Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Statusrapport - Framtidsbygget 2020

 •   4

  INFORMATION - Översyn av byggprojektet Framtidsbygget - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   5

  INFORMATION - Fastighetsinvesteringar jan-aug 2020 och och prognos 2020

 • Fem regioner (Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län) har tagit fram ett gemensamt yttrande över Remiss – Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15). Regionerna ansluter sig till utredningens rekommendationer, men lämnar även kommentarer till desamma. Observera särskilt regionernas farhågor om att rekommendation 2, Utveckla tillsynen inom hälso- och sjukvården, riskerar att göra tillsynen splittrad, och inte anpassad till hälso- och sjukvårdens komplexa natur.

 • Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.


 • Fastighetsavdelningen

  • Covid-19 - Statsbidrag

  • Cykelparkering vid Gävle sjukhus

  • Markförvärv, Hudiksvalls sjukhus

  • Statusrapport - Vindkraftverk

  • Statusrapport - Installation av laddstolpar

 • På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning inom området fastighetsförvaltning med särskilt fokus på fastighetsunderhåll. Granskningen inkluderar översiktligt även intern hyressättning för verksamhetslokaler. Den sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen bedriver fastighetsförvaltning, med i första hand fokus på fastighetsunderhållet, i begränsad utsträckning på ett ändamålsenligt sätt och med i begränsad utsträckning tillräcklig intern kontroll.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av regionstyrelsens styrning, interna kontroll och uppföljning av fastighetsinvesteringar. Revisorerna har uppdragit till PwC att genomföra granskningen och i den besvara om regionstyrelsens styrning och uppföljning av investeringar är tillräcklig. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att styrning och uppföljning av investeringar är tillräcklig.

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.