Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •  

  - Covid-19 - Statsbidrag (Helena Ribacke)

  - Cykelparkering vid Gävle sjukhus  (Helena Ribacke)

  - Markförvärv, Hudiksvalls sjukhus  (Helena Ribacke)

  - Statusrapport - Vindkraftverk  (Helena Ribacke)

  - Statusrapport - Installation av laddstolpar  (Helena Ribacke)

  - Driftstatus helikopterplatta och modulbyggnader (Helena Ribacke)

 •   4

  Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus - INFORMATION

 •   5

  Översyn av byggprojektet Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus - INFORMATION/BESLUT

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planeras att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, efter ett haveri nyligen, som innebar att huset blev utan tilluft. Haveriet har åtgärdats men aggregatet beräknas inte att kunna avvakta den kommande ombyggnationen om några år.

  Ett nytt aggregat placeras på vindsplanet, där ett nytt fläktrum byggs för ändamålet. Nuvarande aggregat (som är placerat på plan 03) upprätthåller funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats. Att installera det nya aggregatet på samma plats som det nuvarande skulle innebära ett driftstopp under flera veckor.

  Lösningen är långsiktig och påverkas inte av kommande ombyggnation av huset.

 • För att kunna påbörja de ny- och tillbyggnationer som planeras på vid Gävle sjukhus (inkl Framtidsbygget) krävs en ny detaljplan. Regionen har tillsammans med Gävle kommun tagit fram de underlag som krävs för den nya detaljplanen, bland annat markprover på olika platser på sjukhusområdet. Underlag till detaljplanen lämnades in till kommunen av regionen under hösten 2020, och därefter sker dialog mellan kommunen och Länsstyrelsen (myndighet).

  Regionen har efter kommunens dialog med Länsstyrelsen fått återkoppling att erosionsskydd måste vara genomfört utmed Gavleån, innan bygglov/startbesked kan lämnas för planerade ny- och tillbyggnationer på sjukhusområdet (planerade byggnationer är framför allt påbyggnad av entréhuset, nya logistiklokaler samt nytt vårdblock).

  Efter dialog har regionen och kommunen enats om att ansvar för finansiering och genomförande av erosionsskydd ska formaliseras inom ramen för det exploateringsavtal som ska tecknas mellan kommunen och regionen inför nämndens (kommunen) beslut om ny detaljplan i april 2021 (enligt innevarande tidplan för detaljplaneprocessen). Detta förutsätter en inom regionen godkänd investering avseende genomförande av erosionsskydd.

 • Taket på den fastighet som bl a inrymmer Hudiksvalls Hälsocentral på Kålhagsgatan i Hudiksvall, har uppnått sin tekniska livslängd (originaltak från 1980-talet). Det gamla taket ersätts med ny underlagspapp och de gamla takpannorna byts ut mot ny, falsad takplåt som ger ett långsiktigt hållbart tak.

 •  

  Kompletteras med handling inför sammanträdet!

 •   10

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.