Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Miljöavdelningen (Susanna Andersson, 20 min)
  • Statusrapport - Serviceleveranser (Fredrik Björk, 20 min)
  • Statusrapport - Teknikparken (Bengt Persson och Helena Ribacke, 10 min)
  • Uppföljning - Barnflöde och spotcheck (Bengt Persson o Helena Ribacke, 15 min)
  • Uppföljning - Uppdrag inkl. Parkeringsutredning (Bengt Persson och Helena Ribacke, 30 min)
 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Uppföljning av årsredovisning 2023 för fastighetsavdelningens och Framtidsbyggets investerings- och driftbudget.

 • En översyn av fastighetens behov och verksamhetens behov genomfördes 2022, och ett programarbete genomfördes och resulterade i programhandlingar, vilka låg till grund för kalkylering av ombyggnationer ur både fastighetsperspektiv och verksamhetsperspektiv, samt installation av solcellsanläggning på byggnadens tak. Genomförandebeslut på totalt 19 500 tkr (inklusive solcellsanläggning 700 tkr) fattades av regionfullmäktige i mars 2023 (RS 2022/2846).

   

  Efter marknadsutsättning av ombyggnationerna har framkommit att kostnaderna för ombyggnationerna överstiger beslutet. För att inte överskrida det beslutade beloppet har fastighetsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt arbetat igenom ursprungliga behovsanalyser, och gemensamt prioriterat nya förutsättningar som ligger till grund för ett reviderat ärende.

   

  • Verksamhetsbesök för fastighets-, teknik- och miljöutskottet våren 2024. 
 • § 21

  Val av justerare

 • Marcus Gard (S) inkommer med en fråga gällande eventuella omprioriteringar inom investeringsramarna. 

   

  Ordförande informerar att frågan läggs till sist på dagordning under §28 Övriga frågor.

 • § 23

  Anmälningar för kännedom

 • Miljöarbete i Region Gävleborg

   

  Susanna Andersson föredrar Region Gävleborgs uppdrag inom miljöområdet samt en miljö- och hållbarhetsredovisning för år 2023. Uppdraget utgår ifrån de globala målen i Agenda 2030 samt de lagar och krav som finns inom området. 

   

  Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Region Gävleborg har en sammanställd laglista med alla miljölagar som omfattar regionen och för att säkerställa efterlevnad finns en rutin kopplad till varje lag. Ansvaret att leva upp till lagen följer linjeorganisationen med stöd från Miljöavdelningen och specialister på övriga förvaltningar. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa att vi uppfyller lagar och andra krav och bygger på kraven i standarden ISO 14001:2015.

   

  Region Gävleborgs Miljöprogram 2023-2026 syfte är att tydliggöra samtliga verksamheters ansvar inom miljöarbetet och beskriver de politiska prioriterade områdena och effektmål samt målstyrningen av det interna arbetet. Kopplat till programmet finns Miljöpolicyn som beskriver inriktningen på Region Gävleborgs miljöarbete. Dessa styrande dokument kräver även att miljöhänsyn ska tas vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster. Exempel på miljöprioriterade upphandlingar under år 2023 var inom utemiljö, måltidstjänster och hyrda fordon. 

   

  Statusrapport - Logistik och service

   

  Fredrik Björk informerar att från 1 februari 2024 finns ett nytt avtal inom måltidstjänster. Nya avtal har även tilldelats inom lokalvård med start 1 november 2024. Avtalet är uppdelat på dels länets sjukhus, hälsocentraler och tandvårdskliniker ("Stora avtalet") och regionens administrativa lokaler ("Lilla avtalet") som i sin tur är uppdelat på Gästrikland respektive Hälsingland.

   

  Inom ramen för avdelningens uppdrag att leverera vårdnära servicetjänster, sker ett arbete med att se över möjligheter att avlasta hälso- och sjukvården. Syftet är att använda rätt kompetens på rätt plats inom de olika verksamhetsområdena vård och service. Vidare pågår det ett antal statliga utredningar och aktiviteter inom området för försörjningsberedskap. Däribland En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården och så snart utredningen är klar ska en färdplan att arbetas fram av regionen. 

