Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina

  sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och

  sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 • - Mångfald och inkludering- Åsa Hannus, HR-strateg
  - Omvärldsspaning

 • - Status projekt
  - Framtidens arbetsplats
  - Dygnsvila (11-timmar)
  - Karriärvägar
  - Kommunikation

 • Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården.

 • § 23

  Upprop och val av justerare

 • § 24

  Fastställande av dagordningen

 • Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina

  sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och

  sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 • Omvärldsspaning
  Jens Kandén, Avdelningschef Ledar- och medarbetarutveckling, informerar.
  Säkerställa produktions- och bemanningsplanering och en fungerande kvalitetsledning. Tydliga karriärvägar. Spaningen bekräftar att regionen behöver ha en beredskap vid kriser och krig exempelvis att kunna omfördela personal och öka produktion i vissa verksamheter och minska i andra.

  Kicki Wallin, Avdelningschef Arbetsmiljö och hälsa, informerar.
  Mer flexibelt arbetssätt. Jobbet är något man utför, inte en plats att gå till. Detta ställer nya krav på ledarskapet. Kan det bli nya arbetsmiljöproblem att hantera? Större fokus på välmående.

  Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Många väljer bort att bli chef utan byter gärna tjänst på samma ansvarsnivå genom att exempelvis samordnare, koordinator eller specialist. Realistiska förväntningar på chefsuppdraget och man behöver stärka stödet till chefen.

  Carina Österberg, Avdelningschef Lag och avtal och Niklas Norling, Förhandlingschef HR-stab, informerar.
  En fokusförflyttning från att handla om lönefrågor till mer mjuka värden såsom balans i livet. Lönestrukturen har blivit lite mindre strukturerad efter pandemin. Kollektivavtalens framtid. Ska man istället gå mer mot centrala avtal? Regionerna bjuder över varandra exempelvis gällande sommarmoroten. Balans mellan arbetstid och lön.

  Markus Lindroos, Avdelningschef Operativ avdelning HR, informerar.
  Digital mognad handlar inte bara om teknik. Det handlar om hur man behandlar, hanterar, använder och utnyttjar informationen. Men hjälp av digitalisering kan vi ändra vårat arbetssätt, bli mer effektiva i våra processer och se samband och mönster i verksamheten genom att sammanställa, analysera och tolka data.

  Åsa Hannus, HR-strateg, informerar.
  Allvarliga händelser i vår omvärld påverkar oss. Ett hårdnande samhällsklimat påverkar oss på arbetsplatserna. Om vi inte ser till att arbetsmiljön och verksamheten är inkluderande och icke-diskriminerande, kommer regionen få svårigheter med rekryteringar.


  Mångfald och inkludering
  Åsa Hannus, HR-strateg, informerar om mångfald och inkludering.
  FN-konventioner, Europakonvention, Agenda 2030, Diskrimineringslagen och CEMR-deklarationen ligger till grund för regionens arbete gällande mångfald och inkludering. Exempelvis arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor är aktiva åtgärder som ska förebygga och främja lika rättigheter och möjligheter. 16% av anställda i regionen har utländsk bakgrund. Andelen anställda med forskarutbildning är högre för medarbetare med utländsk bakgrund än med svensk.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Status projekt:
  Framtidens arbetsplats
  Lokalerna på Teknikparken är uppsagda. Personalen, ca 300 personer, flyttar till sjukhusområdet. Barn- och ungdomspsykiatrin flyttas till Södertull. Flytt till sjukhusområdet och ombyggnationen av Södertull räknas vara färdig till sommaren 2024.
  Dygnsvila (11-timmar)
  Man fortsätter med information, tolkning av avtal m.m
  Hyroberoende
  Tydliggöra 11-timmarsregeln vid nyanställningar. Kontinuitetsbonus. Extern rekryteringskampanj.
  Karriärvägar
  Det finns en karriärstege på plats för Vårdförbundets medlemmar. Fler är på gång.
  Kommunikation
  Social medier och Gävleborgskraften.
  Ambulansen Ljusdal
  Information om ”Prio-1 larmet”. Utredning av avvikelsen görs.
  Kommunal varslar om strejk
  Utskottet kommer delges information.

 • Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.