Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Coronapandemin till i Gävleborg under mars 2020. Antal inneliggande patienter med diagnosen Covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Belastningen på personalen inom den direkta vården och stödfunktioner ökade kraftigt. Som helhet genomfördes kollektiv kraftansträngning för att klara det ökade vårdbehovet. Under juli minskade antalet inneliggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti. Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Under senare delen av hösten har smittspridningen återigen tagit fart. Antalet patienter har ökat kraftigt och belastningen på vårdorganisationen har varit hög. Detta har medfört att arbetssituationen blivit mycket svår. Många medarbetare har tvingats till extraordinära arbetsinsatser.  Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att personal inom vården tilldelas ett engångsbelopp med 10 000 kr för sin arbetsinsats under 2020. Den slutliga utformningen av tilldelningen utreds skyndsamt av personalutskottet som underlag för fortsatta beslut.

 • § 60

  Val av justerare/justeringstid

 • § 61

  Fastställande av föredragningslistan

 • Coronapandemin till i Gävleborg under mars 2020. Antal inneliggande patienter med diagnosen Covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Belastningen på personalen inom den direkta vården och stödfunktioner ökade kraftigt. Som helhet genomfördes kollektiv kraftansträngning för att klara det ökade vårdbehovet. Under juli minskade antalet inneliggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti. Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Under senare delen av hösten har smittspridningen återigen tagit fart. Antalet patienter har ökat kraftigt och belastningen på vårdorganisationen har varit hög. Detta har medfört att arbetssituationen blivit mycket svår. Många medarbetare har tvingats till extraordinära arbetsinsatser.  Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att personal inom vården tilldelas ett engångsbelopp med 10 000 kr för sin arbetsinsats under 2020. Den slutliga utformningen av tilldelningen utreds skyndsamt av personalutskottet som underlag för fortsatta beslut.

 •  

  Ulrika Boström Gatti informerar ger en lägesrapport i ärendet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.