Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •  

  • Hållbarhetsredovisning - Miljödelen (Susanna Andersson, 45 min)

  • Statusrapport - Vindkraftverk (Helena Ribacke, 10 min)

  • Statusrapport - Installation av laddstolpar (Helena Ribacke, 5 min)

  • IKP/Egenkontrollplan, Brand (Helena Ribacke och Ronny Stjernlöf, 15 min)

 •   4

  INFORMATION - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Arbetet med att hantera beslutade rekommendationer från översynen av Framtidsbygget ska följas upp i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU). Vid utskottets sammanträde 3 mars 2021 kommer arbetet kring nedanstående rekommendationer att redovisas;

   

  • Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga. 

  • Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras. 

 •   6

  INFORMATION - Lokalförsörjningsstrategi 2022 - 2027

 • § 18

  Val av justerare/justeringstid

 • § 19

  Fastställande av föredragningslista

 •  

  Hållbarhetsredovisning 2020 - Miljö


  Susanna Andersson, Britt-Marie Berglund och Sofia Bennmarker föredrar föregående års hållbarhetsredovisning utifrån miljödelens olika aspekter.


  Under 2020 har en energiplan arbetats fram och i samband med Framtidsbygget kommer det genomföras en åtgärd i form av förbättringsarbete inom energiprestanda och energianvändningen i Regionens verksamhetslokaler. Vid byggnation ställs miljö- och energikrav, exempelvis gällande materialval, energiprestanda och lustgasdestruktion i enlighet med riktlinje.


  När det gäller kemikalier har genomförd inventering under året minskat med anledning av Covid-19, 65% i jämförelse med 90% 2019. Ett samarbete med labb samt dialog med företrädare för avloppsreningsverk har genomförts för att nå en förbättrad hantering av kemikalier och kemiskt avfall. Utbildningen för ST-läkare om läkemedel och dess miljöpåverkan genomfördes enligt plan. Förskrivning av antibiotika har fortsatt att minska och så även de medicinska gasernas klimatpåverkan, varav det sistnämnda kan ses som en konsekvens av minskat antal operationer med anledning av Covid-19. 


  Inom området för resor och transporter har flertalet kopplade aktiviteter skett; framtagande av en regional handlingsplan för hållbar mobilitet (Fossilfritt 2025), mötes- och reserutin, laddstolpar- och laddmöjligheter för fordon. Under de rådande omständigheterna som pandemin har bidragit till, så har målsättningen på att öka andelen resfria möten uppnåtts och andelen digitala möten ökade med 299% (mål 10%).


  Avdelningen har medverkat i olika former av cykelaktiviteter däribland projekten Vintercyklisten, Trafikveckan och Cykelvänlig arbetsplats. I resultat från resevaneundersökningen framkommer en minskning av utsläpp från arbetspendling med drygt 10%. Förändringen kan ses relatera till att många arbetar hemma, och för resor i tjänsten har antal körda kilometer minskat med 19%. Åtgärder som kopplas till Handlingsplanen Fossilfritt 2025, visar en ökad andel förnybara drivmedel och samtidigt minskning av energiåtgång.

   

  Tillsammans med Inköpsavdelningen har ett arbete med miljöprioriterade upphandlingar skapats genom nya arbetssätt där Miljöavdelningen utformar kravställning, utvärderar samt följer upp miljökraven. Kravställningen ska baseras på största möjliga miljönytta. Parallellt har baskrav inom miljö uppdaterats i upphandlingsverktyget i övriga upphandlingar.


  Statusrapport - Vindkraftverk och installation av laddstolpar


  Helena Ribacke redovisar en statusrapport gällande vindkraftverken samt installation av laddstolpar;

  • Planerade åtgärdsarbeten kommer att genomföras på båda verken, och utöver det följer både Kvilla 1 och 2 en god effektkurva. 

  • Installation av laddstolpar har genomförts och finns nu vid flertalet av Regionens verksamheter. Betalning sker via en app.

   

  Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)


  Helena Ribacke och Ronny Stjernlöf föredrar det gemensamma ansvaret som Fastighetsavdelningen och Säkerhetsavdelningen har gällande brandskyddsarbetet. Fastighetsavdelningens ansvar handlar om installationer och dess tillsyn och skötsel samt teknisk dokumentation. Säkerhetsavdelningen ansvarar för egenkontroller samt utbildning.


