Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Region Gävleborgs Hälsocentraler (Helena Ribacke, 30 min)
  • Region Gävleborgs fastighetspolicy (-strategi) (Bengt Persson och Helena Ribacke, 30 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige.

   

  Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr.

   

  För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

   

   

   

   

 • Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 02, 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och alltför små, och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal lagkrav kopplade till bl a avfallshantering.

   

  Ur ett helhetsperspektiv för sjukhusområdet behöver de nya logistiklokalerna vara färdigställda innan arbetet med planerat nytt vårdblock kan påbörjas, då grävarbeten, kulvertanslutningar och byggtrafik annars blir alltför omfattande och medför alltför stora risker för både projektens genomförande och för den ordinarie, pågående verksamheten på sjukhusområdet.

   

  Programarbete har utförts för nya logistiklokaler i hus 05, i syfte att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav. Därefter har en entreprenadvalsanalys genomförts, i syfte att säkerställa planeringsförutsättningar och förväntningar inklusive tid för genomförande, ekonomi och kvalitet.

   

  Nästa steg utgörs av framtagande av systemhandlingar och bygghandlingar, i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering. Om det i ett senare skede fattas beslut att genomföra investeringen i nytt logistikcenter kommer utgiften för system och bygghandlingar att ingå i den. Om det i senare skede beslutas att inte genomföra investeringen i nytt logistikcenter så är utgiften för system och bygghandlingar utan värde och behöver i sin helhet kostnadsföras på innevarande år.

   

  Genomförandet av projektet sker inom ett arbetsområde med svår bygglogistik, vilket ställer stora krav på både byggherre och entreprenör att förebygga störningar på verksamheten.

 • Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler.

   

  Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i hus 56 och hus 38 på Gävle sjukhusområde.

 • Vid fastighets-, teknik- och miljöutskottets sammanträde 18 november 2023 (§74) inkom Kristina Sjöström (V) med en fråga gällande underhållsarbete på Region Gävleborgs hälsocentraler. 

 • § 1

  Val av justerare

 • Ordförande (SD) informerar att inkommen fråga från Kristina Sjöström (V) gällande underhållsarbete på Region Gävleborgs hälsocentraler kommer att besvaras under §5. 

   

  Vidare informerar ordförande (SD) att Kristina Sjöström (V) inkom med nedan fråga den 19 december 2023, och frågan kommer att besvaras vid fastighets-, teknik- och miljöutskottets sammanträde 13 februari 2024.

   

  Med bakgrund av de tragiska arbetsplatsolyckor som det rapporterats om i media önskar jag att vi får på nästa FTMU får redovisat hur vi säkerställer att entreprenörer och deras underentreprenörer arbetar med säkerheten.

   

  Jag vet att det ofta är långa kedjor av underentreprenörer för det svårt att ha kontroll,. Men med den den situation som råder på byggmarknaden där ofta oseriösa entreprenörer härjar behöver vi öka kontrollen, allt för att det som nu har skett inte kommer att hända även på byggen där Regionen har ansvaret.

   

  Kristina Sjöström (V) efterfrågar information gällande följande:

  • Lägesbeskrivning gällande ombyggnationen av psykiatrin vid Hudiksvalls sjukhus.
  • Akuten, Gävle sjukhus - det är ohållbart att patienter ska tvingas vänta utomhus.
  • Vattenläcka, Hudiksvalls sjukhus - de tillfälliga operationssalarna.

   

  Ordförande (SD) informerar att frågorna kommer att besvaras under §10 Övriga frågor.

   

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Samverkande planer och strategier

   

  Bengt Persson och Helena Ribacke informerar om det pågående arbetet med Region Gävleborgs samverkande strategier och planer. I arbetet ingår framtagandet av nya dokumentkategorier, dels normerande i form av policydokument och regler, dels aktiverande såsom strategi och program. 

   

  De olika typerna av dokument kategoriseras därefter i olika nivåer, exempelvis den övergripande och strategiska fastighetspolicyn (nivå 1) som beslutas i regionfullmäktige och som har bäring på de politiska målen. Syftet med fastighetspolicyn är bland annat att skapa en strukturerad och hållbar förvaltning av regionens fastigheter. Därefter bryts det dokumentet ned i olika strategier och planer (nivå 2-5). 

   

  Region Gävleborgs Hälsocentraler (HC)

   

  Helena Ribacke informerar om avdelningens arbete med underhållsplanering utifrån en fastställd fastighetsstrategi. Både drift- och underhållsplaner ska vara klimat- och resurseffektiva genom aktiva val av tekniska och ekonomiska lösningar. Regionens egna fastigheters totalyta utgörs av 405 000 m2 vilket innebär en relativt hård prioritering i förhållande till en budget på 20 000 tkr. 

