Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 • Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser. 

 •   5

  Pågående projekt

 •   6

  Uppföljning tertial

 • § 44

  Val av justerare/justeringstid

 • § 45

  Fastställande av dagordning

 • Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser. 

 • Jens Kandén, kompetensförsörjningsstrateg och Andreas Hagman, HR-konsult, informerar om:
  God och nära vård
  Handlar kort och gott om att nyttja våra sjukvårdsresurser på bästa sätt. Vi har gott om resurser men dessa är lite felbalanserade. Utbildningar inom vård på högskolenivå har ökat med 50 % senaste 20 åren men man tror att ökningen inte kommer att ske på samma sätt framåt i tiden. Detta eftersom lärarna samt praktikplatserna inte kommer att räcka till i samma utsträckning.
  Digitala vårdmöten (DVM)
  Tanken med digitala vårdmöten är att öka tillgängligheten för medborgarna och ska inte ersätta den fysiska vården. Genom Region Gävleborgs digitala vårdmottagning Platform24 kan patienten välja att söka vård, få kontakt med sin fasta vårdkontakt eller annan behandlande roll. eller Alla patientärenden går genom en triagemotor som slussar patienterna rätt i vårdsystemet och om bedömningen är sådan att patienten behöver en fysisk kontakt, kommer patienten att ges möjlighet att boka en tid för ett fysiskt besök.
  Roller
  En roll är en samlad beskrivning av arbetsuppgifter (ansvar och befogenheter) och för arbetsuppgifterna nödvändig kompetens (formell /funktionell)För att patienterna ärenden ska kunna sorteras till rätt profession behöver triagefallen från triagemotorn kopplas ihop med aktuella roller inom specialitet, yrke m.m.
  Det är paketeringen av medarbetarnas arbetsuppgifter och formella kompetens som blir den relevanta rollen för respektive arbetsgrupp. Inventeringen av rollerna på avdelningen blir sedan underlag för schemaläggning. Nyttan av rollerna är att det blir kvalitet, att kompetenser för utförandet finns på plats, hjälp vid bemanningsplanering, rekrytering, utvecklingssamtal och lönesättning.

   

  Arbetsmiljöarbete
  Christina Wallin, HR-strateg informerar om arbetsmiljöarbetet. Stratsys är en del i regionens IT system som tydliggör vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Syftet med Stratsys är att chefen och skyddsombudet får ett stöd i det strategiska och operativa arbetsmiljöarbetet vilket skapar en tydlighet och enkelhet att undersöka, riskbedöma åtgärda och kontrollera arbetsmiljöarbetet. Systemet är knuten till verksamheten och inte till en viss chef, vilket gör att det blir lätt för en ny chef att ta vid och fortsätta arbetsmiljöarbetet och även se vad som har gjorts tidigare.
  Medarbetarenkäten 2020
  Christina Wallin, HR-strateg, informerar om Medarbetarenkäten 2020. Ny upphandlad leverantör, Zondera. Medarbetarenkäten kommer att genomföras 3-16 november och resultatet kommer i början av december. Cheferna går in i en digital portal för att godkänna svarsgrupper och hämta svarsresultat.  Chefen behöver ha minst 7 svarande medarbetare för att få ett eget resultat för sin enhet. Enkäten innehåller ca 30 frågor.

   

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om HR-mål.
  Sjukskrivningstalet har gått ner och man har en låg personalomsättning. Man har arbetat mycket med rehabilitering. Man kan se en liten ökning gällande psykisk ohälsa bland personalen som har arbetat med Covid-19 vård.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.