Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Verksamhetsplan 2024 - HR

 •   5

  Regionens Kompetensförsörjningsarbete

 • Information om personalutskottets teman under år 2024.

 •   7

  HR-direktören informerar

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till regionstyrelsen för beredande av svar.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg, genomfört en granskning av regionens lönehantering och löneutbetalningsprocess.

  Ett antal kontrollfrågor var styrande för granskningen:

  - Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning

  - Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen inom ett antal givna områden

  -Säkerställer regionstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas regelbundet

  - Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot till skatteverket inlämnade deklarationer.

   

   

  Från förvaltningen föreligger svar på revisorernas rekommendationer i bilaga "Svar - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen" 

 • Information om regionens hantering gällande bisysslor.


  Regionstyrelsens beslutade 2023-09-26 att initiativärende anses besvarat.

   

   

 • § 1

  Val av justerare

 • Fråga från Ulla Andersson (V) gällande OB-ersättning.

  Fråga från Mona Dalvik (S) gällande 11 timmars regel, se §7.

   

  Ordförande informerar att svar besvaras senare.

   

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Ulrika Gatti Boström informerar om HR´s verksamhetsplan för 2024 samt om målen för förvaltningen:

  -  Ett friskt och hållbart arbetsmiljö, -Attraktivt chefskap, -Hållbar lönebildning, -Optimal bemanning, Ökad digital mognad (upphandling av nytt HR-system), -Aktiv likabehandling och ökat samhällsansvar, -Vidareutvecklat samarbete.

   

  Vidare informerar Anette Axelsson och Karl Lilja om arbetsprocessen och aktiviteter som ska genomföras, workshop och omvärldsbevakning som har genomförts.

   Nytt för i år är att för respektive delmål har målansvarig utsetts.

 • Ulrika Gatti Boström informerar om förslagen på teman för personalutskottet för året.

  18 januari - Planerade insatser under 2024

  13 februari - Utbildning och kompetensutveckling

  21 mars: Lönebildning, villkor och förmåner

  16 april: Arbetsmiljö och hälsa

  14 maj: Arbetsplatsbesök eller besök från verksamheten

  4 september: Hållbart medarbetarengagemang '

  24 oktober: Omvärldsspaning 2025

  20 november: Året som gått

   

  Ulrika Gatti Boström och ordföranden informerar att planeringen är i grova drag samt att förändringar sker löpande under året.

 • Viktora Hagnehag informerar om regionens kompetensförsörjningsarbetet, om att attrahera, rekrytera och att behålla personal och hänvisar till Gävleborgskraften. Vidare information om regionens medverkan  i sociala medier samt om arbetsgivarprofilering och kampanjer 2024. Varje år genomförs en planering om var regionen ska synas och delta i. 

  HR skickar även enkät om hur kandidatupplevelser uppfattar oss, svarsfrekvensen är bra, dock vid ansökningar är svarsfrekvensen högre än vid avslag.

  Därefter genomförs en uppföljning om bl.a. påverkan om arbetsgivarvarumärke och vår rekryteringsförmåga.

   

  .

  Mer information 

  Jobb & utbildning - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

  För dig som arbetar som hyrsjuksköterska - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Ulrika Gatti Boström informerar om 11-timmarsregeln,  inga ansökningar har skickats in om dispens, däremot har förhandling med facken genomförts av undantag, sjukfrånvaron kontra schemaläggning samt om att mätning kommer att genomföras till våren.

  Vidare om rekrytering fram till 2025 där diskussioner pågår inom primärvården samt om aktivitetsbaserat arbetssätt gällande flytt av arbetsplats för viss personal med anledning av uppsägning av externa hyresavtalet  för Teknikparken i Gävle.

   

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till regionstyrelsen för beredande av svar.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg, genomfört en granskning av regionens lönehantering och löneutbetalningsprocess.

  Ett antal kontrollfrågor var styrande för granskningen:

  - Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning

  - Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen inom ett antal givna områden

  -Säkerställer regionstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas regelbundet

  - Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot till skatteverket inlämnade deklarationer.

   

   

  Från förvaltningen föreligger svar på revisorernas rekommendationer i bilaga "Svar - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen" 

 • Regionstyrelsens beslutade 2023-09-26 att initiativärende anses besvarat. Vid dagens sammanträde informeras om regionens hantering gällande bisysslor

  Ulrika Boström Gatti informerar om reglemente och lagstiftning samt om granskningen från 2019. Efter granskningen ingår i utvecklingssamtalet att informera medarbetaren om bisysslor och skyldigheten att anmäla bisyssla till arbetsgivaren. Ramverket finns och arbete pågår att fortsätta informera samt att arbeta både regionalt och nationellt med att förhindra bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.

   

  Ordförande informerar att uppföljning till personalutskottet genomförs efter sommaren.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.