Hoppa över navigering
 • § 27

  Val av justerare

 • § 28

  Fastställande av dagordning

 • § 29

  Anmälningar för kännedom

 • Niklas Norling, Avdelningschef HR Lag och Avtal, informerar.
  Löneöversyn för 2022 är genomförd och den nya lönen betalas ut i april. Det regionövergripande ekonomiska löneutrymmet uppgår till 2,4 %. 
  Lönesatsningen 2021 ska skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara villkor och stärka konkurrenskraften. Satsningen gör på de kategorier där regionen ligger längst ifrån den nationella median inom respektive kategori.
  Ett nytt samverkansavtal började gälla 2015 när Region Gävleborg bildades. Det nya samverkansavtalet arbetades fram gemensamt med fackliga representanter från dåvarande Regionförbundet och Landstinget Gävleborg. Avtalet har reviderats 2018 och 2019. Medarbetarnas delaktighet, inflytande och utveckling är grunden för samverkan och utgångspunkten är att medarbetare som berörs medverkar i dialog inför beslut. Samverkan ska bidra till verksamhetsutveckling och inflytande i beslutsprocessen och alla parter har rättighet och skyldighet att bidra. 

 • Patrik Lind, Avdelningschef Samhällsmedicin, informerar.

  Intentionen med tillitsbaserad styrning och ledning är att minska onödig kontroll och detaljstyrning i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att på så sätt skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Insamling av information sker i tre steg.
  1. Mailkontakt där man efterfrågar en kort fritext med tio fria berättelser om enheten och vad det är man tror är grunden till att man utgör ett gott exempel.
  2. Inventering med frågor kring ramverket med tillitsbaserad styrning .Tre-fyra frågor per område främst avsedda som en inventering av exempel och lärdomar inom de områden som har tydlig koppling till tillitsbaserad styrning dvs aspekter av ledarskap, styrning och kultur.
  3. Uppföljande kontakt utifrån inventeringen. Ex fördjupade eller förtydligande frågor utifrån svaren och exemplen. De valda exemplen kan användas för att  exemplifiera hur man arbetar och kan arbeta med faktorer som är av betydelse för tillitsbaserad styrning.

   

 • § 33

  Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som varit verksamma under Coronapandemin

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Sjukfrånvaron är på väg ner. Sommarplaneringen är på gång. Ambitionen är att alla ska få sin sammanhängande sommarsemester. Från och med nu tas fasta informationspunkten om Covid-19 bort från föredragningslistan. 

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Flexibelt arbete. Man ser en utmaning lokalmässigt. Upphandling av leverantör gällande Whistleblower är i slutfasen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.