Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Logistik och service (Fredrik Björk, 30 min)
  • Fastighetsportfölj (Helena Ribacke, 20 min)
  • Projektportfölj inkl. långsiktiga investeringar (Bengt Persson/Annica Johansson, 20 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Verksamheten på röntgen i Bollnäs ska uppgradera till en ny DT röntgenmaskin under 2023. Detta medför nya ytskikt i DT rummet och ny förvaring för att upprätthålla god hygienisk standard på rummet. Eftersom akuta sängtransporter av patienter till DT har en smal korridor kommer öppningar att breddas och dörren till rummet bytas till en bredare för att förbättra svängradien. Åtgärder görs även för tillhörande manöverrum för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

   

  Ett till behov som ingår i investeringen är Mammografienhetens behov av en flytt till röntgens lokaler på Bollnäs sjukhus. Investeringen innebär att tillskapa två nya undersökningsrum för Mammografi. Samnyttjande av röntgens lokaler kommer sen att ske med besökstoalett och personalytor.

   

  I samband med ombyggnationen görs åtgärder på ventilationen för att förbättra flöden till verksamhetens nuvarande planlösning. Även belysning uppdateras allmänt på avdelningen och administrativa arbetsplatser kompletteras med el och belysning. Detta kommer leda till utökade arbetsplatser och ett bättre anpassat arbetssätt efter verksamhetens flöden, vilket kommer förbättra arbetsmiljön.

   

  Konsekvensen av utebliven ombyggnation för Mammografin och röntgenavdelningen blir röntgenmaskiner som inte kan installeras och fortsatt ensamarbete för personal på Mammografin i extern lokal. Den externa lokalen för Mammografin kommer då behöva rustas upp och ett längre kontrakt med höjd hyreskostnad kommer behöva tecknas.

 • Samtliga kärlkirurgiska operationer på Gävle sjukhus där endovaskulär teknik används genomförs på operationsavdelningens sal 12 (den s k hybridsalen), med hjälp av dess fasta röntgenutrustning (så kallad C-båge). Salens befintliga röntgenutrustning kommer 2023-12-31 att uppnå teknisk livslängd och för att Gävle sjukhus även i fortsättningen ska kunna genomföra kärlkirurgiska operationer med endovaskulär teknik måste ny röntgenutrustning installeras.

   

  Installation av den nya röntgenutrustningen förutsätter ombyggnation av den befintliga salen, flytt av kontrollrummet samt utbyggnad av teknikutrymmet. för att få plats med teknikutrustning till nya röntgenutrustningen.

 • I hus 10 på Hudiksvalls sjukhus kommer plan 7, 8 och 9 samt plan 10 (ventilationsplan) att byggas om och anpassas för ögonmottagning, ögonoperation och synrehabilitering.

   

  När ögonverksamheten flyttar in kommer patientflödet att öka avsevärt i kulverten. Där kommer både gående och transporterade patienter att vistas, samtidigt med ökade truckflöden för transport av material, tvätt och sopor. Befintlig kulvert är dock så smal att patienttransporter och trucktransporter inte kan mötas på ett säkert sätt i kulverten.

   

  Befintlig kulvert behöver därför kompletteras med en bredare och ändamålsenlig kulvert. Efter genomförande kommer befintlig kulvert att nyttjas av patienter, besökare och personal, och den nya kulverten användas för trucktransporter, inklusive liggande patienttransporter.

 • § 21

  Val av justerare

 • § 22

  Fastställande av dagordningen

 • § 23

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Logistik och service

   

  Madelene Lindh informerar om avdelningens tjänsteområden exempelvis lokalvård, varuförsörjning, servicesupport och textilier. Deras uppdrag är att leverera vårdnära servicetjänster, ett koncept där de anpassar tjänsterna efter behov och säkerställer att rätt kompetens och resurs nyttjas på bästa sätt.

   

  Sedan 2018 har resursnyttjandet förbättrats och tjänster inom verksamhetsområdet (VO) som vårdpersonal tidigare har utfört, har successivt förflyttats till Logistik och services medarbetare och kompetenser. Målet för 2024-2025 är att uppnå en 50/50 fördelning mellan de två VO för ett maximalt resursnyttjande.

   

  Inom avdelningens olika tjänsteområden arbetar närmare 500 medarbetare, varav en majoritet utgörs av indirekta medarbetare dvs. underleverantörer av tjänster exempelvis de som arbetar inom lokalvården (Coor/Samhall). 

   

  Vidare arbetar avdelningen med en logistik- och försörjningsstrategi och ser över potentiella utvecklingsmöjligheter i form av exempelvis nya uppdrag. Innevarande år 2023 är det "nya normalåret" efter åren med pandemin som, i likhet med för andra, innebar stora utmaningar. 

