Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Årlig uppföljning arbetsmiljö

 •   5

  Chefers förutsättningar, tillitsbaserad ledning och styrning

 •   6

  Status tillitstyrning

 • Coronapandemin har haft stor påverkan på all verksamhet i Region Gävleborg sedan mars 2020. Verksamheterna har i hög grad, men på olika sätt, drabbats av ökad belastning. Medarbetare och chefer har tvingats till extraordinära arbetsinsatser, på grund av det ökade vårdbehovet, begränsningar i samhället till följd av restriktioner och rekommendationer, samt höga sjuktal internt. Detta har medfört att arbetssituationen under pandemin har varit svår.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att månadsanställda medarbetare inom regionen som fortfarande är anställda vid tillfället för utbetalning tilldelas ett engångsbelopp med 8 000 kr, alternativt 4 000 kronor om medarbetaren har varit anställd kortare tid än sex månader under året, för sin arbetsinsats under 2021. Timanställda erhåller ersättning för månader som överstiger 50 procent tjänstgöring.

   

 •   8

  Covid-19

 •   9

  Status projekt

 • § 18

  Val av justerare

 • § 19

  Fastställande av dagordning

 • § 20

  Anmälningar för kännedom

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  En kort tillbakablick. Projektet i sig är nu avslutad. Antalet chefer från året 2019 och framåt har ökat, framförallt biträdande chefer. Detta eftersom man i projektet skulle se över hur många medarbetare varje chef hade och tanken var att minska antalet medarbetare per chef. Man ser ett stort behov av att rekrytera nya chefer under kommande år då 55% av cheferna är 50+. Man behöver arbeta med att göra ledarskapet attraktivt för yngre talanger. Man kan se att antalet medarbetare som vill bli chefer minskar. Detta kan bero på att man kan välja andra vägar för att göra karriär inom Region Gävleborg. Låg sjukfrånvaro bland chefer. Detta kan bero på att cheferna har möjlighet att arbeta hemifrån vid ”lättare” sjukdom. Utbildningen i förändringsledning för chefer drar nu åter igång.

   

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om pågåendeprojekt.

  Produktion till lön:
  -Schemaläggning
  -Schemaplaneringssystem
  -Bemanningsplanering

  Gävleborgskraften
  Gävleborgskraften symboliserar organisationens samlade kraft. Vår kompetens, vårt sätt att samarbeta, att ha ett meningsfullt uppdrag och att göra verklig skillnad är grunden för vår arbetsgivarprofilering för att attrahera, rekrytera och behålla befintliga medarbetare.

  Flexibelt arbete
  Fr.o.m april 2022 kommer man börja med att se över lokalerna. Många medarbetare som vill arbeta mer tid hemifrån.

  Min vård Gävleborg
  Min vård Gävleborg är en ny digital vårdtjänst som införs inom primärvården, den sjukhusbaserade specialistvården och folktandvården. Den nya digitala vårdtjänsten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Min vård Gävleborg erbjuder ett flertal tjänster som gör det enkelt för patienterna att kontakta vården, till exempel digitala besök via chatt, ljud eller video. Med Min vård Gävleborg kommer vissa vårdärenden att kunna skötas hemifrån. Vården blir mer tillgänglig för dem som har långa avstånd till vården eller av andra skäl har svårt att fysiskt ta sig till vården.
   

   HR-direkt

  Visselblåsarfunktionen
  Tjänsten ska upphandlas och en intern grupp ska tillsättas. Visselblåsarfunktionen ska vara kommunikationskanal som är avsedd för medarbetare och förtroendevalda. Tjänsten ska användas för anmälningar som avser allvarliga oegentligheter och missförhållanden som exempelvis ekonomisk brottslighet, korruption, mutor och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

  Karriärmodeller

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Nu på morgonen finns 2 personer på IVA, 21 personer är inneliggande. Regionen har ett stabilare bemanningsläge. Man kan se att viljan att vaccinera sig har sjunkit.

 • Christina Wallin, Avdelningschef HR-arbetsmiljö och hälsa, informerar.
  Arbetsmiljöverket gör just nu inspektioner i Region Gävleborg. Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerar bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten Alla kommuner och regioner inspekteras.

 • Coronapandemin har haft stor påverkan på all verksamhet i Region Gävleborg sedan mars 2020. Verksamheterna har i hög grad, men på olika sätt, drabbats av ökad belastning. Medarbetare och chefer har tvingats till extraordinära arbetsinsatser, på grund av det ökade vårdbehovet, begränsningar i samhället till följd av restriktioner och rekommendationer, samt höga sjuktal internt. Detta har medfört att arbetssituationen under pandemin har varit svår.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att månadsanställda medarbetare inom regionen som fortfarande är anställda vid tillfället för utbetalning tilldelas ett engångsbelopp med 8 000 kr, alternativt 4 000 kronor om medarbetaren har varit anställd kortare tid än sex månader under året, för sin arbetsinsats under 2021. Timanställda erhåller ersättning för månader som överstiger 50 procent tjänstgöring.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.