dels budget och prognos för innevarande år gällande byggnadsinvesteringar, dels prognos 2021-2023 för;

  • Framtidsbygget

  • Gävle sjukhus

  • Hudiksvalls sjukhus

  • Bollnäs sjukhus

  • Region Gävleborgs Folkhögskolor

   

  IT - Ansvarsfördelning och åtgärder gällande system och appar


  Staffan Johnson informerar om IT:s åtgärdsarbete som pågår med anledning av den problematik som finns i nuläget med appen Meetings Plus. Dialog sker med Region Gävleborgs underleverantör och felet planeras vara avhjälpt under vecka 11 2020.

 • Magnus Busk ger en nulägesbeskrivning av arbetet inom Framtidsbygget per mars.


  Hudiksvalls sjukhus

  • Programarbete med fokus på H22 och H23

  • Hus 07/08 - Fördjupad systemhandling (Etapp 1a och 1b) samt analys av riktkostnad (fas 2) pågår

   

  Gävle sjukhus

  • Fortsatt arbete med detaljplan

  • Provborrning (miljö är klar och analyser pågår

  • Uppstartsarbete av Lokalförsörjningsplan (LFP)

  • Förstudier (FS) - slutleverans juni 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.