   

  Statusrapport - Teknikparken 

   

  Bengt Persson och Helena Ribacke ger en kort lägesbeskrivning av utflytt från Teknikparken till sjukhusområdet (Gula Villan och Hilton) och de verksamheter som kommer att påverkas. Det har skett kontinuerlig kommunikation med berörda, inklusive föreläsningar om Framtidens arbetsplats och Flexibelt arbetssätt. Enligt plan ska de fysiska flyttarna ske med start under april månad för att vara färdiga månadsskiftet maj/juni.

   

  Uppföljning - Barnakut och spotcheck

   

  Magnus Busk ger en uppföljning kring den provisoriska barnakuten samt spotcheck på Gävle sjukhus. Barnakutens lokaliteter är tillfälliga fram till dess att Hus 29 är klart 2024-06-03 och består av sex (6) undersökningsrum samt ett (1) smittrum. Den provisoriska spotchecken kommer att kvarbli fram till 2024-05-12 och består av ett (1) behandlingsrum och ett (1) smittrum. 

   

  Uppföljning - Parkeringsutredning

   

  Bengt Persson och Helena Ribacke informerar om pågående arbete med parkeringsutredningen. 

   

  Region Gävleborgs markägande är begränsat vilket innebär att det är viktigt att optimera nyttjandet av de ytor som finns tillgängliga. Under perioden 2022-05-11 och 2024-02-19 har en fördjupad trafikutredning genomförts. Utredningen beskriver de förutsättningar som råder på Gävle sjukhus och alternativa lösningar som kan vara aktuella i ett långsiktigt perspektiv och i takt med färdigställandet av Framtidsbygget. Förutom Gävle sjukhus omfattas även Bollnäs sjukhus och Hudiksvalls sjukhus av utredningen och fortsätter därefter med övriga sjukvårdsinrättningar i regionen.

 • En översyn av fastighetens behov och verksamhetens behov genomfördes 2022, och ett programarbete genomfördes och resulterade i programhandlingar, vilka låg till grund för kalkylering av ombyggnationer ur både fastighetsperspektiv och verksamhetsperspektiv, samt installation av solcellsanläggning på byggnadens tak. Genomförandebeslut på totalt 19 500 tkr (inklusive solcellsanläggning 700 tkr) fattades av regionfullmäktige i mars 2023 (RS 2022/2846).

   

  Efter marknadsutsättning av ombyggnationerna har framkommit att kostnaderna för ombyggnationerna överstiger beslutet. För att inte överskrida det beslutade beloppet har fastighetsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt arbetat igenom ursprungliga behovsanalyser, och gemensamt prioriterat nya förutsättningar som ligger till grund för ett reviderat ärende.

   

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per februari 2024 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per februari 2024 281 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per februari 2024 1084 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Fortsatt arbete med etapp 3 för akuten (klar maj) och ambulanshall (klar juni). Arbete med operationssalarna fortgår enligt plan och lämnas över till verksamheten under april. 

  Hus 22/25/98: Förberedelser för tillfällig huvudentré samt kulvert C.

   

  Gävle sjukhus

  Hus 60: Förberedelser kranetablering inför stomresning med start under april.

  Hus 29: Programhandlingsarbete pågår och fokus på NFS-flöde (nyfödd-sammanhållen-familj)

  Hus 62: Fokus rivning Hus 13 (del av 100-årshuset).

   

 • Bengt Persson redovisar en uppföljning av årsredovisning år 2023 för fastighetsavdelningens och Framtidsbyggets investerings- och driftbudget, inklusive svar på Marcus Gards (S) fråga. Förvaltningens resultat är cirka -11 mnkr och inom utvecklingen av väsentliga kostnadsdrivande kan nämnas exempelvis energipriser och en inflation inom byggnadsmaterial. Vidare råder ett visst eftersatt underhåll som ger ökade kostnader i form av felavhjälpande underhåll. 

   

  Som svar på Marcus Gard (S) fråga om eventuella omprioriteringar inom investeringsramarna, så finns det i dagsläget inga beslutade omprioriteringar eller förändringar gällande investeringar. 

  • Verksamhetsbesök för fastighets-, teknik- och miljöutskottet våren 2024. 
  • Inkommen fråga från Marcus Gard (S) besvarades under §27. 
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.