Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Covid-19

 •   4

  Utbildningsorganisation, studierektorerna

 •   5

  Utbildning i arbetsmiljö för politiker

 •   6

  Status Tillitsstyrning

 •   7

  Status projekt

 • § 50

  Val av justerare/justeringstid

 • § 51

  Fastställande av föredragningslista

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

  Sommaren har varit lugn men det finns verksamheter som har haft det lite tuffare. De flesta av personalen har kunnat ha 4 veckor sammanhängande semester mycket tack vare schemaläggningsteamet som har varit ute i verksamheterna och hjälp till med schemaläggning och bemanning. Sjukfrånvaron har varit låg, personalomsättningen likaså. I dagsläget gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansarbete till den sista september. Man får se om skolstarten ger en ökad smittspridning. 

  Information om resultatet av enkäten gällande flexibelt arbete.
  78 % svarsfrekvens. Syftet med enkäten är att inhämta information om erfarenheter gällande arbete på distans i regionen. Både chefer och medarbetare har svarat. 61 % av medarbetarna har arbetat hemma minst 80 % av sin arbetstid. 60 % av medarbetarna har fått bättre balans mellan arbete och fritid. 56 % upplever en sämre fysisk arbetsmiljö. 40 % upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö. Ingen skillnad på kvalitét och kvantitet på arbetsuppgifter enligt svar från chefer. Distansarbetet har överlag fungerat bra.

  Ylva Strömbom, Studierektor, informerar.
  Forskare vid Karolinska Institutet har studerat psykisk ohälsa vid arbete med Covid-19 patienter. Man kan se att det finns faktorer som är relaterade till depressiva symtom.
  - Att dagligen ha arbetat med Covidpatienter
  - Yrkesroll
  - Att tidigare har sökt hjälp för psykisk ohälsa
  - Nya arbetsuppgifter


   

 • Catrine Björn, Studierektor för sjuksköterskor, Maria Palm, Studierektor för läkarna och Ylva Strömbom, Studierektor för psykologerna informerar.

  Regionen har erbjudit utbildningsplatser för blivande Sjuksköterskor enligt avtal, trots pandemin. Även läkarna har kunnat få sina kliniska utbildningsplatser trots pandemin.
  Samtliga studentutvärderingar som genomförts visar att kurser och den kliniska utbildningens kvalitet varit god/mycket god.
  Läkarutbildningen kommer fr.o.m hösten 2021 bli en 6 årig utbildning istället för nuvarande 5,5 år vilket innebär att läkarna kommer få sin legitimation direkt efter avslutad utbildning.

  Vart 5:e år ska en inspektion av ST-läkarutbildningen göras, detta enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Senaste inspektionen i Region Gävleborg gjordes 2016/2017. Inspektionen ska säkerställa att ST-läkarutbildningen håller hög kvalitet. Ny inspektion är på gång.

  Undersköterska kommer att bli en skyddad yrkestitel och detta införs 1 juli 2023. Grundkravet är en utbildning med inriktning vård och omsorg. Detta för att säkerställa säkerhet och kvalitet.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar
  Som tidigare informerats kommer Arbetsmiljöverket genomföra en inspektion i Region Gävleborg.

  Förslaget är att det borde genomföras en utbildning, förslagsvis i Regionstyrelsen, vad politikerna har för arbetsmiljöansvar. Ordförande i Personalutskottet och HR-direktören kommer att arbeta tillsammans för att få till ett program för en utbildningsinsats.

  Exempel på utbildningens innehåll:
  -Lagstiftning och regelverk inom arbetsmiljö. En kort beskrivning av arbetsmiljölagen.
  -Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

 • Ulrika Boström Gatti , HR-direktör, informerar.
  Hon har träffat Samhällsmedicin. Man kommer att jobba med enkäten. Mer information kommer.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  DVM har legat ganska lågt under sommaren. Mer information kommer att komma gällande roller och rollfördelning.
  Produktion till lön
  Man jobbar med schemaläggning och bemanningsplanering.

 • Ann-Charlotte Granath (M) ställer en fråga gällande bisyssla. HR-direktör Ulrika Boström Gatti svarar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.