Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Delgivningar 2020

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Ekonomi

   

  • Lånefinansiering - Framtidsbygget (Bo Svedberg, 15 min)

 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2020

 • Regionfullmäktige beslutade 2016 (Dnr RS 2015/2044) att bevilja medel för ombyggnation av hus 07, Hudiksvalls sjukhus. Regionfullmäktige beslutade 2018 (Dnr RS 2018/830) att bevilja tilläggsmedel för ombyggnad av delar av hus 08. Verksamheter som omfattades var operationsmot-tagning, uppvakningsavdelning samt öron-näsa-halsmottagning och hörselvård. Därutöver beviljades även tilläggsmedel för utökade ombyggnationer av akutmottagningen i hus 07.


  Våren 2019 kontrakterades en totalentreprenör för genomförandet av projektet. Kontraktet baserar sig på en samverkansform uppdelad i två faser:

  • Fas 1: Framtagande av systemhandling och kalkyl baserad på beslutad programhandling.

  • Fas 2: Projektering och genomförande av byggnationer sker efter fastställande av riktpris, samt undertecknande av kontrakt inför genomförande av fas 2.


  Hösten 2019 upprättade projektgruppen för Framtidsbygget en entreprenadkalkyl som påvisar en total kostnad på 512 000 tkr vilket innebär att kalkylen överstiger summan av tidigare beslutade investeringar med 123 000 tkr.


  Avvikelser jämfört med tidigare beslutade investeringsmedel:

  • Projektering- och byggherrekostnader

  • Senarelagd byggstart som medfört behov av indexuppräkning

  • Tillägg av verksamhetsytor och funktioner inom projektet, samt tidigareläggning av vissa delar av kommande projekt i Framtidsbygget.

 •   8

  Lägesrapport - Covid-19 - Virussmitta

 •   9

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.