Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Introduktion och Verksamhetsplan 2023- INFO

 •   5

  Internkontroll- INFO

 •   6

  Teman 2023- INFO

 • 2022-09-29 tog Personalutskottet beslut om sammanträdesdagar för 2023. Nytt beslut behöver tas då sammanträdesdagen den 22 mars 2023 föreslås ändras till 21 mars 2023.

 •   8

  Status projekt- INFO

 • § 1

  Upprop och val av justerare

 • Jan Lahenkorva (S) ställer en fråga till HR-direktör Ulrika Boström Gatti hur det går med utredningen angående lucia-incidenten. HR-direktör Ulrika Boström Gatti svarar att utredningen är pågående och inget resultat finns ännu att redovisa.

 • HR-ledningen presenterar sig och informerar om sina verksamheter.

  Arbetsmiljö och hälsa- avdelningschef Christina ”Kicki” Wallin
  Uppdraget är att stärka och stödja chefer att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom sina verksamheter. Omfattar det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektivet.

  Ledar- och medarbetarutveckling- avdelningschef Jens Kandén
  Uppdraget är att utveckla, implementera, styra, övervaka, stödja och förbättra Region Gävleborgs regiongemensamma processer i HR-delfunktionerna.

  Lag och avtal- avdelningschef Carina Österberg
  Uppdraget är att utveckla strategier, processer, policys, villkor och avtal samt att utveckla och driva en kvalitativ löneprocess och omsätta centrala avtal till lokal tillämpning och vid behov förhandla lokala kollektivavtal.

  HR-partner- avdelningschef Kristoffer Seydlitz
  Uppdraget är att strategiskt och operativt stödja chefer inom alla HR-processer samt implementera dessa processer i verksamheten.

  HR operativ- avdelningschef Markus Lindroos
  Uppdraget är att vara en producerande avdelning. Ger stöd inom Bemannings- och resursförsörjning samt Lön- och pensionsrelaterade områden. Ansvarar även för samordning av HR-systemstöd, anpassning och utveckling samt data och informationshanteringsrelaterade frågor.
   

 • HR-direktör Ulrika Boström Gatti informerar om projekt.
  Produktion till lön
  Min vård Gävleborg
  Gävleborgskraften
  Flexibelt arbete
  Lokaler
   

 • HR-direktör Ulrika Boström Gatti informerar om Teman för Personalutskottet 2023.

 • 2022-09-29 tog Personalutskottet beslut om sammanträdesdagar för 2023. Nytt beslut behöver tas då sammanträdesdagen den 22 mars 2023 föreslås ändras till 21 mars 2023.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.