Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Fastighetsstrategi framåt (Bengt Persson och Helena Ribacke, 20 min)
  • Fastighetsportfölj (Helena Ribacke, 10 min)
  • Den robusta sjukhusbyggnaden (Helena Ribacke, 20 min)
  • Information Gävle V:a (Malin Lidov Heneryd, 20 min)
 •   6

  Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2023

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Etapp 1 omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Etapp 2 omfattar nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Denna etapp utgör en styrande förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av ytterligare 2 våningsplan på den nya administrativa byggnaden (H25). Påbyggnaden innebär att behovet av byggbodsetablering för kommande etapp 3 avseende H23 (den nya vårdbyggnaden) utgår, samt ger ett tillskott av administrativa lokaler för framtida behov efter Framtidsbyggets genomförande.

   

  Lokalinvesteringen uppgår till 15 400 tkr för aktuella åtgärder.

   

   

   

 • Verksamheten på röntgen i Bollnäs ska uppgradera till en ny DT röntgenmaskin under 2023. Detta medför nya ytskikt i DT rummet och ny förvaring för att upprätthålla god hygienisk standard på rummet. Eftersom akuta sängtransporter av patienter till DT har en smal korridor kommer öppningar att breddas och dörren till rummet bytas till en bredare för att förbättra svängradien. Åtgärder görs även för tillhörande manöverrum för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

   

  Ett till behov som ingår i investeringen är Mammografienhetens behov av en flytt till röntgens lokaler på Bollnäs sjukhus. Investeringen innebär att tillskapa två nya undersökningsrum för Mammografi. Samnyttjande av röntgens lokaler kommer sen att ske med besökstoalett och personalytor.

   

  I samband med ombyggnationen görs åtgärder på ventilationen för att förbättra flöden till verksamhetens nuvarande planlösning. Även belysning uppdateras allmänt på avdelningen och administrativa arbetsplatser kompletteras med el och belysning. Detta kommer leda till utökade arbetsplatser och ett bättre anpassat arbetssätt efter verksamhetens flöden, vilket kommer förbättra arbetsmiljön.

   

  Konsekvensen av utebliven ombyggnation för Mammografin och röntgenavdelningen blir röntgenmaskiner som inte kan installeras och fortsatt ensamarbete för personal på Mammografin i extern lokal. Den externa lokalen för Mammografin kommer då behöva rustas upp och ett längre kontrakt med höjd hyreskostnad kommer behöva tecknas.

   

 • Samtliga kärlkirurgiska operationer på Gävle sjukhus där endovaskulär teknik används genomförs på operationsavdelningens sal 12 (den s k hybridsalen), med hjälp av dess fasta röntgenutrustning (så kallad C-båge). Salens befintliga röntgenutrustning kommer 2023-12-31 att uppnå teknisk livslängd och för att Gävle sjukhus även i fortsättningen ska kunna genomföra kärlkirurgiska operationer med endovaskulär teknik måste ny röntgenutrustning installeras.

  Installation av den nya röntgenutrustningen förutsätter ombyggnation av den befintliga salen, flytt av kontrollrummet samt utbyggnad av teknikutrymmet. för att få plats med teknikutrustning till nya röntgenutrustningen.

  • Verksamhetsbesök - Logistik och service
 • § 30

  Val av justerare

 • § 31

  Fastställande av dagordningen

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Region Gävleborgs fastighetsstrategi

   

  Helena Ribacke informerar om Region Gävleborgs fastighetsstrategi, ett verktyg för att möta regionens behov av lokaler och fysiska miljöer. Strategin ska vara ett planeringsdokument som stödjer regionens vision och bidrar till att mål uppnås. 

   

  Strategin innehåller de övergripande principerna som därefter utvecklas ytterligare i tre fördjupade strategier (riktlinjer): 

  • Strategi för robusthet
  • Strategi för teknisk försörjning
  • Strategi för lokalförsörjning

   

  Tillsammans ligger strategierna till grund för olika planer, t.ex. fastighetsutvecklings-, fastighetsförsörjnings- och lokalförsörjningsplan. 

   

  Fastighetsportfölj

   

  Helena Ribacke redogör för regionens externa hyresgäster, som främst utgörs av aktörer inom hälso- och sjukvård, länets kommuner och regionens leverantörer.

   

  Den robusta sjukvårdsbyggnaden

   

  Helena Ribacke informerar om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning inom den robusta sjukvårdsbygganden. Det är en vägledning med rekommendationer som syftar till att vara till hjälp för att vidta robusthetshöjande åtgärder. 