   

  Processen för framtagande underhållsplaner utgår ifrån genomförda statusbesiktningar där underhållsbehoven sammanställs och budgetram fastställs. Därefter sker en prioritering och fördelning inom budgetramen och underhållsplaner arbetas fram. Det finns tre nivåer inom underhåll; akut felavhjälpande, felavhjälpande och planerat, där det sistnämnda i ett önskat läge utgör den största delen. Felavhjälpande underhåll och mindre investeringar sker löpande. I närtid sker mer genomgripande investeringar på Södertulls HC och Andersbergs HC och utredning av investeringsbehov pågår gällande lokaler i Strömsbro och Söderhamn. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per november 2023 för Framtidsbygget samt ger en övergripande statusrapport. 

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per november 2023 274 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per november 2023 960 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr.

   

  Ett fokusområde under våren 2024 för avdelningen för byggprojektet Framtidsbygget handlar om kommunikation för att säkerställa att de entreprenörer som arbetar i regionens lokaler känner till våra värderingar, regler och förhållningssätt. Med anledning av Kristina Sjöströms (V) fråga inom området, kommer ytterligare information kring hur regionen arbetar för att motarbeta illegal arbetskraft redovisas vid fastighets-, teknik- och miljöutskottets sammanträde 13 februari 2024.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Pågående arbete med etapp 3 för akuten och ambulanshall. Arbete med operationssalarna fortgår enligt plan, dock har vattenläckage i de inhyrda operationsmodulerna föranlett ytterligare arbetet och åtgärder har vidtagits.

  Hus 22/25/98: Gjutning för H22 samt arbete med besöksparkering och förberedelser för den tillfälliga huvudentrén.

   

  Gävle sjukhus

  Hus 32: Arbetet är klart och överlämnat till förvaltningen. 

  Hus 60: Tomställning av plan 6-7 inför rivning och påbörjad sprinkling av bland annat kök.

  Hus 29: Programhandlingsarbete pågår.

  Hus 62: Framtagande av projektbeställning. 

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige.

   

  Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr.

   

  För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

   

   

   

   

 • Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 02, 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och alltför små, och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal lagkrav kopplade till bl a avfallshantering.

   

  Ur ett helhetsperspektiv för sjukhusområdet behöver de nya logistiklokalerna vara färdigställda innan arbetet med planerat nytt vårdblock kan påbörjas, då grävarbeten, kulvertanslutningar och byggtrafik annars blir alltför omfattande och medför alltför stora risker för både projektens genomförande och för den ordinarie, pågående verksamheten på sjukhusområdet.

   

  Programarbete har utförts för nya logistiklokaler i hus 05, i syfte att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav. Därefter har en entreprenadvalsanalys genomförts, i syfte att säkerställa planeringsförutsättningar och förväntningar inklusive tid för genomförande, ekonomi och kvalitet.

   

  Nästa steg utgörs av framtagande av systemhandlingar och bygghandlingar, i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering. Om det i ett senare skede fattas beslut att genomföra investeringen i nytt logistikcenter kommer utgiften för system och bygghandlingar att ingå i den. Om det i senare skede beslutas att inte genomföra investeringen i nytt logistikcenter så är utgiften för system och bygghandlingar utan värde och behöver i sin helhet kostnadsföras på innevarande år.

   

  Genomförandet av projektet sker inom ett arbetsområde med svår bygglogistik, vilket ställer stora krav på både byggherre och entreprenör att förebygga störningar på verksamheten.

 • Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler.

   

  Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i hus 56 och hus 38 på Gävle sjukhusområde.

 • Kristina Sjöström (V) efterfrågar information gällande följande:

   

  • Lägesbeskrivning gällande ombyggnationen av psykiatrin vid Hudiksvalls sjukhus.

   

  Helena Ribacke informerar att programarbete pågår och ligger till grund för kommande kalkylarbete och programhandling och citerar följande ärendebeskrivning för genomförande av programarbete för psyk hus 11, Hudiksvalls sjukhus:

   

  Psykiatriverksamheten på Hudiksvalls sjukhus har under en längre period arbetat med att ta fram ett nytt sätt att bedriva verksamheten på. Beslut har fattats att slå samman två avdelningar till en avdelning, vilket förutsätter större ombyggnationer av C-flygeln, hus 11, dit nuvarande verksamhet flyttar från lokaler i E-flygeln. Genomförandet i sin helhet sker i tre etapper.


  • Akuten, Gävle sjukhus - det är ohållbart att patienter ska tvingas vänta utomhus.

   

  Det pågår arbete för att åtgärda problematiken med att patienter måste vänta utomhus.

   

  • Vattenläcka, Hudiksvalls sjukhus - de tillfälliga operationssalarna.

   

  Frågan besvarades under §6 Statusrapport - Framtidsbygget 2024. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.