   

  Fastighetsportfölj

   

  Helena Ribacke informerar om Region Gävleborgs inhyrning av externa lokaler. Inhyrning sker dels kortsiktig vid evakueringsbehov, dels längre perioder för våra verksamheter. En översyn av hyrda lokaler visar möjligheten att säga upp kontrakt i de fall där verksamheternas behov av lokaler ej längre är aktuella. Det finns även lokaler som regionen hyr ut till externa, men som kan vara aktuella att återta för våra egna verksamheter. 

   

  Projektportfölj inkl. långsiktiga investeringar 

   

  Bengt Persson och Annica Johansson ger en övergripande information om Region Gävleborgs projektportfölj, dels beslutade projekt dels de som kan tänkas vara aktuella i närtid. För närvarande är det många projekt som pågår, och det är viktigt att säkerställa medel innan fler investeringsbeslut fattas. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per mars 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per mars 2023 264 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per mars 2023 640 mnkr av beslutade 1555,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Hus 07/08: Inflyttning av sterilcentralen och slutbesiktning av akutens andra etapp.
  Hus 22/25/98: Fortsatt grävning OPI-kanaler och arbete med nya ledningar för fjärrvärme.

   

  Gävle sjukhus
  Hus 32: Installationsarbete för de nya modulerna.
  Hus 60: Riktpriskalkyl inför kontraktsskrivning och erosionsskydd.
  Hus 29: Uppstart entreprenör.
  Hus 62: Studiebesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med rivningar av byggnader. 

 • Verksamheten på röntgen i Bollnäs ska uppgradera till en ny DT röntgenmaskin under 2023. Detta medför nya ytskikt i DT rummet och ny förvaring för att upprätthålla god hygienisk standard på rummet. Eftersom akuta sängtransporter av patienter till DT har en smal korridor kommer öppningar att breddas och dörren till rummet bytas till en bredare för att förbättra svängradien. Åtgärder görs även för tillhörande manöverrum för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

   

  Ett till behov som ingår i investeringen är Mammografienhetens behov av en flytt till röntgens lokaler på Bollnäs sjukhus. Investeringen innebär att tillskapa två nya undersökningsrum för Mammografi. Samnyttjande av röntgens lokaler kommer sen att ske med besökstoalett och personalytor.

   

  I samband med ombyggnationen görs åtgärder på ventilationen för att förbättra flöden till verksamhetens nuvarande planlösning. Även belysning uppdateras allmänt på avdelningen och administrativa arbetsplatser kompletteras med el och belysning. Detta kommer leda till utökade arbetsplatser och ett bättre anpassat arbetssätt efter verksamhetens flöden, vilket kommer förbättra arbetsmiljön.

   

  Konsekvensen av utebliven ombyggnation för Mammografin och röntgenavdelningen blir röntgenmaskiner som inte kan installeras och fortsatt ensamarbete för personal på Mammografin i extern lokal. Den externa lokalen för Mammografin kommer då behöva rustas upp och ett längre kontrakt med höjd hyreskostnad kommer behöva tecknas.

 • Samtliga kärlkirurgiska operationer på Gävle sjukhus där endovaskulär teknik används genomförs på operationsavdelningens sal 12 (den s k hybridsalen), med hjälp av dess fasta röntgenutrustning (så kallad C-båge). Salens befintliga röntgenutrustning kommer 2023-12-31 att uppnå teknisk livslängd och för att Gävle sjukhus även i fortsättningen ska kunna genomföra kärlkirurgiska operationer med endovaskulär teknik måste ny röntgenutrustning installeras.

   

  Installation av den nya röntgenutrustningen förutsätter ombyggnation av den befintliga salen, flytt av kontrollrummet samt utbyggnad av teknikutrymmet. för att få plats med teknikutrustning till nya röntgenutrustningen.

 • I hus 10 på Hudiksvalls sjukhus kommer plan 7, 8 och 9 samt plan 10 (ventilationsplan) att byggas om och anpassas för ögonmottagning, ögonoperation och synrehabilitering. När ögonverksamheten flyttar in kommer patientflödet att öka avsevärt i kulverten. Där kommer både gående och transporterade patienter att vistas, samtidigt med ökade truckflöden för transport av material, tvätt och sopor. Befintlig kulvert är dock så smal att patienttransporter och trucktransporter inte kan mötas på ett säkert sätt i kulverten.

   

  Befintlig kulvert behöver därför kompletteras med en bredare och ändamålsenlig kulvert. Efter genomförande kommer befintlig kulvert att nyttjas av patienter, besökare och personal, och den nya kulverten användas för trucktransporter, inklusive liggande patienttransporter.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.