Hoppa över navigering
 • § 42

  Val av justerare/justeringstid

 • § 43

  Fastställande av föredragningslista

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

  Krislägesavtalet
  Antalet Covidpatienter har minskat vilket innebär att man ser över hur länge till Krislägesavtalet behöver vara aktiverat. Dock finns en stor oro ute i verksamheterna att antalet patienter kommer att öka. Själva utformningen av Krislägesavtalet kommer att ses över. Detta på grund av att det nuvarande avtalet inte är utformat för att vara aktivt i flera månader i sträck utan endast under några veckor. Psykologer och Fysioterapeuter har funnit ute i verksamheterna i stort sett varje dag under pandemin, även under helgerna. Detta kommer nu att börja fasas ut.

  Semesterplanering
  Semesterplaneringen har generellt gått bra. De flesta medarbetare får 4 veckor sammanhängande semester. Det är svårt att få personal som jobbat under stor press att flytta sin semester, detta går lättare bland personalen som har haft det lite lugnare. Man ser över eventuella sommarmorötter.

  Folkhögskolorna
  Sommarkurserna på Folkhögskolorna är inställda.

  Projekt Flexibla arbetsplatser
  Det kommer att skickas ut en enkät till verksamheterna. Resultat på enkäten kommer i augusti.

 • Jessica Croft, Enhetschef Bemanningsenheten, informerar.

  Visstidsbemanningen:
  Är Region Gävleborgs egna vikariepool. Visstidsbemanningen skall bemanna personalbehov i Region Gävleborgs verksamheter från enstaka timmar upp till 14 dagar, hantera vikariat upp till 90 dagar samt hantera tidsbegränsade anställningar upp till 12 månader. Man ser en ökad konkurrens om länets undersköterskor. Många söker både till kommunen och regionen, och bemanningsenheten upplever allt oftare att regionen står som förlorare i denna dragkamp.

  Inhyrd bemanning:
  Syftet med arbetet inom inhyrd bemanning är att vara en samordnande enhet mellan verksamheter och avtalade leverantörer, så att regionens verksamheter kan bedrivas vid de tillfällen då de saknar intern personal- och eller kompetens. Man ser ett ökat behovet av inhyrd bemanning från verksamheterna och konkurrensen om inhyrda konsulter hårdnar bland Sveriges alla regioner. 

  Eva Lassander, HR-konsult, informerar.

  Vaccinationsresurser:
  Region Gävleborg gick ut med en vädjan om extra personal inför vaccinationsstarten. 233 stycken intresseanmälningar inkom och HR har intervjuat samtliga. De personer som blivit anställda har fått genomgå en utbildning via länk. 

  Bemannings- och schemaplanering:
  Ett pågående projekt inom ramen för genomlysningen från Produktion till Lön är införandet av utökat stöd och förbättrade arbetssätt inom bemannings- och schemaplanering. PwC har sin sin rapport " Chefers förutsättningar" kommit fram till att HR-processen är det område där chefer upplever störts brist på stöd och man ser att personalkostnaderna har ökat men att produktiviteten har gått ner. Med anledning av resultatet av rapporten har HR fokuserat på bemanning- och schemaplanering. Syftet med det utökade stödet är bland annat att möjliggöra hälsosamma scheman och därigenom långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt säkerställa bemanning och schema baserad på patienternas behov.

  Johnny Hillgren, Verksamhetschef Anestesin, informerar.

  Region Gävleborg ökande antalet IVA-platser mest i Sverige i förhållande till population. I Gävleborg låg antalet Covid-patienter i topp och hade störst smittspridning sett till hela Sverige.

  Susanna Blomgren, Vårdenhetschef IVA, informerar.

  När våg 1 kom utökade IVA sina vårdplatser från 6 stycken till 19 stycken sett totalt. Under våg 3 hade man kapacitet för 22 vårdplatser. Detta har inneburit att man blivit tvungen att skapa nya vårdteam med personal från andra personalkategorier. Mycket tid har gått till att utbilda ny personal och leta efter personal med IVA-kompetens. Med anlednings av det stora patientflödet stoppades utbildningsdagar, semester under storhelger stoppades och övertid beordrades. Krislägesavtalet aktiverades. Man har fått stort stöd från HR och från Städ och Logistik -och service. Pandemin har lett till ökat intresse för att arbeta på IVA och man ser möjligheter till rekryteringar. Dock behöver antalet utbildningsplatser på högskolan utökas.

  Malin Gille, Sjuksköterska på IVA, informerar.

  Att arbeta på Covid-IVA innebär att man under hela sitt arbetspass, som under krislägesavtalet är 12,5 timme, måste jobba i tung skyddsutrustning. Patienterna ligger sövda i bukläge och andas med hjälp av respirator. Patientvården är helt och hållet sängbunden och det krävs 6 stycken personal för att vända på en patient. Personalen har snabbt fått lära sig nya arbetssätt och har fått en ökad arbetsbelastning med större ansvar.
  När våg 1 kom hade man brist på skyddsutrustning och oron för att bli smittad var hög. Många nya ovana kollegor och högt inflöde av väldigt sjuka patienter. Under våg 2 fortsatte inflödet av sjuka patienter och man blev tvungen att ta hjälp av andra sjukhus för att klara vården. Våg 3 började innan våg 2 tog slut vilket innebar att belastningen på personalen ökade ännu mer. Krislägesavtalet aktiverades och personalens arbetstid ökades till 48 timmar i veckan.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Stratsys är Region Gävleborgs interna IT-system där verksamheterna kan lägga in och följa de satta verksamhetsmålen. Ett arbete pågår med att implementera chefsroller och medarbetarroller. I kommande medarbetarenkät kommer frågor om medarbetarna upplever att de behandlas lika och inkluderas.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  En enkät kommer att skickas ut till verksamheterna.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Arbetsgivarprofileringen. Ledarforum och workshops har genomförts. Inom kort kommer filmer att visas i media. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.