Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Personalutskottet har tagit del av anmäld delgivning.

 •   4

  Covid-19

 •   5

  Medarbetarskap

 •   6

  Samverkansavtal

 •   7

  Tillitsstyrning, uppföljning

 •   8

  Status projekt

 • § 34

  Val av justerare/justeringstid

 • § 35

  Fastställande av föredragningslista

 • Nedan delgivning är anmäld till dagens Personalutskott.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Krislägesavtalet:
  Det är fortfarande högt tryck både inom intensivvården och intermediärvården. Därför förlängs krislägesavtalet ytterligare fyra veckor. Dock kan man se en försiktig prognos för minskade inläggningar. Personalen har stöd av psykolog varje dag och det finns även en fysioterapeut på plats. Chefer får stöd 2ggr/ vecka. Man kan se en trötthet inom organisationen. HR arbetar för fullt med schemaläggning så att majoriteten av personalen får fyra veckor sammanhängande semester.
  Övertid, sjukskrivningar och personalomsättning:
  Övertiden har minskat något men detta kan bero på att krislägesavtalet är aktiverat. Sjukskrivningar på övergripande nivå ligger på 5% vilket är lägre än samma period året 2020 då sjukskrivningarna låg på 8,4%. Personalomsättningen ligger kvar på samma nivå som året 2020.
  Vaccinationer:
  90 personer är anställda och ytterligare 105 personer ska intervjuas. Personalen får gå en utbildning och blir efter utbildningen certifierade för att ge vaccinationer. En handledare kommer att vara på plats vid vaccinationstillfällena.

 • Jens Kandén, Avdelningschef, informerar.
  HR tittar på medarbetarrollen. Medarbetarskap handlar om delaktighet och engagemang. Man ska som medarbetare ha förståelse för sin roll, vad man har för ansvar och vilka befogenheter man har. Det är viktigt att chefskap/ledarskap och medarbetarskap kompletterar varandra.

 • Niklas Norling, Avdelningschef, informerar.
  Samverkansavtalet handlar om hur Region Gävleborg samarbetar med de olika fackliga organisationerna. Uppföljningen av samverkansavtalet grundar sig i omorganisationen som Region Gävleborg genomförde 2015. Inför varje möte med samverkansgruppen ska det skickas ut en kallelse och protokoll ska skrivas. En gjord uppföljning via en enkät visar att detta alltid sker.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Uppföljningen i sin helhet är inte på plats ännu. Man har genomfört utbildningar i tillitsbaserad styrning vilket innebär att ca 150 medarbetare och chefer har fått en introduktion och att begreppet tillitsbaserad styrning börjar slå igenom ute i organisationen.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Troligen under hösten 2021 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en uppföljning av Region Gävleborgs systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.