Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 •  

  • Uppföljning - Årsredovisning 2021 - Effektiv energianvändning (Kristoffer Klang, 25 min)
 •   7

  Investeringar - Delårsrapport januari – mars 2022

 •   8

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   9

  Återrapportering - Översyn av investeringsprocessen

 • I samband med genomförande av Framtidsbygget ska en moduletablering genomföras på nuvarande parkeringsyta, norr om hus 31. Modulerna utgör evakueringslokaler för verksamheter som behöver utrymma nuvarande lokaler i samband med genomförande av om- och nybyggnationer.

   

  Den aktuella parkeringsytan är en av flera ytor som är reserverad för personal. Parkeringsytorna för personal är tidvis på dygnet hårt ansträngda, och de parkeringsplatser som utgår på grund av moduletableringen behöver ersättas. Av den anledningen planeras anläggning av ny parkeringsyta, norr om moduletableringen, med infart från Sköterskevägen. Den nya markparkeringen kommer, i kombination med viss förtätning på andra ytor, att motsvara det antal parkeringsplatser som utgår.

 • Hälso- och sjukvården ska byta ut en röntgenapparat till en modernare sådan på Bollnäs sjukhus. Den nya apparaten har större svängradie och kräver över lag större utrymme vilket innebär att nuvarande lokal är för liten. Den nuvarande lokalen på Bollnäs sjukhus kan inte utökas då installationer begränsar rummets yttre mått. Efter genomförd förstudie har ett förslag tagits fram som möjliggör ett nytt rum för röntgenapparaten, som innebär ombyggnad av ultraljudsrum och intilliggande expedition för röntgenapparaten, samt anpassningar av det före detta röntgenrummet för ultraljud och flytt av expeditionsplatser till det gamla manöverrummet.

 • På Hudiksvalls sjukhus pågår genomförande av Framtidsbygget etapp 1, som omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Efter genomförande av program- och systemskede föreslås beslut att genomföra etapp 2, som består av nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Etapp 2 utgör en nödvändig förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus, och syftar till att modernisera och förbättra teknisk försörjning (robusthet och redundans) för sjukhusområdet, samt bereda infrastruktur för ny vårdbyggnad.

 • Helikopterplattan på Hudiksvalls sjukhus ska få ny beläggning, samtidigt installeras ny vindvisning och ny belysning enligt rådande lagkrav.

  För att förebygga halkolyckor under vinterhalvåret på den tidvis hala helikopterplattan installeras även värmeslingor som ger ökad friktion för helikoptern och för personal som vistas på plattan i samband med i- och urlastning av patienter, samt för driftpersonal.

 • Säkerhet- och beredskapsavdelningen i Region Gävleborg har bedömt att behov föreligger i form av lokaler för krisledning inom Regionen. Syftet är att möjliggöra att från moderna och för ändamålet anpassade lokaler vid en särskild händelse, kris/katastrof samt under höjd beredskap och ytterst krig.

   

  Efter genomförd förstudie och programarbete föreslås ombyggnad av lokaler som Regionen har till sitt förfogande.

 • § 30

  Val av justerare

 • § 31

  Fastställande av dagordning

 • § 32

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Susanna Andersson informerar att två remissinstanser har inkommit med yttranden gällande Miljöprogram 2023-2026, varav endast en har valt att lämna synpunkter. 

   

  Sammanfattningsvis är synpunkterna positiva med några få förslag till ytterligare förtydliganden och omformuleringar av begrepp.

 • Uppföljning - Årsredovisning 2021 - Effektiv energianvändning

   

  Kristoffer Klang informerar att sammantaget uppgick energianvändningen till 80,3 GWh, vilket motsvarar 64,3 mnkr. Energianvändningen varierar utifrån objekt, och Regionens akutsjukhus står för den största delen (58,1 GWh).

   

  När det gäller energislag är det en relativt jämn fördelning mellan fjärrvärme och el, och fjärrkyla utgör den minsta andelen. 

 • Anders Wallin redogör för första kvartalets 2022 byggnadsinvesteringar inom Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget. 

   

  Den totala investeringsramen i byggnader (specifika investeringar) för 2022 är 641 mnkr, fördelat på 246 mnkr för Fastighetsavdelningen respektive 395 mnkr inom Framtidsbygget. Utfall för perioden jan-mars 2022 är 48 mnkr. 

