Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Inga delegationsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 •  

  • Varuförsörjningsavtal (Johan Welander och Fredrik Björk, 15 min)

  • Måluppfyllelse - Miljöprogrammet (Susanna Andersson, 20 min)

 •   5

  INFORMATION - Redovisning av driftkostnader och investeringar 2019

 • Ortopedavdelningen är i stort behov av renovering av ytskikt, belysning samt våtutrymmen. Nuvarande ytskikt, belysning och våtutrymmen är ursprungliga sådana, och har passerat sin respektive livslängd.

 • Fastighets-, Teknik och Miljöutskottet beslutade 19 februari 2019 (§9) att medge en investering på 2 500 tkr för utbyte av fönster, Hus 11, Hudiksvalls sjukhus.


  Inkomna offerter visar dock på att kalkylen överskrids, vilket innebär att projektets färdigställande kräver tilläggsinvestering som uppgår till 300 tkr utöver tidigare beviljad genomförandeinvestering.

 •   8

  INFORMATION - Framtidsbygget - Fastighetsutvecklingsplaner

 •   9

  Statusrapport - Framtidsbygget 2020

 •   10

  Övriga frågor

 • § 8

  Val av justerare

 • § 9

  Fastställande av dagordning

 • Inga delegationsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.


 • Varuförsörjning


  Johan Welander och Fredrik Björk informerar dels om den övergripande strukturen inom och kring varuförsörjningen respektive hur leveranser/gods hanteras internt inom organisationen. Leverantören OneMed står för ca. 80 % av Regionens varuförsörjning, och resterande produktinköp fördelas mellan olika leverantörer.


  Leverantör och produkter

  • Ca 3200 produkter från OneMed, varav 2000 stycken benämns som viktiga/fokusprodukter och 100 stycken är labbprodukter som förutsätter kylning.

  • Av dessa 2000 produkter har ca. 600-700 stycken ett Bäst-före datum.

  • OneMed har ett säkerhetslagar på ca 1-2 månader av de viktiga/fokusprodukterna


  Internt - Region Gävleborg

  • 1-2 enhetsförråd på samtliga enheter

  • 1-2 veckors förbrukning per produkt

  • Avdelningen för Logistik och Service genererar beställningsbehov

  • Centrala buffertförråd finns i Gävle, Sandviken, Hudiksvall och Bollnäs


  Måluppfyllelse - Miljömålen 2019


  Susanna Andersson presenterar en uppföljning av miljömålen 2019.

   

  • Ökad energieffektivitet i verksamheten: Energianvändning i Regionens lokaler är 198 kWh/m2, dvs. samma nivå som föregående år. Målet är delvis uppnått.

  • Ställa miljökrav enligt lägst Miljöbyggnad silver vid byggnationer: Kravställning följer Miljöbyggnad silver, dock har ingen byggnation färdigställts under 2019. Målet är delvis uppnått.

  • Minska miljöpåverkan från miljöstörande kemikalier och läkemedel: Antalet antibiotikarecept är fortsatt lågt i jämförelse med riket, men har dock inte minskat sedan 2018. Målet är delvis uppnått.

  • Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser: Koldioxidutsläpp från anestesigaser har minskat jämfört med förra året till 2,4 CO2-ekvivalenter/invånare. Målet är uppnått.

  • Minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil: Koldioxidutsläpp har minskat med 9 CO2 per anställd. Målet är uppnått.

  • Större andel resor sker med kollektivtrafik: Antalet resor har ökat jämfört med föregående år. Målet bedöms som uppnått.

  • Ökad andel förnybara drivmedel och minskad energiåtgång: Samma nivå som 2018 (21 %). Målet är delvis uppnått.

  • Öka materialåtervinningsgraden: En ökning med 2 % jämfört med 2018. Målet är uppnått.

  • Minska miljö- och klimatpåverkan från livsmedel: Andelen ekologiskt ligger kvar på samma nivå som 2018 (35 %). Målet är delvis uppnått.

