Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •  

  Logistik och service

   

  • Covid-19: Arbetet under andra och tredje vågen samt avdelningens roll i vaccinationsarbetet
  • Tankar kring materialförsörjning gällande beredskap inom Hälso- och sjukvården
 •   4

  Statusrapport - Fossilfritt 2025

 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

  • Rekommendation 1: Fastställ vilka krav på robusthet och beredskap som ska gälla för Framtidsbygget (Ronny Stjernlöf och Johan Sörensson)

   

   

  Regionstyrelsen beslutade 2020-06-16 (§118) att arbetet med att hantera översynens sex (6) rekommendationer av Framtidsbygget ska följas upp i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU);


  Rekommendation 2: Ansvar för att följa upp Framtidsbyggets arbete med miljökraven (FTMU 210505)
   

  Rekommendation 3: Konsekvenser av God och nära vård  som påverkar Framtidsbygget (FTMU höst-21)
   

  Rekommendation 4: Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga (FTMU 210303)
   

  Rekommendation 5: Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras (FTMU 210303)
   

  Rekommendation 6: Uppdatera tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin (FTMU 210505)

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 •   9

  Markförberedelser inhyrda evakueringslokaler, barnmottagningen, Hudiksvalls sjukhus

 • § 41

  Val av justerare

 • § 42

  Fastställande av dagordning

 •  

  Logistik och service

   

  Fredrik Björk informerar om avdelningens arbete utifrån dess tjänste- och verksamhetsområde inom följande områden;

   

  • Covid-19: Arbetet under andra och tredje vågen samt avdelningens roll i vaccinationsarbetet
  • Tankar kring materialförsörjning gällande beredskap inom Hälso- och sjukvården

   

  Under pandemin har avdelningens korttidsfrånvaro legat på 3,2%, en mycket låg andel då många medarbetare arbetar patientnära. 

   

  I juni 2020 påbörjades ett centraliserat beställningsförfarande gällande skyddsutrustning och tillgången på utrustning och materiel har varit god. Vidare ombesörjer avdelningen transport av vaccin och förbrukningsmateriel till och inom Region Gävleborgs verksamheter. I samband med nya restriktioner, infördes extratjänster i form av entrévärdar på Gävle sjukhus i januari 2021 för att säkerställa efterlevnad av max antal människor i entréområdet. Idag är det återigen Hälsotorgets medarbetare som säkerställer att förhållningsregler efterlevs.

   

  Sedan februari/mars 2021 arbetar ca. 15 medarbetare som HiG-värdar vid Högskolan i Gävles vaccinationsplats och det kommer att fortgå till dess att annan information eller önskan framkommer. I april 2021 infördes ett nytt beställningssätt (system) för skyddsutrustning.

   

  Pandemin har bidragit till att andelen smittförande avfall och förbrukningsmateriel har ökat kraftigt. Exempelvis har andelen förbrukade visir ökat från 8 stycken per vecka (före Covid 2019) till 6198 stycken vid inventering första veckan i september 2020. Munskydd och flaskor med handsprit har ökat från 3235 och 419 till 9089 respektive 779 stycken per vecka under samma period.

   

  En av avdelningens medarbetare har utsetts till årets medarbetare i Coors affärsenhet "Lokalvård och Restaurang".

   

  Remiss - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

   

  Utredningen redovisar förslag gällande hälso- och sjukvårdens beredskap samt säkerställandet av läkemedelsförsörjning och sjukvårdsmateriel. Exempelvis föreslås ett nytt system för lagerhållning, nationell inköpsfunktion samt system för fördelning av sjukvårdsprodukter. Sjukvårdsprodukter är ett samlingsbegrepp och består av bland annat läkemedel, medicinsktekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Vidare framkommer att regeringen föreskriver om lagerhållningens innehåll och omfattning. 

