Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Vårdförbundet

 • Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården.

 • Personalutskottet beslutade den 13 september 2023 sammanträdesdagar för året 2024. Nytt beslut behöver tas gällande ändring av sammanträdesdag februari 2024, från den 14 februari  till den 13 februari.

 • - Uppföljning verksamhetsplan 2023
  - Verksamhetsplan 2024

 • - Omställningsfonden
  - Status projekt
  - Teman 2024, information
   

 • § 29

  Upprop och val av justerare

 • § 30

  Fastställande av dagordningen

 • § 31

  Anmälningar för kännedom

 • Anna Bergström och Susanne Falk från Vårdförbundet informerar om de signaler dom har fått från sina medlemmar gällande OB-ersättningen (Obekväm arbetstid)

 • Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården.

  Niklas Norling, förhandlingschef, informerar om Avtal 24:
  Samtliga, utom AkademikerAlliansen, kommer att ingå i avtalsrörelsen för 2024. Industrins märke för året 2024 ligger på 3,3 procent. Utmaningar i lönerörelsen är bland annat det ekonomiska läget med hög inflation och höga priser samt införandet av 11timmars dygnsvila.

  Niklas Norling, förhandlingschef, informerar om lönestruktur:
   Regionen har en utmaning de kommande åren. Översynen kommer att utgå från den partsgemensamma lönestatistiken som regionen erhåller från SKR samt kompletteras med lönestatistik från SCB.
   

 • Personalutskottet beslutade den 13 september 2023 sammanträdesdagar för året 2024. Nytt beslut behöver tas gällande ändring av sammanträdesdag februari 2024, från den 14 februari  till den 13 februari.

 • Uppföljning verksamhetsplan 2023

  Kicki Wallin, Avdelningschef Arbetsmiljö och hälsa
  ” Ett arbetssätt för en hållbar arbetsmiljö" är ett projekt som handlar om att på sikt sänka sjukfrånvaron. Syftet är att fånga upp och stödja de arbetsplatser med hög sjukfrånvaro och målet är att skapa en hållbar arbetsmiljö.

  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör
  Likabehandling och ökat samhällsansvar. Sommaren 2023 hade regionen 38 stycken ”Sommarungdomar” ute i verksamheterna. De flesta kan tänka sig att arbeta i Region Gävleborg i framtiden.
   

  Carina Österberg, avdelningschef Lag och avtal
  "Ett lärande arbetssätt för chefer" är en utbildning för att chefer ska få hög kompetens och efterlevnadsgrad inom arbetsrätt. Genomfört utbildning för chefer 2022 och 2023 och kommer att fortsätta även2024. Utbildningsdagen har av cheferna upplevts väldigt givande.

  Kristoffer Seydlitz, avdelningschef HR-partner
  Skapa en hållbar arbetsmiljö för chefer. Målet är att verksamheterna ska få det stöd dom behöver från HR-partner.

  Markus Lindroos, avdelningschef Operativa avdelningen
  Leveranskvalitet kopplat till rekrytering, lön och pension.
  Proaktiv digitalisering. Exempelvis utveckling av digitala blanketter samt tillgång att göra digitala referenstagningar vid rekryteringar.
  Underlätta chefers administration.
  Effektiviserat, tydliggjort och säkrat inhyrningsprocessen

  Jens Kandén, avdelningschef Ledar- och medarbetarutveckling
  Målet är att ha ett ledarskap som visar uppskattning för arbetsinsatser, som ger medarbetaren förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete och visar förtroende.
  Kompetensplanering, medarbetarskap och kompetensutveckling.
   

  Verksamhetsplan 2024
  Man kommer att se över delmål som man skulle kunna samarbeta kring. Mer information om verksamhetsplan 2024 på kommande utskott.

 • Omställningsfonden:
  Regionen kan ansöka om medel för bland annat utbildning från ett yrke till ett annat eller en utbildning för att klara helt nya arbetsuppgifter inom befintligt yrke.
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.