Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Statusrapport - Framtidsbygget 2019

 •   5

  Statusrapport - Upphandling - Lokalvård

 •   6

  INFORMATION - Investeringar 2020-2022

 •   7

  Statusrapport - Vindkraftverk

 •   8

  INFORMATION - Program för teknisk standard (PTS)

 •   9

  INFORMATION - Övergripande principer för parkeringsverksamhet - Region Gävleborg

 • Region Gävleborgs tre folkhögskolor är i behov av modernisering och om- och nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Standarden är i nuläget av mycket varierande kvalitet, inklusive rivningsobjekt.


  Ett programarbete har under 2017-2018 genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna. Beslutsunderlaget har haft som mål att säkerställa långsiktighet i lösningar som stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet och strategi. De långsiktiga lösningarna har parallellt bedömts ur ett fastighets- och livscykelperspektiv som ska gagna både verksamheten, arbetsmiljöer, miljöer för deltagare och fastighetsvärden. Efter avslutat programarbete har kalkyler tagits fram avseende genomförande.


  Utöver de byggnationer som beskrivs i de övergripande situationsplaner som tagits fram för folkhögskolorna, tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden förutsätter tillgänglighet och miljöer som både ska tjäna skolorna ur ett transport- och tillgänglighetsperspektiv, men som även ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.


  I arbetet med att ta fram underlag har förvaltningschef, rektorer, arbetsgrupper, fastighetsavdelning (LOV) deltagit. Kultur- och kompetensnämnden har även fått information i samband med avslutade delprocesser, liksom Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

 • Ögonmottagningen har sina lokaler i Hus 60, lokalerna iordningställdes 2006. Ögonoperation vid Gävle sjukhus har sina lokaler i nuvarande Hus 13, på Gävle sjukhus. Byggnaden har under senare år underhållits på låg nivå, inför planerad rivning inför kommande nybyggnationer inom ramen för Framtidsbygget. Inför den planerade rivningen har olika alternativa lokallösningar studerats och utvärderats av fastighetsavdelningen och verksamheten. Föreslagen lösning innebär att hela ögonverksamheten, ögonoperation och ögonmottagningen flyttas permanent från Gävle sjukhusområde till lokaler i Hus 13, Södertulls sjukhusområde i Gävle.  Flytten möjliggör en modernare lokallösning för verksamheten, som behöver ytterligare undersökningsrum, expeditioner och plats för läkarsekreterarna.

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.