   

  Med anledning av utredningen har en nationell aktivitetsinventering genomförts i regionerna inom områdena för Försörjning, IT, Samverkan och Kompetens. 15 regioner har svarat och det framgår att flertalet av aktiviteter per område är av likartad karaktär tillika syfte. Samtliga svarande regioner har pågående och planerade aktiviteter inom Försörjning och av 37 är 18 aktiviteter kopplade mot beredskap- och säkerhetslager.

   

  Remissvar ska lämnas till Socialdepartementet senast 20 augusti 2021. 

 • Britt-Marie Berglund ger en statusrapport gällande Transportutmaningen 2025 och ett fossilfritt Sverige.

   

  Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen och för Region Gävleborg innebär utmaningen att koldioxidutsläpp från transporter ska minska med 70% till år 2025 jämfört med 2010. Det är Fossilfritt Sverige som sätter villkoren för Transportutmaningen inklusive vilka drivmedel som klassas som fossilfria, exempelvis el, vät- och biogas och HVO. 

   

  Följande aktiviteter har genomförts under 2019-2020;

  • Avtalskartläggning: Inom ramen för kartläggningen ingår avtal för transporter, leveranser av varor minst 1 gång i veckan samt eventuellt andra avtal som framkommer relevanta för utmaningen. 
  • Leverantörsenkät: Under hösten 2019 skickades en enkät ut till Regionens leverantörer för att skapa underlag för kravställning av drivmedel och fordon. Underlaget används vid framtagandet av generella miljökrav vid resor och transporter. 
  • Baskrav - Miljö för resor och transport: Återkoppling sker under hösten 2021.
  • Beteendeförändrade aktiviteter: Projekt såsom "Vintercyklisten" och "Trafikantveckan".
  • Projekt "Effektiva digitala möten": Syftar till att nå en trygghet vid deltagande i digitala möten.
  • Mötes- och reserutin

   

  Den regionala handlingsplanen utgörs av två fokusområden för en hållbar mobilitet; 

  • Transporteffektivt samhälle genom färre resor och överflyttning från personbil
  • Omställning av transportenergin i ett klimateffektivt energisystem

   

  Handlingsplanen är ett vägledande dokument som utgår ifrån resetrappan gällande upphandlade transporter och drivmedel, hur vi möts och reser i tjänsten samt förändra beteenden. Dokumentet ska ange riktning och identifiera nödvändiga åtgärder för att uppnå ett fossilfritt 2025.

   

  I dagsläget pågår uppföljning av ställda krav vid upphandling och återrapport kommer att ske under hösten 2021. När det handlar om Regionens egna resor finns utmaningar då de berör många. De verksamhetsbilar som finns kan tankas fossilfritt och ny upphandling ska ske 2022, även korttidshyrda fordon och drivmedel ska upphandlas ånyo 2022. Flyg, arbetspendling och sjukresor omfattas inte av Transportutmaningen.

   

  Det kollektiva resandet minskat med 62-70% under pandemin, fördelat mellan SJ och X-tågen. Statistik för resande med länets bussar saknas med anledning av stängda framdörrar. En utmaning är att återfå förtroendet för kollektivtrafiken. Andelen förnybara drivmedel har ökat ca. 7% mellan åren 2019 och 2020. Utmaningen gällande korttidshyrda bilar handlar främst om kapacitet, prioritet för laddning samt vilket drivmedel Regionen ska satsa på.

   

  Regionens verksamhetsbilar som drivs på diesel och är uttagna efter 2018 är godkända att tanka med HVO. Utmaningen är dock att skapa en strategi och kartläggning gällande laddplatser, styrning vid val av verksamhetsbil samt återkoppling till verksamheterna. Majoriteten av ambulanser är ej godkända för HVO, endast de som är av modellen flertransport men de tankas inte med HVO. Förhoppningen är att ett nytt drivmedelsavtal kommer att öka möjliga tankställen.

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per april 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  Det råder fortsatt inga större avvikande noteringar mot budget för perioden januari-april, dock visar prognosen för helår 2021 ett befarat underskott på 8 296 tkr.

