Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Anmälningar för kännedom

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •  

  • Rekommendation 2 - Framtidsbyggets arbete med miljökrav (Susanna Andersson och Dermot Farrelly)

   

  • Rekommendation 6 - Uppdatering av tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin (Anders Wallin)

   

  Regionstyrelsen beslutade 2020-06-16 (§118) att arbetet med att hantera översynens sex (6) rekommendationer av Framtidsbygget ska följas upp i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU);
   

  Rekommendation 1: Fastställ vilka krav på robusthet och beredskap som ska gälla för Framtidsbygget (FTMU 210531)
   

  Rekommendation 2: Ansvar för att följa upp Framtidsbyggets arbete med miljökraven (FTMU 210505)
   

  Rekommendation 3: Konsekvenser av God och nära vård  som påverkar Framtidsbygget (FTMU höst-21)
   

  Rekommendation 4: Utveckla samverkan med externa parter för att lösa detaljplanefråga (FTMU 210303)
   

  Rekommendation 5: Helhetsbilden av den inre- och yttre logistiken på sjukhusområdena behöver förbättras (FTMU 210303)
   

  Rekommendation 6: Uppdatera tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin (FTMU 210505)

 • Inväntar underlag.

 • Lokaförsörjningsstrategin ska vara Region Gävleborgs verktyg för att på ett långsiktigt, strategiskt och hållbart sätt kunna möta den samlade verksamhetens behov av lokaler och fysiska miljöer. Strategin ska vara ett planeringsdokument som stödjer regionens vision och strategi samt bidrar till att uppnås dess operativa mål. Strategin har ett 5-årigt perspektiv.

   

 • Regionfullmäktige beslutade 2019 att bevilja investering på 65 000 tkr avseende ombyggnation av lokaler på Södertull, i syfte att flytta ut Ögonsjukvården Gästrikland från Gävle sjukhus. Beslutet grundades på Hälso- och sjukvårdens bedömning att Södertull var det lämpligaste alternativet, en bedömning som fastställdes i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  Därefter har en ny analys genomförts under 2020, som lett till en ny bedömning att Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen ska ha sitt hemvist på Gävle sjukhus. Detta har även fastställts av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av bedömningen och stöder denna.

   

  Därmed är ombyggnad av lokaler för Ögonsjukvården Gästrikland på Södertull inte längre aktuellt.

   

 • Onkologen investerar i ny accelerator för sin verksamhet i hus 28, Gävle sjukhus. Inför installation och driftsättning krävs ombyggnation av befintlig lokal med nya väggar, tak, golv, fast inredning, ny elcentral samt nya VVS-installationer.

   

 • § 32

  Val av justerare/justeringstid

 • § 33

  Anmälningar för kännedom

 • § 34

  Fastställande av dagordning

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per mars 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.


  Det råder fortsatt inga större avvikande noteringar mot budget för perioden januari-mars, dock visar prognosen för helår 2021 ett befarat underskott på 8 296 tkr.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per februari 2021 164 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per februari 2021 85 mnkr av beslutade 512 mnkr.


  Hudiksvalls sjukhus
  En invigning tillika digital pressträff av Etapp 1 för Hus 07/08 har genomförts. Arbete med Hus 22/98 pågår enligt plan. Den nya vårdbyggnadens (H23) programhandling och kalkyl är klar, och har godkänts av styrgruppen. Nästa steg är arbetet med systemhandling med planerad start under hösten 2022.


  Gävle sjukhus
  Arbetet med programhandling för Hus 60, fördjupad förstudie gällande Hus 62 samt evakueringsprojekt pågår. Efter beslut den 24 april i Gävle kommun gällande detaljplan, har en granskningsperiod påbörjats.

 •  

  Rekommendation 2 - Framtidsbyggets arbete med miljökrav


  Susanna Andersson och Dermot Farrelly fördrar Miljöavdelningens arbete med utgångspunkten att uppnå de krav och riktlinjer som finns i de politiskt fattade dokumenten kopplat till miljö. Framtidsbygget ska löpande stämma av till FTMU hur de arbetar med avvägningar och prioriteringar utifrån Regionens styrdokument.


  Följande tre frågeställningar ligger till grund för återrapporteringen;

  • Hur arbetar Framtidsbygget med kravställning och uppföljning?
  • Hur kommunicerar Framtidsbygget med Miljöavdelningen?
  • Hur arbetar Framtidsbygget med avsteg och avvägningar?


