Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •  

  En muntlig information ges vid sammanträdet om budget 2021 för -

  a) Fastighetsavdelningen (Anders Wallin)

  b) Framtidsbygget (Anders Wallin)

  c) Miljöavdelningen (Katarina Gunnarsson)

 •   5

  Översyn av byggprojektet Framtidsbygget 2020, statusrapport - INFORMATION

 •   6

  Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus - INFORMATION

 •  

  - Strömavbrott, Hudiksvalls sjukhus (Malin Wiklund)

  - Covid-19 - Statsbidrag (Helena Ribacke)

  - Cykelparkering vid Gävle sjukhus  (Helena Ribacke)

  - Markförvärv, Hudiksvalls sjukhus  (Helena Ribacke)

  - Statusrapport - Vindkraftverk  (Helena Ribacke)

  - Statusrapport - Installation av laddstolpar  (Helena Ribacke)

  - Information från miljöavdelningen (Susanna Andersson)

 • På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning inom området fastighetsförvaltning med särskilt fokus på fastighetsunderhåll.

  Granskningen inkluderar översiktligt även intern hyressättning för verksamhetslokaler.  Svar på revisionsrapporten har utarbetats.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av regionstyrelsens styrning, interna kontroll och uppföljning av fastighetsinvesteringar.  Ett svar på revisionsrapporten har utarbetats.

 • De befintliga ventilationsaggregaten på Södertull, hus 1, plan 5, har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut. Det nuvarande luftflödet är inte tillräckligt för att tillgodose behovet för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Arbetsgivaren har huvudansvaret att se till att klimatet i arbetslokalerna följer de regler som arbetsmiljöverket hänvisar till, (AFS 2001:1), och för att uppfylla en godkänd arbetsmiljö behöver nya ventilationsaggregat installeras.

 • Taket på hus 1, Södertull, har nått sin tekniska livslängd. Genomförd statusundersökning påvisar tydliga skador på takplåten som rostat sönder, takpappen som spruckit och undertaket som murknat.

  Taket på Södertull är i dagsläget av äldre typ (före 1920-talet), och det är önskvärt att taket behåller sitt utseende, efter utlåtande av Gävle kommuns kommunantikvarie. Nuvarande skivtäckning byts ut mot ett bandtäckt plåttak, där fotrännorna finns kvar för att utseendet på fastigheten ska behållas. Det nya taket är tätt och kostnadseffektivt och har en äldre karaktär.

 • På Gävle sjukhus har en av MR-kamerorna uppnått sin tekniska livslängd och byts därför ut till en nyare och modernare apparat. I det programarbete som utförts framkom att anpassningar av lokalen och installationer behöver åtgärdas innan den nya apparaten installeras.

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planeras att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, efter ett haveri nyligen, som innebar att huset blev utan tilluft. Haveriet har åtgärdats men aggregatet beräknas inte att kunna avvakta den kommande ombyggnationen om några år.

  Ett nytt aggregat placeras på vindsplanet, där ett nytt fläktrum byggs för ändamålet. Nuvarande aggregat (som är placerat på plan 03) upprätthåller funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats. Att installera det nya aggregatet på samma plats som det nuvarande skulle innebära ett driftstopp under flera veckor.

  Lösningen är långsiktig och påverkas inte av kommande ombyggnation av huset.

 •   14

  Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus - återremitterat ärende i regionfullmäktige - INFORMATION och BESLUT

 •   15

  Lokalförsörjningsstrategi 2022

 •   16

  Extra sammanträde den 9 december 2020

 •   17

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.