Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Verksamhetsplan 2022

 •   5

  Medarbetarenkät-resultat

 •   6

  Internkontroll

 •   7

  Status tillitstyrning

 •   8

  Covid-19

 •   9

  Status projekt

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar övergripande om Verksamhetsplan 2022. 
  Mycket fokus har legat på Covid-19 de senaste åren. HR ska stötta utvecklingen av verksamheten och även se till att lagar efterföljs. Aktuella projekt är bland annat:
  - Produktion till lön som handlar om schemaläggning och bemanningsplanering
  - Min vård Gävleborg
  - Gävleborgskraften
  - Flexibelt arbete. Uppskjutet på grund av pandemin.
  - HR-direkt som är ett projekt som HR själva driver. Handlar i stort om att stötta chefer
  - Karriärmodeller
   

  Christina Wallin, avdelningschef HR- arbetsmiljö och hälsa, informerar.
  Avdelningen består av 8 medarbetare. Deras uppgift är att säkerställa att Region Gävleborg arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att möjliggöra en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för goda resultat, skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna välja att behålla och utveckla goda hälso- och livsstilsvanor och även säkerställa att Region Gävleborg arbetar systematiskt med likabehandlingsarbetet för att möjliggöra att medarbetarna upplever att de behandlas lika och inkluderas. Detta gör man bland annat genom grundläggande arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, tillhandahålla ett digitaliserat verktyg för att underlätta arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, erbjuda regiongemensamma friskvårdsaktiviteter som exempelvis gå-bingo samt genomförande av riktade insatser inom verksamhetsområden där det finns utfall på frågorna om likabehandling/diskriminering i medarbetarenkäten.


  Jens Kandén, avdelningschef HR-ledar- och medarbetarutveckling, informerar.
  Avdelningen består av 7 medarbetare. Deras uppgift är att säkerställa att förutsättningar finns för chefer att genom sitt ledarskap visa uppskattning för arbetsinsatser samt ger medarbetaren förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Man ska även bidra till att medarbetaren upplever en tydlighet om tilldelade arbetsuppgifter och tillhörande kompetenskrav samt säkerställa att medarbetaren erbjuds adekvat och kvalitativ kompetensutveckling utifrån krav i tilldelade roller som bidrar till att verksamheten når sina mål. Detta gör man bland annat med att implementera chefsroller som tydliggör deras arbetsuppgifter och den formella kompetensen samt implementera en modell för utvärdering av chefers ledarskap. Man ska även ta fram en modell för kompetensutveckling.  Niklas Norling, avdelningschef HR-lag  och avtal, informerar.
  Avdelningen består av 5 medarbetare. Deras uppgift är att säkerställa att Region Gävleborg, som arbetsgivare, erbjuder anställningsvillkor, löner och förmåner som främjar prestation, ett hållbart yrkesliv och stärker Region Gävleborgs arbetsgivarprofil. Man ska även säkerställa att chefer har en hög kompetens inom arbetsrätt för rättssäker tillämpning och hög efterlevnadsgrad. Detta gör man genom omvärldsspaning och utveckling av förmåner, kartläggning av befintliga kollektivavtal och överenskommelser, genomföra årlig löneöversyn samt utbilda chefer lönebildning och arbetsrätt.

  Markus Lindroos, avdelningschef HR-operativ avdelning, informerar.
  Avdelningen består av 60 medarbetare uppdelat på 4 avdelningar, Rekrytering, Bemanning, Analys & Systemstöd och Lön & Pension. Varje avdelning har en avdelningschef. Hela avdelningen är en "leveransavdelning" vars uppgift är att leverera tjänster till verksamheterna som skapar ett mervärde och kundnöjdhet. Detta innebär att avdelningen behöver etablera, administrera och utveckla effektiva processer och tillhörande stödsystem inom verksamhetsområdet.

  Kristoffer Seydlitz, avdelningschef HR-partner, informerar.
  Avdelningen består av 14 medarbetare. Deras uppgift är att vara ett stöd till chefer gällande HR-frågor och bidra till utvecklingen av HR-verksamheten såsom service och tjänster och måluppfyllelse. Man ansvarar även för kompetensförsörjningsplaner. 

 • Kristina Venngren från Zondera informerar om resultatet av Medarbetarenkäten 2021.
  Syftet med medarbetarenkäten är att ge medarbetare möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Enkäten ger även möjligheten att följa upp hållbart medarbetarengagemang samt ge ett underlag för att få ett underlag för dialog kring hållbart säkerhetsengagemang. Man kan även via enkäten följa upp arbetsmiljön under pandemin.

 • Ärendet utgår från dagens sammanträde.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

 • Ulrika Boström Gatti informerar.
  Man såg vid årsskiftet att smittspridningen ökade. Sjukfrånvaron bland personalen har ökat och det har varit extremt mycket VAB. Man ser en ökad trötthet bland personalen. Och man ser även en oro hos personalen över att klara av ännu en till våg. Men det absolut största problemet nu är sjukfrånvaron bland personalen.

 • Se information i §4.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.