  Utifrån de övergripande miljömålen, miljöpolicy, direktiv och riktlinjer följer två delar som berör och svarar på frågan Hur? Dels finns anpassade miljökrav i varje enskilt projekt och uppföljning av kravställning sker under projektering och produktion. Uppföljningar sker i form av exempelvis kontrollplaner och miljöronder under pågående produktion.


  Kommunikation sker dels på en övergripande nivå då miljöchef deltar i referensgruppen och avdelningen har varit remissmottagare av detaljplan. Vidare på utförandenivå deltar  Framtidsbyggets miljösamordnare vid avdelningens månatliga Miljörådsmöte. Varje kvartal sker avstämning mellan Framtidsbygget och avdelningen och även med Fastighetsavdelningen. Därtill sker löpande avstämning mellan avdelningen i sakfrågor i de olika delprojekten. 


  Då det gäller eventuella avsteg och/eller avvägningar som behöver göras finns tydliga flödesscheman/rutiner som visar hur det ska hanteras och vem som ansvarar för vilken del i processen. 


  Rekommendation 6 - Uppdatering av tidigare investeringsberäkningar och skapa en helhetsbild av ekonomin


  Anders Wallin redovisar för översynen av Framtidsbyggets del gällande uppdatering av tidigare investeringsberäkningar till nuvärde, lägg till eller ta bort nya krav som tillkommit, samt inkludera investeringar i maskiner och inventarier för att få en helhetsbild.


  Den ursprungliga kostnadskalkylen för Framtidsbygget var 5 025 mdkr, med en reservation för felmarginal på +/- 20% då vissa delar ej ingick i kalkylen (exempelvis rivning, evakuering och inventarier). Kalkylen utgick ifrån 2016 års prisnivå och summan fördelades mellan förstudie, program och system, projektering samt genomförandet. 
   

  En uppräkning av ursprunglig kalkyl enligt Konsumentprisindex (KPI) mellan åren 2016-2020 (6,5%), innebär att den beräknade investeringsutgiften år 2020 uppgår till 5 351 mdkr. Som tidigare finns en felmarginal på +/- 20%. 
   

  Under 2020 levereras förstudie (FS) gällande byggnationen på Gävle sjukhus och utifrån det underlaget presenteras uppdaterade investeringskalkyler för Framtidsbyggets styrgrupp och Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet. Vidare fortsätter arbetet med att uppdatera kalkylerna gällande dels byggnadsinvesteringar, dels maskiner och inventarier, varav det sistnämnda sker i samarbete med hälso- och sjukvården för att möjliggöra en uppskattning av hur mycket av dagens inventarier som kan kvarbli respektive måste införskaffas på nytt. 

 • Anders Wallin redogör för första kvartalets byggnadsinvesteringar inom Fastighetsavdelningen respektive Framtidsbygget.


  Den totala investeringsramen för 2021 är 204 mnkr för Fastighetsavdelningen och 215 mnkr för Framtidsbygget, varav utfall för perioden januari-mars 2021 är 30 mnkr respektive 34 mnkr. Exempel på Fastighetsavdelningens investeringar relaterar till Hälsan Hus och Folkhögskolorna. Inom ramen för Framtidsbygget är det Hudiksvalls sjukhus och främst Hus 07/08 som utgör den större delen av utfallet med 24 mnkr. 


   

 • Lokaförsörjningsstrategin ska vara Region Gävleborgs verktyg för att på ett långsiktigt, strategiskt och hållbart sätt kunna möta den samlade verksamhetens behov av lokaler och fysiska miljöer. Strategin ska vara ett planeringsdokument som stödjer regionens vision och strategi samt bidrar till att uppnås dess operativa mål. Strategin har ett 5-årigt perspektiv.

   

 • Regionfullmäktige beslutade 2019 att bevilja investering på 65 000 tkr avseende ombyggnation av lokaler på Södertull, i syfte att flytta ut Ögonsjukvården Gästrikland från Gävle sjukhus. Beslutet grundades på Hälso- och sjukvårdens bedömning att Södertull var det lämpligaste alternativet, en bedömning som fastställdes i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  Därefter har en ny analys genomförts under 2020, som lett till en ny bedömning att Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen ska ha sitt hemvist på Gävle sjukhus. Detta har även fastställts av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av bedömningen och stöder denna.

   

  Därmed är ombyggnad av lokaler för Ögonsjukvården Gästrikland på Södertull inte längre aktuellt.

   

 • Onkologen investerar i ny accelerator för sin verksamhet i hus 28, Gävle sjukhus. Inför installation och driftsättning krävs ombyggnation av befintlig lokal med nya väggar, tak, golv, fast inredning, ny elcentral samt nya VVS-installationer.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.