Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

  • Årsredovisning 2020 - Investerings- och driftbudget, Fastighetsavdelningen (Anders Wallin, 20 min)
 •   4

  Lokalförsörjningsstrategi 2022 - 2027

 • Onkologen investerar i ny accelerator för sin verksamhet i hus 28, Gävle sjukhus. Inför installation och driftsättning krävs ombyggnation av befintlig lokal med nya väggar, tak, golv, fast inredning, ny elcentral samt nya VVS-installationer.

   

 •   6

  Översyn av Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   8

  Planprogram för Gävle Västra

 • 2018 förklarades de nuvarande lokalerna för ögonoperationsverksamheten olämpliga för klinisk verksamhet. 2019 beslutade Regionfullmäktige att investera 65 mnkr för att möjliggöra funktionella lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland. Beslutet innebar att delar av Ögonverksamheten skulle förflyttas utanför sjukhusområdet. Under 2020 har en rad saker samspelat och öppnat upp för möjliga lösningar att behålla ögonverksamheten inom sjukhusområdet och därmed skapa ökade förutsättningar för förbättrade flöden. Med anledning av det gavs verksamheten i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen utreda möjliga lösningar för att behålla en samlad verksamhet inom sjukhusområdet. Efter genomfört arbete ser utredningen lösningar som skulle möjliggöra en samlad verksamhet inom sjukhusområdet.

 • § 24

  Val av justerare/justeringstid

 • § 25

  Fastställande av föredragningslista

 •  

  Anders Wallin föredrar Årsbokslut 2020 för Fastighetsavdelningens investerings- och driftbudget.


  Byggnadsinvesteringar


  Föregående års största byggnadsinvestering vid Gävle sjukhus var moderniseringen av kulvertsystemet med 16 mnkr, och i Hudiksvall var det starten av ombyggnationen av Hälsans Hus med 12 mnkr. Investeringar rörande Framtidsbygget var ombyggnationen av Hus 07/08 (62 mnkr) samt investeringar i programhandlingar och systemarbete med 76 mnkr.


  Utfall 2020 för byggnadsinvesteringar på Gävle sjukhus var totalt 35 mnkr och för Hudiksvalls och Bollnäs sjukhus var det 16 mnkr respektive 4 mnkr. 


  Resultaträkning - Drift


  Fastighetsavdelningens intäkter ökade mot budget med 8,4 mnkr (25% jämfört med föregående år). Parkeringsintäkterna minskade med ca. 2 mnkr. Region Gävleborgs vindkraftverk producerar fullt ut och genererade 1.6 mnkr i intäkter mot budgeterade 500 tkr. Innan ny leverantör och avtalstid påbörjades under andra kvartalet 2020 inom skötsel och underhåll, ses en ökning av kostnader för det första kvartalet jämfört med budget. Trots minskad energiförbrukning ökar mediakostnader (exempelvis el, vatten och fjärrvärme) något jämfört med budget på grund av ökad skatt på el.


  Konsultkostnader ökade jämfört med budget med anledning av genomförda behovsanalyser för bland annat Regionens ögonverksamhet. 


  Resultaträkning - Framtidsbygget


  De specialdestinerade statsbidragen för sjuklöner (Covid-19) var 36 tkr och utfall för lokaler och fastighetskostnader visar en positiv avvikelse på närmare 600 tkr. Resultatet för Framtidsbygget 2020 var drygt 3,5 mnkr. 

 • Helena Ribacke föredrar kommande revidering av Region Gävleborgs Lokalförsörjningsstrategi (LFS). Strategin är Regionens verktyg för att på ett långsiktigt, strategiskt och hållbart sätt möta verksamheternas behov av lokaler och fysiska miljöer. Dess mål är att säkra genomförandet vid förändringar av- eller nybyggnationer av lokaler, bidra till delaktighet och engagemang för den fysiska miljön, främja hälsa och hållbarhet samt framåtsyftande. Strategin ska tillämpas vid samtliga byggprojekt i Regionen och består av styrande planer, dokument och principer som tillsammans kompletterar varandra. 


