Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Covid-19

 •   4

  Delårsrapport

 •   5

  Mångfald och inkludering

 •   6

  Löneöversyn, uppföljning

 • Personalutskottet föreslås sammanträda följande datum 2022. 
  Sammanträdestiden är 09:30-12.00.
  18 januari
  9 februari
  2 mars
  5 april
  3 maj
  2 juni
  23 augusti
  29 september
  18 oktober
  29 november

 •   8

  Status Tillitsstyrning

 •   9

  Status projekt

 • § 58

  Val av justerare/justeringstid

 • § 59

  Fastställande av föredragningslista

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Personalen ute i vården kommer att få fortsatt krisstöd fram till årsskiftet. Chefer och skyddsombud kommer att genomföra ett digitalt arbetsmiljöforum med tema återhämtning. Chefer kommer även i fortsättningen få stöd av schemaläggningsteamet. Man ser ett ökat intresse bland chefer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  Verksamheterna har fått svara på en enkät om flexibelt arbete och svaren visar att det finns ett stort intresse från medarbetarna att kunna ha möjlighet att arbeta på distans även efter pandemin. Man kan se att arbetsuppgifternas kvalitét och kvantitet inte har påverkats negativt av distansarbete. 

 • Åsa Hannus, HR-strateg, informerar.
  Jämnställdhetsdeklarationen antogs 2009 av landstingsstyrelsen. Deklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i den politiska beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. Region Gävleborg arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det sker en årlig lönekartläggning och en särskild uppföljning av föräldralediga och blivande pensionärer görs efter löneöversyn. Medarbetarenkät skickas ut och följs upp. Chefer har en rekryteringsenhet som stöd vid anställningar.
  Antalet anställda i Region Gävleborg fram till och med augusti månad är 7660 personer. 

 • § 62

  Sammanträdesdatum 2022-INFORMATION/BESLUT

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Viktiga strategiska fokusområden för HR är exempelvis

  • Politiska mål
  • Personaldirektiv/policy
  • Regionens prioriteringar
  • Lagar och avtal samt Värdegrund

    

  Gävleborgskraften
  Gävleborgskraften symboliserar organisationens samlade kraft. Vår kompetens, vårt sätt att samarbeta, att ha ett meningsfullt uppdrag och att göra verklig skillnad är grunden för vår arbetsgivarprofilering för att attrahera, rekrytera och behålla befintliga medarbetare. 
  Gävleborgskraften bygger på medarbetarnas uppfattning om organisationen som arbetsgivare och hur Region Gävleborgs arbetsgivarvarumärke är utformat. 15 medarbetare är ambassadörer för Gävleborgskraften och återspeglar den mångfald som finns och representerar bredden i vår organisation genom olika verksamheter, yrkesroller, geografiska platser och åldersgrupper. Lanseringen av Gävleborgskraften kommer snart att ske både internt och externt. 

  Förändringledningsutbildning
  Utbildningen ska genomföras i alla ledningsgrupper. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen i hela organisationen vad det gäller förändringsarbete och bidra till ett enhetligt förhållningssätt och ett gemensamt språk. Detta ska i sin tur leda till en ökad förmåga att arbeta med och tillämpa Region Gävleborgs förändringsagenda på ett insiktsfullt, kunnigt och motiverat sätt.
   

   

   

 • Carina Österberg, avdelningschef, informerar.
  Det var ett kort tidsspann mellan löneöversynen för år 2020 och 2021.
  Nu påbörjas arbetet med löneöversynen för år 2022. I en löneöversyn ska man följa beslutad personalpolicy och direktiv samt följa centrala löneavtal. Målsättningen är att alla medarbetare har en bra lönedialog/samtal med sin chef och att chefer sätter lön efter prestation och lönekriterier. Som stöd finns en mall för lönedialog/samtal som ska användas. Det genomförs löneseminarium för alla chefer varje år.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar
  Förslag på hur man följer upp tillitsstyrning är på väg.

 • Gävleborgskraften. Information under §63.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.