Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 •  

  IT-avdelningen

   

  • RS Årsplan 2022-2024 - Mål 15: Digital utveckling och drift ur hållbarhetsperspektivet (Marcus Bylund, 20 min)

   

   

  Logistik och service

   

  • Implementering av nytt tilldelat textilavtal (Fredrik Björk och Frida Lindberg, 10 min)
  • Logistikutredningen (Fredrik Björk och Frida Lindberg, 10 min)
 • Inväntar underlag. 

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Region Gävleborg står inför stora investeringar i bland annat om- och utbyggnad av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Därutöver är sjukhusen med tillhörande teknik- och logistikbyggnader i behov av modernisering.

   

  Fastighetsinvesteringar drivs från två avdelningar, Fastighetsavdelningen och Framtidsbygget. Investeringar i maskiner och inventarier drivs även från övriga nämnder och verksamheter inom Regionstyrelsen. Det är därmed viktigt med en enad process inför politiska beslut.

   

  Gällande Framtidsbygget har ett antal rekommendationer beslutats och redovisats. Utifrån rekommendation nummer 6 ”Uppdatera tidigare investeringsberäkningar till nuvärde och lägg till eller ta bort nya krav som tillkommit. Inkludera investeringar i maskiner och inventarier för att få en helhetsbild.” framgår att investeringsutgifterna beräknas uppgå till 7,4 miljarder kronor under en tioårsperiod.

   

  Nuvarande investeringsprocess är delvis formaliserad genom äldre beslut fattade av behörig tjänsteperson samt delvis ett resultat av vad som varit brukligt.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) att

   

  • Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya kvinnovårdshuset, hus 23.
 • § 83

  Val av justerare

 • Ordförande justerar dagordningen på så vis att ärende "Översyn av investeringsprocessen" (§90) ändras från information till beslut vid dagens sammanträde. 

 • § 85

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit. 

 •  

  Digital utveckling och drift ur hållbarhetsperspektivet 

   

  Marcus Bylund föredrar den digitala utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv, dels klimat- och miljömässigt men även ur ett socialt perspektiv. En stor materialhantering- och åtgång vid tillverkning av exempelvis datorer och mobiltelefoner, genererar i ett senare skede stora problem i form av e-skrot. 

   

  En negativ klimatpåverkan sker även i form av växthusgasutsläpp vid tillverkning, transport och användning. Utöver de negativa konsekvenserna för klimat och miljö, sker till stor del utvinning av råmaterialet i utvecklingsländer med bristfälliga arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

   

  En väg framåt för att nyttja resurser mer effektivt och minska miljöpåverkan kan ske genom ekonomimodellen cirkulär ekonomi. Modellen handlar i grunden om förlänga produkters livslängd genom exempelvis underhåll, återbruk och slutligen återvinning. 

   

  Ett av målen i Region Gävleborgs årsplan och mål handlar om att regionstyrelsen ska säkerställa att digital utveckling och drift lever upp till regionens hållbarhetsmål. Detta sker exempelvis genom att beakta hållbarhetsperspektivet vid inköp av utrustning. 

   

  Statusrapport - textilförsörjning  

   

  Frida Lindberg redogör för nya avtal inom Region Gävleborgs textilförsörjning gällande personalkläder och patienttextilier, operationskläder respektive flergångskuddar. Nytt i avtalet gällande personalkläder och patienttextilier är bland annat ett återtagande av textilförråd på regionens akutsjukhus samt en ökad spårbarhet genom installation av chip i kläderna och avläsningsbågar.

   

  De nya avtalen träder i kraft 7 mars 2022.

   

  Logistikutredningen 

   

  Fredrik Björk ger en statusrapport kring logistikutredningen med anledning av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).

   

  Det gemensamma nätverket för servicechefer har arbetat fram vägledande principer, vars syfte är bland annat att vägleda regioner i operativa, taktiska och strategiska val inom verksamhetsutveckling och den förstärkta beredskapen inom hälso- och sjukvården. Vidare ges även utrymme för samarbete mellan olika berörda aktörer.

   

  I likhet med många andra regioner har avdelningen genomfört en förstudie gällande logistiksystem. Förutom att dagens materialhanteringssystem (MHS) saknar standardfunktionalitet, kommer det heller inte att fortsätta utvecklas, vilket föranleder behovet av ett nytt logistiksystem. Det finns standardsystem på marknaden som är kompatibelt med Proceedo, dock behöver förstudien kompletteras med ekonomiska beräkningar samt upprättande av tidplan för implementeringsprocess. 

   

 • Helena Ribacke föredrar en uppföljning av beslutade investeringar 2021, inklusive status.

   

  Av åtta beslutade projekt över 200 PB är hälften försenade. Exempel där den problematiska byggmarknaden i Hälsingland försenar projekt är Forsa folkhögskola. Pandemirelaterade orsaker har påverkat bland annat investeringen gällande kulvertsystem på Gävle sjukhus. 

   

  När det gäller investeringar mellan 50 och 200 PB ligger de flesta i fas enligt tidplan, projektet gällande upprustning av sopsugsystemet på Gävle sjukhus undantaget. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per oktober 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  Noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på närmare 6,0 mnkr, och är fortsatt främst kopplat till evakueringskostnader.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per oktober 2021 198 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per oktober 2021 169 mnkr av beslutade 512 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Inflyttning av det nya apoteket i Hus 07/08 samt slutfas av arbeten i etapp 2. Arbete med Teknikhuset och kulvertar (H22/98) pågår fortsatt enligt plan. 

   

  Gävle sjukhus

  Upphandling för Hus 60 pågår samt planering för etapp 1. Vidare kommer upphandling för Hus 32 att publiceras under december månad. 

 • Region Gävleborg står inför stora investeringar i bland annat om- och utbyggnad av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Därutöver är sjukhusen med tillhörande teknik- och logistikbyggnader i behov av modernisering.

   

  Fastighetsinvesteringar drivs från två avdelningar, Fastighetsavdelningen och Framtidsbygget. Investeringar i maskiner och inventarier drivs även från övriga nämnder och verksamheter inom Regionstyrelsen. Det är därmed viktigt med en enad process inför politiska beslut.

   

  Gällande Framtidsbygget har ett antal rekommendationer beslutats och redovisats. Utifrån rekommendation nummer 6 ”Uppdatera tidigare investeringsberäkningar till nuvärde och lägg till eller ta bort nya krav som tillkommit. Inkludera investeringar i maskiner och inventarier för att få en helhetsbild.” framgår att investeringsutgifterna beräknas uppgå till 7,4 miljarder kronor under en tioårsperiod.

   

  Nuvarande investeringsprocess är delvis formaliserad genom äldre beslut fattade av behörig tjänsteperson samt delvis ett resultat av vad som varit brukligt.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) att

   

  • Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya kvinnovårdshuset, hus 23.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.