Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Avgiftsbelagd personalparkering, RS 2023/2304 (Helena Ribacke, 10 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   7

  Återrapportering - Översyn av Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   8

  Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport januari - augusti 2023

 • Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal krav kopplade till bl a avfallshantering.

   

  Programarbete har utförts i syfte att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav. Nästa steg utgörs av framtagande av systemhandlingar i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering, liksom handlingar på de tekniska installationer och funktioner som krävs och som ligger till grund för ett komplett förfrågningsunderlag inklusive bygghandlingar.

 • Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler.

   

  Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i hus 56 och hus 38 på Gävle sjukhusområde.

 • § 64

  Val av justerare

 • Kristina Sjöström (V) inkommer med två övriga frågor:

   

  • Underhåll - Hälsocentraler
  • OB-ersättning till yrkeskategorier som arbetar patientnära
 • § 66

  Anmälningar för kännedom

 • § 67

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Avgiftsbelagd personalparkering (RS 2023/2304)

   

  Helena Ribacke informerar om införandet av avgift på personalparkeringar från 1 januari 2024. Införandet sker med anledning av Skatteverkets regler om förmånsbeskattning. Avgiftsfri parkering är endast möjlig i det fall som personalen förmånsbeskattas om parkeringar i närområdet är avgiftsbelagda.

   

  Dialog har förts inom organisationen och de flesta kommentarer har varit positiva. Rent praktiskt kommer det fortfarande krävas ett parkeringstillstånd som idag och betalning kommer att ske via en app. Ytterligare information kommer att spridas innan införandet.

   

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per oktober 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per oktober 2023 274 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per oktober 2023 893 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Pågående arbete med övervakningsplatser samt ambulanshall. Arbetet med operationssalar går enligt plan.
  Hus 22/25/98: Gjutning för H22 och arbete med besöksparkering. 

   

  Gävle sjukhus

  Hus 32: Inflytt av ögonmottagning och ögonoperation vecka 46-47
  Hus 60: Arbete med ingång 25 och kommande stängning av ingång 6 vecka 49
  Hus 29: Programhandlingsarbete
  Hus 62: Teknisk försörjning och rivningar.

 • Bengt Persson och Magnus Busk presenterar en uppföljning av den tidigare översynen av Framtidsbygget, Gävle och Hudiksvalls sjukhus inklusive dess sex rekommendationer:

   

   

  Rekommendation 1 - Fastställ vilka krav på robusthet och beredskap som ska gälla för Framtidsbygget

   

  Avdelningen för Säkerhet- och beredskap har tagit fram ett förslag till riktlinje och avdelningen för Framtidsbygget arbetar med en konsekvens- och kostnadsberäkning.


  Rekommendation 2 - Miljöavdelningen ansvarar för att följa upp Framtidsbyggetsarbete med miljökraven

   

  På avdelningen för Framtidsbygget arbetar en miljösamordnare med uppföljningen.

   

  Rekommendation 3 - Konsekvenser av God och nära vård som påverkar Framtidsbygget

   

  Arbete och analyser inom God och nära vård sker kontinuerligt.

   

  Rekommendation 4 - Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga

   

  Tidigare inlämnad bygglovsansökan har vunnit laga kraft (hösten 2021).

   

  Rekommendation 5 - Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras

   

  Ett första arbetsmaterial ska faktagranskas.

   

  Rekommendation 6 - Uppdatera tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin

   

  Det genomfördes en uppdatering under hösten 2021. För närvarande råder stor osäkerhet både kring materialpriser och leveranstider.

   

 • Anders Wallin redogör för andra kvartalets 2023 byggnadsinvesteringar inom Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget.

   

  Den totala investeringsramen i byggnader (specifika investeringar) för 2023 är 759 mnkr, fördelat på 275 mnkr för Fastighetsavdelningen respektive 484 mnkr inom Framtidsbygget. Utfallet för perioden jan-aug 2023 är 486 mnkr.

 • Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal krav kopplade till bl a avfallshantering.

   

  Programarbete har utförts i syfte att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav. Nästa steg utgörs av framtagande av systemhandlingar i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering, liksom handlingar på de tekniska installationer och funktioner som krävs och som ligger till grund för ett komplett förfrågningsunderlag inklusive bygghandlingar.

 • Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler.

   

  Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i hus 56 och hus 38 på Gävle sjukhusområde.

 • Kristina Sjöström inkommer med två övriga frågor:

   

  • Underhåll - Hälsocentraler

   

  Förvaltningen återkommer nästkommande sammanträde (18 januari 2024) med en redovisning av underhållsarbete på Region Gävleborgs hälsocentraler. 

   

  • Höjd OB-ersättning till yrkeskategorier som arbetar patientnära

   

  Frågan handlar om varför medarbetare inom transport inte har rätt till samma OB-ersättning som andra medarbetare som arbetar patientnära. Det finns andra yrkeskategorier än exempelvis sjuksköterskor och läkare, som arbetar nära patienter.

   

  Bengt Persson svarar att definitionen av patientnära har varit vägledande och att medarbetare inom transport ej ingår i den yrkeskategorin. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.