   

  Det finns tre (3) robusthetsnivåer för sjukhusbyggnaderna:

  • Brons: Förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet vid störning som vara i minst tre (3) dygn.
  • Silver: Förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet vid störning som vara i minst en (1) vecka, samt möjlighet att snabbt skala upp och ta emot och vårda ett större antal patienter. 
  • Guld: Förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet vid allvarliga störningar som vara minst tre (3) månader. Vidare förutsätt även allvarliga störningarna i samhällets funktionalitet (t.ex. dricksvatten- och värmeförsörjning) pågår periodvis under samma tidsperiod. 
 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per april 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per april 2023 264 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per april 2023 680 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Hus 07/08: Ny ingång till akuten och påbörjad rivning av akuten etapp 3 (av 3). Nya sterilcentralen invigd och rivning av den tidigare.
  Hus 22/25/98: Färdigställande av palts för gastank bergarbete för Hus 22 och 25 samt kulvert.

   

  Gävle sjukhus
  Hus 32: Installationsarbete fortgår.
  Hus 60: Bygglovsansökan inskickad.
  Hus 29: Programhandlingsarbete.
  Hus 62: Teknisk försörjning.

 • Trafikpusslet - Gävle Västra

   

  Malin Lidov Heneryd ger en övergripande information om Trafikpusslet och den nya tågstationen Gävle Västra.

 • Anders Wallin redogör för första kvartalets 2023 byggnadsinvesteringar inom Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget. 

   

  Den totala investeringsramen i byggnader (specifika investeringar) för 2023 är 2 645 mnkr, fördelat på 568 mnkr för Fastighetsavdelningen respektive 2 077 mnkr inom Framtidsbygget. Utfall för perioden jan-mars 2023 är 257 mnkr. 

   

  För Fastighetsavdelningens del pågår stora projekt, däribland på folkhögskolorna och arbete med erosionsskydd. Framtidsbyggets specifika byggnadsinvesteringar relaterar till Hus 07/08 (Hudiksvalls sjukhus), byggnader för teknisk försörjning och drift samt och program- och systemarbete. 

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Etapp 1 omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Etapp 2 omfattar nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Denna etapp utgör en styrande förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av ytterligare 2 våningsplan på den nya administrativa byggnaden (H25). Påbyggnaden innebär att behovet av byggbodsetablering för kommande etapp 3 avseende H23 (den nya vårdbyggnaden) utgår, samt ger ett tillskott av administrativa lokaler för framtida behov efter Framtidsbyggets genomförande.

   

  Lokalinvesteringen uppgår till 15 400 tkr för aktuella åtgärder.

   

   

   

 • Verksamheten på röntgen i Bollnäs ska uppgradera till en ny DT röntgenmaskin under 2023. Detta medför nya ytskikt i DT rummet och ny förvaring för att upprätthålla god hygienisk standard på rummet. Eftersom akuta sängtransporter av patienter till DT har en smal korridor kommer öppningar att breddas och dörren till rummet bytas till en bredare för att förbättra svängradien. Åtgärder görs även för tillhörande manöverrum för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

   

  Ett till behov som ingår i investeringen är Mammografienhetens behov av en flytt till röntgens lokaler på Bollnäs sjukhus. Investeringen innebär att tillskapa två nya undersökningsrum för Mammografi. Samnyttjande av röntgens lokaler kommer sen att ske med besökstoalett och personalytor.

   

  I samband med ombyggnationen görs åtgärder på ventilationen för att förbättra flöden till verksamhetens nuvarande planlösning. Även belysning uppdateras allmänt på avdelningen och administrativa arbetsplatser kompletteras med el och belysning. Detta kommer leda till utökade arbetsplatser och ett bättre anpassat arbetssätt efter verksamhetens flöden, vilket kommer förbättra arbetsmiljön.

   

  Konsekvensen av utebliven ombyggnation för Mammografin och röntgenavdelningen blir röntgenmaskiner som inte kan installeras och fortsatt ensamarbete för personal på Mammografin i extern lokal. Den externa lokalen för Mammografin kommer då behöva rustas upp och ett längre kontrakt med höjd hyreskostnad kommer behöva tecknas.

   

 • Samtliga kärlkirurgiska operationer på Gävle sjukhus där endovaskulär teknik används genomförs på operationsavdelningens sal 12 (den s k hybridsalen), med hjälp av dess fasta röntgenutrustning (så kallad C-båge). Salens befintliga röntgenutrustning kommer 2023-12-31 att uppnå teknisk livslängd och för att Gävle sjukhus även i fortsättningen ska kunna genomföra kärlkirurgiska operationer med endovaskulär teknik måste ny röntgenutrustning installeras.

  Installation av den nya röntgenutrustningen förutsätter ombyggnation av den befintliga salen, flytt av kontrollrummet samt utbyggnad av teknikutrymmet. för att få plats med teknikutrustning till nya röntgenutrustningen.

 • Verksamhetsbesök - Logistik och service

   

  Ordförande (SD) informerar om ett verksamhetsbesök på avdelningen för Logistik och service. Förslag på datum är måndag 12 juni 2023, och återkommer till ledamöter när det är bekräftat. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.