  Förslag på fortsatt politisk beslutsprocess består av beslut i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU) vid sammanträdet 5 maj. Information är planerad till Hälso- och sjukvårdsnämndens (HN) och Kultur- och kompetensnämndens (KKN) sammanträden i juni månad. Efter ett remissförande under sommaren fattar HSN och KKN beslut i augusti. I slutet av september ges ytterligare information i FTMU och beslut vid sammanträdet i oktober. Regionstyrelsen och Regionfullmäktige beslutar vid respektive sammanträde i november och december. 

 • Onkologen investerar i ny accelerator för sin verksamhet i hus 28, Gävle sjukhus. Inför installation och driftsättning krävs ombyggnation av befintlig lokal med nya väggar, tak, golv, fast inredning, ny elcentral samt nya VVS-installationer.

   

 • 2018 förklarades de nuvarande lokalerna för ögonoperationsverksamheten olämpliga för klinisk verksamhet. 2019 beslutade Regionfullmäktige att investera 65 mnkr för att möjliggöra funktionella lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland. Beslutet innebar att delar av Ögonverksamheten skulle förflyttas utanför sjukhusområdet.


  Under 2020 har en rad saker samspelat och öppnat upp för möjliga lösningar att behålla ögonverksamheten inom sjukhusområdet och därmed skapa ökade förutsättningar för förbättrade flöden. Med anledning av det gavs verksamheten i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen utreda möjliga lösningar för att behålla en samlad verksamhet inom sjukhusområdet. Efter genomfört arbete ser utredningen lösningar som skulle möjliggöra en samlad verksamhet inom sjukhusområdet.

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per februari 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.


  Det råder fortsatt inga större avvikande noteringar mot budget för perioden. Kostnader kopplade till investeringar, exempelvis förstudier och programhandling följer beslutande ramar. De interna personalkostnaderna visar dock en liten negativ avvikelse (-0,2 mnkr). 
   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per februari 2021 158 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per februari 2021 72 mnkr av beslutade 512 mnkr.


  Hudiksvalls sjukhus

  Arbetet med Hus 07/08 samt Hus 22/98 fortlöper enligt plan. Den nya vårdbyggnadens (H23) programkalkyl är klar. Med anledning av exempelvis geotekniska undersökningar, dagvattenutredning och en genomförandeplan som visar en 6 månader längre byggtid, har emellertid den totala kostnaden för den nya vårdbyggnaden ökat något. 
   

  Gävle sjukhus

  Arbetet med programhandling för Hus 60, fördjupad förstudie gällande Hus 62 samt evakueringsprojekt pågår. Region Gävleborg har lämnat in ett remissvar till Gävle kommun gällande detaljplan. 

 • Olof Linde och Johnny Olofsson föredrar Gävle kommuns förslag till planprogram för Gävle Västra som varit ute till samråd mellan 22 februari - 22 mars 2021 (förlängd svarstid för Region Gävleborg till 9 april 2021) samt Regionens yttrande.


  Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, som regional kollektivtrafikmyndighet och regionalt ansvarig för hälso- och sjukvård.


  Utgångspunkten är Trafikpusslet i Gävle och de övergripande målen för utvecklingen är exempelvis möjligheten att länka samman stadsdelar, Gävle Västra som en knytpunkt för kollektivtrafik samt en stationsbyggnad som landmärke. Gävle kommuns förslag består av tre olika alternativ;

  • Alternativ 2: En bro för kollektivtrafiken mot Sätra
  • Alternativ 1a: Endast kollektivtrafik på en ny koppling till Skånbergsleden samt ytterligare en ny koppling för personbilar
  • Alternativ 1b: Blandad trafik på Lexevägen till Skånbergsleden


  Region Gävleborgs förordade val är Alternativ 2 då det anses sammantaget bidra till flest positiva effekter.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.