Hoppa över navigering
 • § 14

  Upprop och val av justerare

 • § 15

  Fastställande av dagordningen

 • Christina Wallin, Avdelningschef Arbetsmiljö- och hälsa, informerar om årlig uppföljning arbetsmiljö.

  Ingen medarbetare el. chef ska bli skadad eller sjuk på jobbet. Därför jobbar man med systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en god arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.
   
  Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Varje år ska arbetsgivaren tillsamman med skyddsombud eller medarbetare göra en uppföljning där man säkerställer att man följer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och följas upp regelbundet.


  Henrik Otterbeck, Zondera, informerar om resultatet på medarbetarenkät 2023.

  Svarsfrekvens 2023 ligger på 82%. Mätningen gjordes mars-april 2023. 2021 låg svarsfrekvensen på 86%.
  Syftet med medarbetarbetarenkäten är att medarbetare ska få möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. För att en chef ska kunna få ett svar för just sin enhet så behövs minst 7 st medarbetare. Är det färre medarbetare på enheten får chefen ett resultat på en mer övergripande nivå.


  Christina Wallin, avdelningschef arbetsmiljö- och hälsa informerar om Projekt Hållbar arbetsmiljö.

  HR-avdelningen har tillsammans med avdelningen Njur/Hematolog börjat ett pilotprojekt som handlar om att hitta ett arbetssätt för en hållbar arbetsmiljö. Bakgrunden ligger i SKR´s ”Riskorienterat arbetssätt”. Det går ut på att arbeta med hållbar arbetsmiljö på flera nivåer, övergripande, arbetsplatsen och på medarbetarnivå. Piloten kommer att pågå i ett halvår och kommer sedan att utvärderas.

   

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
   

  Det nya arbetstidsdirektivet
  Nya regler för dygnsvila börjar gälla från 1 oktober 2023. Nuvarande regler uppfyller inte de minimiregler som anges i EU-kommissionens arbetstidsdirektiv. Arbetsgivaren ska säkerställa att medarbetare får minst 11 timmars vila mellan arbetspassen.

   

  Arbete med hyroberoende
  Arbetsgruppsgruppen består av biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör, Verksamhetschefer, HR, kommunikation och inköp. Arbetet handlar om en utfasning av hyrpersonal. Utfasningen skapar en stabil arbetsmiljö för våra egna medarbetare och ökar kontinuiteten för både patienter och medarbetare samt möjliggör utvecklingsarbete och utbildning av studenter.

   


   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.