Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Händelsen vid Regionfullmäktigessammanträde den 13 december 2022 där Regionfullmäktigesordförande ställde in luciatåget med motiveringen att det inte var traditionellt med hänvisning till att lucia inte identifierade sig som kvinna är anmäld som misstänkt diskriminering.
   

  Inom Region Gävleborg ska diskriminering inte förekomma och rutiner finns på plats för att hantera misstankar om diskriminering. Rutinen utgår ifrån diskrimineringslagen och dess sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder samt ålder.
   

  Region Gävleborg har policys och rutiner för att utreda och hantera misstankar om diskriminering. Det finns reglerat vilka åtgärder och eventuella stödinsatser som behöver aktiveras om kränkning eller diskriminering förekommer.

 • Utbildning i Region Gävleborgs beslutade värdegrund, likabehandling och diskriminering samt regionens arbete på området.

   

 • Region Gävleborg har nolltolerans mot diskriminering och arbetar systematiskt med likabehandlings- och mångfaldsarbete i enlighet med diskrimineringslagen både i verksamheten och när det gäller arbetsmiljön för våra medarbetare. Viktiga delar är hur vi agerar utifrån vår värdegrund och arbetet med kunskapshöjning kring bland annat diskriminering och HBTQI.
   

  Under 2022 har det till exempel pågått aktiviteter som har sitt ursprung i resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2021. Vid introduktionen av nya medarbetare och chefer så finns likabehandling och inkludering med som en egen punkt. Ett område som får särskild uppmärksamhet under 2022 är hur vi undviker diskriminering och skapar mångfald i våra rekryteringar. Varje år genomförs en lönekartläggning för att uppmärksamma eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Processer och styrande dokument genomlyses kontinuerligt och revideras vid behov.
   

  Avsikten är att höja kompetensen, ge en grundläggande inblick i HBTQI-frågor och få upp ögonen för normer både ur verksamhetsperspektivet (hur vi bemöter och agerar i kontakt med dem vi är till för) och i det dagliga samarbetet arbetskamrater emellan, det vill säga vår arbetsmiljö. De certifierade verksamheterna har alla en handlingsplan där de har aktiviteter för hur just deras verksamhet ska arbeta med frågan.

   

  En certifiering gäller under tre år och sedan krävs omcertifiering för att få behålla certifikatet. Nya medarbetare som tillkommer i verksamheten efter certifieringen går en särskild webbutbildning. De första certifieringarna genomfördes under 2016–2019. De verksamheter som var först ut är nu omcertifierade. 

 • § 72

  Val av justerare

 • § 73

  Fastställande av dagordning

 • Händelsen vid Regionfullmäktigessammanträde den 13 december 2022 där Regionfullmäktigesordförande ställde in luciatåget med motiveringen att det inte var traditionellt med hänvisning till att lucia inte identifierade sig som kvinna är anmäld som misstänkt diskriminering.
   

  Inom Region Gävleborg ska diskriminering inte förekomma och rutiner finns på plats för att hantera misstankar om diskriminering. Rutinen utgår ifrån diskrimineringslagen och dess sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder samt ålder.
   

  Region Gävleborg har policys och rutiner för att utreda och hantera misstankar om diskriminering. Det finns reglerat vilka åtgärder och eventuella stödinsatser som behöver aktiveras om kränkning eller diskriminering förekommer.

 • Utbildning i Region Gävleborgs beslutade värdegrund, likabehandling och diskriminering samt regionens arbete på området.

   

  Antecknas att Ann-Charlotte Granath (M) framhåller att gruppledarna tar fram hur ovan utbildning ska genomföras.

 • Region Gävleborg har nolltolerans mot diskriminering och arbetar systematiskt med likabehandlings- och mångfaldsarbete i enlighet med diskrimineringslagen både i verksamheten och när det gäller arbetsmiljön för våra medarbetare. Viktiga delar är hur vi agerar utifrån vår värdegrund och arbetet med kunskapshöjning kring bland annat diskriminering och HBTQI.
   

  Under 2022 har det till exempel pågått aktiviteter som har sitt ursprung i resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2021. Vid introduktionen av nya medarbetare och chefer så finns likabehandling och inkludering med som en egen punkt. Ett område som får särskild uppmärksamhet under 2022 är hur vi undviker diskriminering och skapar mångfald i våra rekryteringar. Varje år genomförs en lönekartläggning för att uppmärksamma eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Processer och styrande dokument genomlyses kontinuerligt och revideras vid behov.
   

  Avsikten är att höja kompetensen, ge en grundläggande inblick i HBTQI-frågor och få upp ögonen för normer både ur verksamhetsperspektivet (hur vi bemöter och agerar i kontakt med dem vi är till för) och i det dagliga samarbetet arbetskamrater emellan, det vill säga vår arbetsmiljö. De certifierade verksamheterna har alla en handlingsplan där de har aktiviteter för hur just deras verksamhet ska arbeta med frågan.

   

  En certifiering gäller under tre år och sedan krävs omcertifiering för att få behålla certifikatet. Nya medarbetare som tillkommer i verksamheten efter certifieringen går en särskild webbutbildning. De första certifieringarna genomfördes under 2016–2019. De verksamheter som var först ut är nu omcertifierade. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.