  • Öka andelen PVC-fria produkter inom vården: Andelen PVC-fria produkter ligger på fortsatt hög nivå, 82 %, men har inte ökat från 2018. Målet är delvis uppnått.

  • Ökad miljöhänsyn tas vid kapitalförvaltning: En granskning av aktier och räntefonder visar att samtliga innehav får grönt eller gult hållbarhetsbetyg och målet uppnås.

 • Helena Ribacke och Bo Svedberg redovisar utfall för lokal- och fastighetskostnader 2019.


  Det är främst primärvården som hyr in sig i externa lokaler, och utfallet är närmare -17 mnkr jämfört med budget. Skötsel och tillsyn avviker med ca. -10 mnkr. Till skillnad mot det planerade underhållsarbetet, som har en positiv avvikelse jämfört med budget (8 mnkr), bidrar mer akuta reparationer och underhållsåtgärder till ett negativt utfall på 6,5 mnkr. Utfallet för el visar ett underskott jämfört med budget på ca. 6 mnkr, detta trots minskad elförbrukning. Avskrivningar gällande fastigheter visar en förändring på -2,6 % och de interna hyrorna 3 %.

 • Ortopedavdelningen är i stort behov av renovering av ytskikt, belysning samt våtutrymmen. Nuvarande ytskikt, belysning och våtutrymmen är ursprungliga sådana, och har passerat sin respektive livslängd.

 • Fastighets-, Teknik och Miljöutskottet beslutade 19 februari 2019 (§9) att medge en investering på 2 500 tkr för utbyte av fönster, Hus 11, Hudiksvalls sjukhus.


  Inkomna offerter visar dock på att kalkylen överskrids, vilket innebär att projektets färdigställande kräver tilläggsinvestering som uppgår till 300 tkr utöver tidigare beviljad genomförandeinvestering.

 •  

  Magnus Busk informerar om gällande Fastighetsutvecklingsplan (FUP) för Gävle sjukhus.


  Bakgrund - Fastighetsutvecklingsplan, Gävle sjukhus

  • Beslutades av Regionfullmäktige 27 april 2016.

  • I planen föreslås en migration söderut samt att centralblocket kompletteras med en ny vårdbyggnad.


  Sedan beslutet 2016 har det emellertid framkommit nya omständigheter tillika utveckling inom Framtidsbygget, t.ex. Gävle Västra och detaljplanearbete, som kan komma att medföra avsteg från beslutad FUP. Avstegen föranleder dels ett behov av översyn av FUP:en, dels en eventuell revidering av densamme, varav det sistnämnda innebär ett nytt beslut i Regionfullmäktige. 

 • Med anledning av att Patrik Stenvard (M) lämnar sammanträde, behöver ny justerare utses. 

 • Magnus Busk ger en nulägesbeskrivning av arbetet inom Framtidsbygget per februari.


  Hudiksvalls sjukhus

  • Förstudier - Beslut i styrgrupp 200203

  • Lokalförsörjningsplan (LFP) 2019 - Beslut i styrgrupp 200113

  • H07/08 - Systemhandling (SH) leverans 200131 och riktkostnad (fas 2) 200225

  • H22, H08/18 samt H23 - leverans av Programhandling (PH) i juni 2020

   

  Gävle sjukhus

  • Arbete med detaljplan tillika provborrning (miljö) pågår

  • FS pågår - 1:a delleverans inkom 2019-12-16 och slutleverans sker i maj 2020

   • Ett resultat av delleveransen innebär att H31 faller ur FB:s projektportfölj och berörda verksamheter kommer att planeras i arbetet med LFP

  • Hus02-04 - FS pausas och avvaktar behov enligt LFP

  • Uppstart av LFP

  • FS - slutleverans juni 2020

 • Inga övriga frågor inkom vid dagens sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.