Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 • Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutade om sammanträdesdagar för år 2019 den 19 oktober 2018 (§44).


  Ordförande föreslår att tidigare beslutade sammanträdesdag den 11 september 2019 ändras på så sätt att utskottet sammanträder den 12 september 2019.

  • Statusrapport - Vindkraftverk (Helena Ribacke, 10 min)

 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2019

 • Kulvertsystemet under Gävle sjukhus är i slitet och i undermåligt skick. De större kulvertarna under framför allt hus 1, 2, 3 och 4 har till exempel inte renoverats/moderniserats nämnvärt sedan de byggdes på 70-talet. Golven är lappade och lagade och innebär skakiga transporter för patienter samt ökade risker för personskador i samband med transporter. Belysning är undermålig och undertak saknas delvis helt. Ytskikt och ytliga installationer har dåliga förutsättningar för god vårdhygien, och orienterbarheten har en alltför låg nivå.


  Kulvertsystemet utgör daglig men dålig arbetsmiljö för vissa medarbetare, främst inom områdena transport och service, men berör även övriga medarbetare eftersom sjukhusets omklädningsrum ligger i kulvertplanet. I nuläget upplever många medarbetare otrygghet och svårigheter att orientera sig i kulvertsystemet i samband med förflyttning före, efter och under arbetstid.


  Moderniseringen av kulvertarna syftar till att förbättra arbetsmiljön, minska risker för personskador och skador på material, vagnar, etc. En resultat av en modernare kulvertmiljö är även snabbare leveranser till sjukvården och minskade risker för att gods blandas ihop.


  Moderniseringen består i en etappvis renovering av samtliga ytskikt; ny och anpassad belysning (LED), stöd för tydligare ”filer” för personer respektive transporter och för säkerhet i korsningar samt rensning av gamla installationer.
   

  • Etapp 1 omfattar kulvertar under hus 1, 2, 3, 4, 25, 26, 29, 31, 60.

  • Etapp 2 omfattar övriga kulvertar (i nuläget hus 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 36, 38), efter klarställande av Framtidsbyggets påverkan på kulvertsystemet.

 • Region Gävleborgs tre folkhögskolor är i behov av modernisering och om- och nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Standarden är i nuläget av mycket varierande kvalitet, inklusive rivningsobjekt. Ett programarbete har under 2017-2018 genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna. Beslutsunderlaget har haft som mål att säkerställa långsiktighet i lösningar som stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet och strategi. De långsiktiga lösningarna har parallellt bedömts ur ett fastighets- och livscykelperspektiv som ska gagna både verksamheten, arbetsmiljöer, miljöer för deltagare och fastighetsvärden. Efter avslutat programarbete har kalkyler tagits fram avseende genomförande.


  Utöver de byggnationer som beskrivs i de övergripande situationsplaner som tagits fram för folkhögskolorna, tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden förutsätter tillgänglighet och miljöer som både ska tjäna skolorna ur ett transport- och tillgänglighetsperspektiv, men som även ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.


  I arbetet med att ta fram underlag har förvaltningschef, rektorer, arbetsgrupper, fastighetsavdelning (LOV) deltagit. Kultur- och kompetensnämnden har även fått information i samband med avslutade delprocesser, liksom Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

 • För att Regionens medarbetare ska kunna medverka i omställningen mot ett fossilfritt samhälle ska Regionen arbeta med att utveckla och anpassa Regionens personalparkeringar för att möjliggöra elfordon. Under 2018 togs Övergripande principer för parkeringsverksamhet fram för Region Gävleborg. Dessa principer omfattar laddplatser för elbilar och utifrån dessa fick tjänstemännen i uppdrag att ta fram förslag för utbyggnad av laddplatser för personalparkeringar.

 • Hans Backman och Per-Ola Grönberg (L) föreslår att en utredning görs i samband med framtidsbygget för att lösa parkeringssituationen både för patienter och personal på bästa och smidigaste sätt vid de båda sjukhusen.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående klimatet, kallt och dragit, på avdelning 25.

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.