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per april 2021 165 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per april 2021 102 mnkr av beslutade 512 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Etapp 2 för Hus 07/08 pågår i enlighet med plan. Det pågår även markförberedelser för operationsmoduler och tillhörande anslutningsbyggnad. Arbetet med den nya teknikbyggnaden och kulvertar, H22/98, pågår enligt plan och vid nästkommande Fastighets-, Teknik- och Miljöutskott kommer information om tidplan för politiska genomförandebeslut.


  Gävle sjukhus

  Leverans av programhandling för Hus 60 kommer ske i september 2021 och en fördjupad förstudie för Hus 62 levereras i juni 2021. En första delleverans gällande evakueringsprojektet sker under augusti 2021. 

  • Ny risk avseende sulfidlera Hus 60/62: Vid kompletterande geotekniska undersökningar har förekomst av sulfidlera identifierats. Upptäckten innebär konsekvenser för grundläggningsmetod och eventuell påverkan för vattentäkten. För närvarande sker dialog sker med experter inom området och parallellt sker analyser av sulfitleran.
  • Rekommendation 1: Fastställ vilka krav på robusthet och beredskap som ska gälla för Framtidsbygget

   

  Ronny Stjernlöf föredrar Säkerhets- och beredskapsavdelningens arbete utifrån följande utgångspunkter och förslag till robusthetskrav för Region Gävleborg;

  • Riktlinjer för robusta och funktionssäkra lokaler vid ny- och ombyggnationer, inklusive hälso- och sjukvårdens behov i prioriteringsordning
  • Grundläggande krav gällande robusthet inom el, gas och vatten
  • Risk- och konsekvensanalys ur ett beredskapsperspektiv
  • Beräknad kostnadsökning

   

  Nya riktlinjer inom robusthet och beredskap beräknas generera en kostnadsökning, i nuläget är beräkningarna ej färdiga och ytterligare information och underlag kommer att presenteras under hösten 2021.

   

  Regionstyrelsen beslutade 2020-06-16 (§118) att arbetet med att hantera översynens sex (6) rekommendationer av Framtidsbygget ska följas upp i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU);


  Rekommendation 2: Ansvar för att följa upp Framtidsbyggets arbete med miljökraven (FTMU 210505)
   

  Rekommendation 3: Konsekvenser av God och nära vård  som påverkar Framtidsbygget (FTMU höst-21)
   

  Rekommendation 4: Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga (FTMU 210303)
   

  Rekommendation 5: Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras (FTMU 210303)
   

  Rekommendation 6: Uppdatera tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin (FTMU 210505)

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

   

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

   

  Ögonmottagningen föreslås flyttas till större lokaler i Hus 10, Hudiksvalls sjukhus.

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 • Verksamhet som idag bedrivs i den höga delen av hus 09 planeras evakueras på grund av återkommande problem med vattenläckor, som härrör från husets konstruktion som försvårar både upptäckt och åtgärdande av vattenskador i fastigheten. Flera av verksamheterna har redan evakuerats, men barnmottagningen är kvar och har ett stort behov av nya lokaler. Barnmottagningens arbetsmiljö uppfyller inte rådande krav och verksamheten föreslås evakueras från nuvarande lokaler i hus 09 till inhyrda moduler i väntan på permanenta lokaler i nya vårdblocket H23. Innan modulerna kan ställas på plats behöver omfattande markförberedelser utföras, inklusive anslutningar av el, nätverk och VA som kopplas från hus 10.

   

  Hus 09 är uppdelad i två delar och kallas internt, låga delen, och höga delen. Höga delen är i sämre skick än låga delen och all verksamhet i höga delen ska enligt beslut i styrgruppen för hus 09 projektet evakueras med en 66a anmälan som bakgrund. Låga delen anses vara bättre skick och har inte drabbats av problematik i samma utsträckning. Verksamheten i låga delen bedöms kunna vara kvar tills nya vårdblocket H22 står färdig, därefter planeras för rivning av hela hus 09.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.