Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Ev. anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. delegationsbeslut

 • Fastighetsavdelningen

   

   

   

  Miljöavdelningen

   

  • Återrapport - Uppföljning fossilfria transporter i upphandlingar (Susanna Andersson/Sofia Bennmarker, 30 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

 • Som förutsättning för genomförandet av projekt 07/08 (RS 2020/650) har evakueringsåtgärd för apoteket Stjärnan planerats för att bereda yta och möjliggöra ombyggnation för akuten i enlighet med beslut. I samverkan med Fastighetsavdelningen och aktuell hyresgäst samt med framdrift i parallella projekt har evakueringslösning utretts och kan fastslås bli stadigvarande placering för apotek vid Hudiksvall sjukhus. Åtgärden utförs inte som en provisorisk evakuering utan som en permanent flytt av en verksamhet.

   

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

   

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

   

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. Rådande materialpriser har stor påverkan til kalkylen för tilläggsinvesteringen, då materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång.

   

 • För att få en modern och fungerande serviceorganisation behöver verksamheten en översyn och anpassning av lokalerna i hus 6, 7 och 8.

  Regiondirektören har tidigare beslutat bevilja medel (1 000 tkr) för genomförande av programarbete. Efter genomfört programarbete konstateras stora tekniska och ekonomiska risker som måste utredas i ett systemhandlingsarbete, för att ett hållbart beslutsunderlag ska kunna tas fram.

   

 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 • § 60

  Val av justerare/justeringstid

 • Ordförande meddelar att nästkommande sammanträde, 19 oktober 2021, kommer att starta klockan 14.00.

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Inga delegationsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 •  

  Konstnärlig miljögestaltning

   

  Helena Ribacke informerar om finansieringen av konstnärlig miljögestaltning (1%) inom ny-, om- och tillbyggnad i Region Gävleborg med utgångspunkt beslutet i Landstingsfullmäktige 2011-11-22 §162.

   

  Bakgrunden återfinns i dåvarande Tillväxt- och regionala utvecklingsnämnden (TRU) och den ärendebeskrivning som fanns med i beslutsunderlaget. Avdelningen för Tillväxt- och regional utveckling tillsammans med X-fastigheter presenterade en utredning och förslag som sedermera antogs av Landstingsstyrelsen samt Landstingsfullmäktige efter några kompletteringar, exempelvis;

   

  • Utgiften för konstnärlig miljögestaltning är 1% av de kalkylerade investeringsutgifterna
  • Anslaget är objektsbundet
  • Anslaget varierar beroende på typ av objekt

   

  Från 1 januari 2012 finns en rutin kopplad till konstnärlig miljögestaltning där det framgår bland annat hur kostnader ska redovisas samt ansvarsfördelning mellan avdelningar. Avdelningen för Konst Gävleborg har emellertid arbetat fram en reviderad riktlinje för dels konstnärlig miljögestaltning, dels hantering av konst. Riktlinjen ska fortsatt tillämpas vid ny-, om- och tillbyggnationer och innefattar även Framtidsbygget. 

   

  Riktlinjen är klar inom kort och process för fastställande är i slutskedet.  

   

  Återrapport - Uppföljning fossilfria transporter i upphandlingar

   

  Sofia Bennmarker presenterar resultatet av uppföljningen baserat på Transportutmaningen 2025, Regionens avtalskartläggning under 2019-2020 samt köpta transporter.

   

  Uppföljningens syfte var att undersöka leverantörernas efterlevnad av krav, men även underlag inför fortsatt dialog med leverantörerna och kommande upphandlingar. 13 avtal har granskats och 17 leverantörer deltog i undersökningen under perioden maj-juni 2021 genom att besvara skriftliga frågor och svarat via mail. Avgränsning och urval har gjorts utifrån avtal med kravställning efter beslut om Transportutmaningen för köpta transporter och genom tre baskrav gällande resor och transporter.

   

  Avtal  

  • Tvätt och textilservice och Tvättjänst Bollnäs 
  • Lokalvård för administrativa lokaler 
  • Kemiska medel och städmaterial 
  • Förbrukningsmaterial inom Hälso- och sjukvården 
  • Läkemedelsförsörjningstjänster 
  • Nutritionsprodukter och Capillarys 3 Tera 
  • Enteral nutritionspumpar och tillbehör
  • Fastighetsdrift 
  • Transport av laboratorieprover 
  • Papper och plastprodukter 
  • Språktolkar

   

  Det framkommer både möjligheter och begränsningar i leverantörernas svar när det gäller att bibehålla eller öka andelen fossilfria resor och transporter. Möjligheter som lyfts är exempelvis utbyte av fordon vid nytt leasingavtal, teknikutveckling av fordon och ökad  tillgång på fossilfria drivmedel. De begränsningar som upplevs handlar om osäkerhet kring tillgång och pris på fossilfria bränslen, leverantörernas begränsade möjligheter att påverka distributörer samt svårigheter att byta fordon i takt med ökad efterfråga. 

   

  Några slutsatser av resultatet visar att leverantörer med egna fordon har högre andel fossilfritt till skillnad mot de som har distributörer, samt att leverantörers egna målsättningar inom området påverkar hur de ser på möjligheten att nå Regionens mål till 2025.

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per augusti 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.


  Noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på närmare 7,0 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till evakuerings- och förgäveskostnader för Hus 07/08. 

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per augusti 2021 187 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per augusti 2021 142 mnkr av beslutade 512 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Arbetet i Etapp 2 för Hus 07/08 fortlöper enligt plan. Inom ramen för det nya Teknikhuset och kulvertar (H22/98) fortlöper arbetet likaså och kalkylarbetet har påbörjats. 

   

  Gävle sjukhus

  Programhandling för Hus 60 har levererats. Etapp 1 i evakueringsprojektet pågår och fokus är på samarbete med hälso- och sjukvården, främst kirurg- och ögonmottagning i detta skede. 

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

 • Som förutsättning för genomförandet av projekt 07/08 (RS 2020/650) har evakueringsåtgärd för apoteket Stjärnan planerats för att bereda yta och möjliggöra ombyggnation för akuten i enlighet med beslut. I samverkan med Fastighetsavdelningen och aktuell hyresgäst samt med framdrift i parallella projekt har evakueringslösning utretts och kan fastslås bli stadigvarande placering för apotek vid Hudiksvall sjukhus. Åtgärden utförs inte som en provisorisk evakuering utan som en permanent flytt av en verksamhet.

   

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

   

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

   

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. Rådande materialpriser har stor påverkan til kalkylen för tilläggsinvesteringen, då materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång.

   

 • För att få en modern och fungerande serviceorganisation behöver verksamheten en översyn och anpassning av lokalerna i hus 6, 7 och 8.

  Regiondirektören har tidigare beslutat bevilja medel (1 000 tkr) för genomförande av programarbete. Efter genomfört programarbete konstateras stora tekniska och ekonomiska risker som måste utredas i ett systemhandlingsarbete, för att ett hållbart beslutsunderlag ska kunna tas fram.

   

 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.