Hoppa över navigering
 • § 8

  Upprop och val av justerare

 • § 9

  Fastställande av dagordningen

 • - Utbildningsorganisation, studierektorer.

  Studierektorerna presenterar sig för Personalutskottet.
  Maria Palm- Studierektor för Läkare, Catrine Björn- Studierektor för Sjuksköterskor och Ylva Strömbom- Studierektor för Psykologer och övriga vårdyrken.

  Studierektorerna bevakar övergripande utbildningstrender, både lokala och regionala. Ansvarar för att utbildningarna regionen bedriver följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Studierektorerna ska även vara sakkunniga och rådgivande i utbildningsfrågor. Inventering av behoven av utbildningstjänster görs 1 gång/år och det gör studierektorerna tillsammans med verksamheterna.

  - Forskning - medarbetarnas möjlighet till akademisk karriär
  Caroline Björck Leg psykolog och avdelningschef, Centrum för forskning och utveckling. Högskoleförordningen säger att forskning ska ske på minst 50% upp till 8 år. Det är inte endast inom sjukvården det bedrivs forskning utan regionen ger även medel till forskning inom regional utveckling och till det regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen.
   

 • Löneöversyn
  Niklas Norling, förhandlingschef, informerar.
  Kommunal och Läkarförbundet har ännu inte sina centrala avtal klara. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknar centrala avtal om lön och allmänna anställningsvillkor för regioner och kommuner. I Region Gävleborg har vi sex centrala motparter och därmed 6 st löneavtal att hantera och följa. I löneöversynen behöver vi förhålla oss till de ekonomiska förutsättningarna som grundar sig på tillämpliga löneavtal, budget, politiska beslut och prioriteringar.


  Samverkan
  Niklas Norling, förhandlingschef, informerar.
  Den 1 januari 2015 när Region Gävleborg bildades började ett nytt samverkansavtal att gälla. Avtalet arbetades fram partsgemensamt med fackliga representanter från dåvarande Regionförbundet Region Gävleborg och Landstiget Gävleborg. Med ett samverkansavtal ges förutsättningar till dialog i syfte att skapa bättre verksamheter och friska arbetsplatser. Samverkan är en process som förutsätter en vilja att samverka och att förhållningssättet genomsyrar hela organisationen. Arbetsmiljöfrågorna hanteras som en del i samverkanssystemet. AML kräver att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. På arbetsplatsen ska det finnas tillräckliga kunskaper och mål för arbetet.

 • Enligt den fastställda sammanträdesplanen har Personutskottet sina sammanträden på eftermiddagarna. Från och med maj 2023 ändras sammanträdestiden till förmiddagarna istället.

 • Status projekt:
  Utredning Lucia
  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om utredningen som är gjord och avslutad.

  Arbetet i vårdkompetensråden
  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Det övergripande målet för vårdkompetensrådet är att nationellt samordna och effektivisera kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvård. Rådet ska dela information och kunskap.  Det finns även ett lokalt råd där det finns representanter från regionen, högskolan i Gävle och kommuner (socialchefer)

  Schemaläggning för läkare
  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör , informerar.
  Man har arbetat länge med ett digitalt verktyg för schemaläggning för läkare. Det är ca 900 läkare som ska in i systemet på samma gång vilket kan vara en utmaning. Det man vill uppnå med ett nytt schemaläggningssystem för läkare är hälsosamma scheman med hänsyn till arbetsmiljö och arbetsförläggning samt få en effektivitet och en högre kvalitet i schemaläggningsprocessen.

  Dygnsvila 
  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att alla arbetspass ska följas av dygnsvila. Möjligheten att göra undantag är mycket restriktiv och kan bara bli aktuell om det inte är möjligt att klara bemanningen på annat sätt. Dessutom kan undantagsfallen endast gälla verksamheter som har i uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet.


  Framtidens arbetsplats
  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Regionen behöver se över sina lokaler nu när fler och fler väljer möjligheten att ha ett flexibelt arbete. Lokalbehovet har ändrats sedan pandemin.  Det pågår ett arbete på Teknikparken, plan 2, och Gula Villan med att få till ett bättre flöde gällande arbetsplatser.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.