   

  För Fastighetsavdelningens del pågår stora projekt, däribland Folkhögskolorna och utbyte av ventilationsaggregat på Hudiksvalls sjukhus (Hus 08). Framtidsbyggets specifika byggnadsinvesteringar relaterar till Hus 07/08 (Hudiksvalls sjukhus) och program- och systemarbete. 

 • Annica Johansson föredrar det ekonomiska utfallet per mars 2022 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per mars 2022 219 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per mars 2022 222 mnkr av beslutade 747,5 mnkr.

   

  Hudiksvalls sjukhus
  Hus 07/08: Omklädningsrummen är färdigställda och besiktning har genomförts. Arbete med deletapp 1 för akuten och operationsmoduler har påbörjats.

  H22/25/98: Granskning av systemhandling och planering inför byggstart, dock inväntas beslut i regionfullmäktige. 

   

  Gävle sjukhus
  Hus 60: Arbetet med systemhandling för pågår.

  Hus 32 (evakueringsmoduler): Bygglov har inkommit för etapp 1 och start av markarbete planeras till månadsskiftet maj/juni. 

  Hus 29/29X (akuten): Uppdatering av förstudie har påbörjats tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården

 • Annica Johansson informerar om behovet av tillika uppdraget att se över Region Gävleborgs investeringsprocess. 

   

  Fastighetsinvesteringar drivs idag från två avdelningar, Fastighetsavdelningen och Framtidsbygget. Därtill kommer investeringar gällande inventarier och maskiner som andra verksamheter inom Regionen ansvarar för.

   

  Med anledning av exempelvis kommande stora investeringar inom ramen för Framtidsbygget, är en enad och formaliserad process viktig. I uppdraget ingår även att se över processen för investeringsärenden inför politiska beslut och eventuella revideringar i kraven för beslutsunderlag. 

   

   

   

 • I samband med genomförande av Framtidsbygget ska en moduletablering genomföras på nuvarande parkeringsyta, norr om hus 31. Modulerna utgör evakueringslokaler för verksamheter som behöver utrymma nuvarande lokaler i samband med genomförande av om- och nybyggnationer.

   

  Den aktuella parkeringsytan är en av flera ytor som är reserverad för personal. Parkeringsytorna för personal är tidvis på dygnet hårt ansträngda, och de parkeringsplatser som utgår på grund av moduletableringen behöver ersättas. Av den anledningen planeras anläggning av ny parkeringsyta, norr om moduletableringen, med infart från Sköterskevägen. Den nya markparkeringen kommer, i kombination med viss förtätning på andra ytor, att motsvara det antal parkeringsplatser som utgår.

 • Hälso- och sjukvården ska byta ut en röntgenapparat till en modernare sådan på Bollnäs sjukhus. Den nya apparaten har större svängradie och kräver över lag större utrymme vilket innebär att nuvarande lokal är för liten. Den nuvarande lokalen på Bollnäs sjukhus kan inte utökas då installationer begränsar rummets yttre mått. Efter genomförd förstudie har ett förslag tagits fram som möjliggör ett nytt rum för röntgenapparaten, som innebär ombyggnad av ultraljudsrum och intilliggande expedition för röntgenapparaten, samt anpassningar av det före detta röntgenrummet för ultraljud och flytt av expeditionsplatser till det gamla manöverrummet.

 • På Hudiksvalls sjukhus pågår genomförande av Framtidsbygget etapp 1, som omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Efter genomförande av program- och systemskede föreslås beslut att genomföra etapp 2, som består av nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Etapp 2 utgör en nödvändig förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus, och syftar till att modernisera och förbättra teknisk försörjning (robusthet och redundans) för sjukhusområdet, samt bereda infrastruktur för ny vårdbyggnad.

 • Helikopterplattan på Hudiksvalls sjukhus ska få ny beläggning, samtidigt installeras ny vindvisning och ny belysning enligt rådande lagkrav.

  För att förebygga halkolyckor under vinterhalvåret på den tidvis hala helikopterplattan installeras även värmeslingor som ger ökad friktion för helikoptern och för personal som vistas på plattan i samband med i- och urlastning av patienter, samt för driftpersonal.

 • Säkerhet- och beredskapsavdelningen i Region Gävleborg har bedömt att behov föreligger i form av lokaler för krisledning inom Regionen. Syftet är att möjliggöra att från moderna och för ändamålet anpassade lokaler vid en särskild händelse, kris/katastrof samt under höjd beredskap och ytterst krig.

   

  Efter genomförd förstudie och programarbete föreslås ombyggnad av lokaler som Regionen har till sitt förfogande.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.