  Det systematiska brandskyddsarbetet utgår ifrån Statens räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2004:3) gällande;

  • Underhålls- och kontrollplaner

  • Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder där egenkontroller sker genom exempelvis årliga kontroller av nödutgångar, brandsläckare och brandskyddsdörrar.


  En ny utbildningsplan har arbetats fram som främst riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildningen består av tre kurser och ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) genomföras minst en gång var fjärde år.

 •  

  Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per januari 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.


  Det råder inga större avvikande noteringar mot budget för perioden. Kostnader kopplade till investeringar, exempelvis förstudier och programhandling, följer även de beslutade ramar för årets första månad.

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per januari 2021 156 mnkr av beslutade 525 mnkr.

  • Skede 5-6 i projektet är utfall per januari 2021 63 mnkr av beslutade 512 mnkr.


  Under våren 2021 kommer fördjupade förstudier (FS) av Hus 62, Gävle sjukhus att genomföras. Arbetet med att återuppta programhandling för Hus 01 och 29 kommer att ske så snart FS av Hus 62 är klar.


  Gävle sjukhus

  Evakueringsplan med anpassade miljökrav har tagits fram och ligger till grund vid val av verksamheters evakueringslokaler. I arbetet med detaljplan sker uppföljning av olika markundersökningar samt granskning av underlagen, däribland miljökonsekvensbeskrivning. Diskussion ska föras med Gävle kommun angående ett samarbetet kring en bygglogistisk lösning. Inom projektet kommer även en hantering av nytt EU direktiv gällande återbruk av material att ske.


  Hudiksvalls sjukhus, Hus 07/08

  Bevakning av miljöfrågor sker samt insamling av underlag under produktion och sedan vid leverans av projektörernas bygghandlingar. Uppföljning av material i Sunda Hus databas där exempelvis projektörerna registrerar varor. Nya lagkrav gällande bygg- och rivningsavfall har inneburit en förändring i avfallshanteringen.


  Hus 22/23

  Bevakning av miljöfrågor sker under projektering och avstämning gällande Miljöbyggnad. Uppföljning av kravställning i Checklistan gällande miljökraven i byggprojekt. Registrering av H23 hos Sweden Green Building Council (SGBC).

   


  Övergripande

  • Hudiksvalls sjukhus: Arbetet med Hus 07/08 pågår enligt plan och planering sker för en digital invigning. Peab arbetar med upphandling av underentreprenörer för Hus 22/98. En granskning av kalkylen för programhandling för H23 pågår.

  • Gävle sjukhus: Uppstart av programhandling för Hus 60. Evakueringsprojekt pågår samt yttrande har inlämnats till Gävle kommun gällande detaljplan.

   

 • Helena Ribacke föredrar det pågående arbetet med beslutad (RS §118 2020-06-16) översyn av Framtidsbygget. I översynen presenteras sex rekommendationer, varav två som Fastighetsavdelningen ansvarar för;

   

  • Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga. 
  • Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras. 


  Rekommendationen rörande detaljplanefrågan har sitt ursprung i problematiken kring vattentäkten på Gävle sjukhus södra område. Det finns en tydlig rollfördelningen framtagen mellan berörda parter Region Gävleborg, Gävle kommun och Gästrike Vatten. Tillsammans ska ett effektmål tas fram, dock har tidplanen ändrats och skjutits fram till hösten 2021 då det fortfarande råder oklarheter kring markprover i området.


  Förbättringsarbetet kring inre- och yttre logistik har sina begränsningar i form av logistikmässigt markutrymme. Det saknas även riktlinjer kring den yttre miljön och logistik för området. Det är många delar att ta hänsyn till, exempelvis angöring, parkeringsplatser och trafik. Det har emellertid påbörjats arbete med en trafikutredning som kommer att redovisas i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet under hösten 2021.

 • Helena Ribacke föredrar arbete med framtagandet av en ny Lokalförsörjningsstrategi (LFS) som består av tre delar samt bilagor. Den första delen innehåller de styrande dokumenten, andra delen handlar om fastighetsägaren och de styrande principerna finns i strategins tredje del. När det gäller hantering av avvikelser (som ett resultat av Framtidsbyggets översyn) så inväntas dels beslut om beredskapsnivå, dels svar om God och Nära Vård samt utredning om den yttre miljön.


  Som en del av bilagorna avvaktas det arbete som hälso- och sjukvården har påbörjat kring vårdnära arbetsplatser och dess resultat. Vidare ska även riktlinjer för framtidens administrativa arbetsplatsutformning samt icke vårdrelaterade utbildningslokaler arbetas fram och antas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.